Tryb SkypeMe! Filologia (wseh.filologia)
Tryb SkypeMe! Zarządzanie (wseh.zarzadzanie)
Tryb SkypeMe! Kwestura (wseh.kwestura)
Tryb SkypeMe! Asystent Rektora WSEH (wseh.rektorat)
Tryb SkypeMe! Studium Języków Obcych (wseh.sjo)
Tryb SkypeMe! Kasjer WSEH (wseh.kasa)
Tryb SkypeMe! Kadry Uczelni (wseh.kadry)
Tryb SkypeMe! Biblioteka uczelniana (wseh.biblioteka)
Tryb SkypeMe! Informatyk (wseh.informatyk)
Tryb SkypeMe! Promocja (wseh.promocja)

uczelnia

Kadra

Drukuj

Stan na dzień 1 października 2016 roku.


Zarządzanie

dr hab. inż. Eva Sikorova, prof. WSEH

dr hab. inż. Jan Novotny, prof. WSEH

prof. dr hab. Sergii Illiashenko

Data urodzenia: 4 grudnia 1956 r. Obywatelstwo ukraińskie.

Wykształcenie. 1978 r. Wykształcenie wyższe, Politechnika Charkowska, filia w Sumach.

Od 1978 r do 1983 r. pracował we Wszechzwiązkowym naukowo-badawczym instytucie atomowego i energetycznego budownictwa pompy, m. Sumy.

Praca naukowo-badawcza od 1983 r.:

Młodszy pracownik naukowy, starszy pracownik naukowy, wicedyrektor laboratorium. Jako wykładowca od 1994 roku: asystent, adiunkt, docent, profesor katedry ekonomiki Państwowego Uniwersytetu w Sumach.

W 2002 roku założył Katedrę Marketingu w Państwowym Uniwersytecie w Sumach (teraz Katedra Zarządzania Działalnością Innowacyjną). Od początku założenia pełni funkcję Kierownika Katedry.

Doktor nauk ekonomicznych od 1995 r.

Docent nauk ekonomicznych od 1998 r. Atestat ДЦ АЕ № 000093

Profesor nadzwyczajny nauk ekonomicznych od 2001 r.

Prof. dr hab nauk ekonomicznych od 2002 r. atestat ПР № 001571.

Wykładowca: marketing, marketingowa polityka towarów, innowacyjna polityka towarowa, marketing innowacji, PR i reklama, zarządzanie marką, innowacyjne zarządzanie, ryzyko ekonomiczne, marketing wiedzy, ekologiczny marketing. Opracował 10 autorskich programów kształcenia.

Opublikował ok. 600 naukowych i dydaktycznych prac, w tym około 100 książek (monografii, podręczników). Jest w dziesiątce najbardziej cytowanych ekonomistów Ukrainy.

Był kierownikiem naukowym 14 obronionych prac doktorskich oraz 2 habilitacyjnych. Obecnie jest naukowym konsultantem 2 prac habilitacyjnych oraz opiekunem naukowym 3 prac doktorskich.

Założył szkołę naukową „Marketing i zarządzanie innowacjami, innowacje w marketingu” w której zostało obronione 2 habilitacje oraz ponad 20 prac doktorskich.

 

Uczestnik wielu międzynarodowych oraz krajowych grandów i projektów:

W 2007 roku rozpoczął przeprowadzenie corocznych Międzynarodowych warsztatów i konferencji „Marketing innowacji oraz innowacje w marketingu”.

W 2010 roku założył czasopismo naukowe (w języku ukraińskim, rosyjskim oraz angielskim) "Marketing and Management of Innovations". Czasopismo obejmuje 17 międzynarodowych baz indeksacji, m. in. Web of Science oraz Index Copernicus. Jest redaktorem głównym. Jest członkiem komitetów redakcyjnych: 4 ukraińskich oraz 4 zagranicznych naukowych czasopism (Bułgaria, Iran, Polska).

Od 2007 r. jest przewodniczącym rady specjalnej Państwowego Uniwersytetu w Sumach w sprawach obrony naukowej prac doktorskich,

Od 2010 r. – przewodniczący rady specjalnej do spraw habilitacji w dwóch dziedzinach naukowych: ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem, a także ekonomika wykorzystania zasobów przyrodniczych i ochrona środowiska.

Od 2013 r. pracuje w związku z trzyletnią umową w WSEH w Bielsko-Biała, Polska. Był opiekunem naukowym 4 prac magisterskich polskich studentów.

Dwukrotnie wybrany jako deputat Rady Miejskiej m. Sumy, Ukraina.


Zainteresowania naukowe: marketing innowacji, zarządzanie innowacyjne, marketing ekologiczny, ryzyka gospodarcze, ekonomika informacji I ekonomika wiedzy


dr hab. Ievgen Khlobystov, prof. WSEH

dr hab. Olena Sadchenko, prof. WSEH

Biografia:

1980 – wykształcenie wyższe, Odeski Uniwersytet Technologiczny przemysłu spożywczego im. M. Lomonosowa, z wyróżnieniem;

1987tytuł doktora, Uniwersytet problemów rynku i badań ekonomiczno-ekologicznych Państwowej Akademii Nauk Ukrainy;

1990-1992 – udział w rozwoju płatności za zanieczyszczenie środowiska w regionach przybrzeżnych: Administracja obwodu Odeskiego.

1993 – tytuł starszego wykładowcy;

1996-1997 – udział w rozwoju ekonomiczno-ekologicznego kadastru zasobów przyrodniczych Morza Czarnego;

1995-1997 – udział w projekcie naukowo-badawczym pod tytułem „Rozwój zrównoważony wybrzeża ukraińskiego Morza Czarnego”;

1999 – Soros Grand na staż w Uniwersytecie Europejskim w Budapeszcie;

2001 – MacArthur Foundation Grant (USA) w dziedzinie ekonomiczno-ekologicznej «Economic-Ecological Know-How for Local Governments»;

2000-2003 – opracowanie projektu badawczego w zakresie problemu: “zachowanie i uświadomienie wiedzy o bioróżnorodności, innowacjach i tradycyjnych formach zasobów przyrodniczych władz lokalnych” zainicjowany Globalnym Funduszem Ekologicznym przy wsparciu Jednostki Rekonstrukcji i Rozwoju;

2005 – obrona habilitacyjna na Uniwersytecie problemów rynku i badań ekonomiczno-ekologicznych PAN Ukrainy;

Od 2008 – kierownik katedry zarządzania i modelowania matematycznego procesów rynkowych, Odeskiego Państwowego Uniwersytetu im. I. Mecznikowa;

2011 – profesor Katedry Zarządzania i modelowania matematycznego procesów rynkowych;

2015 – oficjalny recenzent komisji eksperckiej w ramach projektu Programy rozwoju ONZ „Integracja położeń Konwencji RIO w narodowej polityce Ukrainy”.

 

Zainteresowania naukowe:

Psychologiczne problemy adaptacji personelu w organizacji. Modele zarządzania. Doskonalenie struktury zarządzania w przedsiębiorstwach. Marketing i zarządzanie. Innowacyjno-ekologiczne bezpieczeństwo. Konfliktologia. Odpowiedzialny biznes ekonomiczno-ekologiczny.

 

dr hab. Janina Falkowska, prof. WSEH

Profesor Janina Falkowska jest emerytowanym profesorem Uniwersytetu Western Ontario w Kanadzie, w London, Ontario oraz profesorem Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Specjalizuje się w historii i teorii kina. Jest autorką dwóch książek o Andrzeju Wajdzie oraz redaktorem dwóch książek na temat kina wschodnioeuropejskiego w języku angielskim. Na swoim koncie profesor Falkowska ma również ponad dwadzieścia artykułów i rozdziałów książek na temat kina i teorii filmu. Jest też organizatorem trzech międzynarodowych konferencji oraz głównym koordynatorem pięciu projektów naukowych. Ostatnio Profesor Falkowska zorganizowala międzynarodową konferencję na temat małych kinematografii na Uniwersytecie Jagiellońskim w 2016 roku w kooperacji z Wyższą Szkołą Ekonomiczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej. Stoi ona też na czele międzynarodowego projektu organizującego coroczne konferencje na ten temat na całym świecie. Obecnie Profesor Falkowska zajmuje się antropologią kultury oraz kulturą amerykańską w jej aspekcie wizualnym.

 

dr hab. Zoriana Lutsyshyn

dr hab. Liubov Zharova

Ukończyła Kijowski Instytut Politechniczny, wydział ekonomii i zarządzania. Badania do dysertacji doktorskiej prowadziła na temat społeczno-ekonomicznych ram dla zrównoważonego rozwoju, a badania habilitacyjne prowadziła na temat makroekonomiczych aspektów polityki dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony środowiska naturalnego.

 

Działalność zawodowa i obszary zainteresowań obejmują: prowadzenie wykładów (zarządzanie, ekonomia, zrównoważony rozwój); ewaluację społeczną i ekonomiczną na różnych poziomach (ocena wpływów środowiska, ocena oddziaływań społecznych, planowanie strategiczne, ocena metodycznego i metodologicznego wsparcia podatności na zagrożenia, oddziaływania społeczne i wartości początkowe); organizację i moderowanie szkoleń i konferencji; zaangażowanie akcjonariuszy; rozwój i wsparcie wdrażania polityki, programów i planów w obszarze zrównoważonego rozwoju i zielonej gospodarki, odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji oraz gospodarki odpadami.

 

Bierze udział w lokalnych i rządowych projektach jako dyrektor, trener i ekspert. Autorka ponad 110 artykułów naukowych.

 

dr hab. Jude V. Nixon

Wykładowca, profesor języka angielskiego, były dziekan w Kolegium Humanistyczno-Naukowym Uniwersytetu Stanowego w Salem, Massachusetts, samodzielny pracownik naukowy, drugie miejsce zatrudnienia, oraz pierwsze miejsce zatrudnienia w Polsce - w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Były profesor języka angielskiego oraz dyrektor w The Honors College, Oakland University, Michigan.

Zainteresowania dydaktyczne to wiktoriańska literatura i kultura, anglojęzyczna literatura karaibska. Autor wielu publikacji książkowych, w tym: Gerard Manley Hopkins and His Contemporaries: Liddon, Newman, Darwin, and Pater (1994), Victorian Religious Discourse: New Directions in Criticism (2004), Science, Religion, and Natural Theology, tom 3 z 8. tomów Victorian and Science and Literature (Pickering & Chatto, 2011) oraz The Sermons and Religious Writings, tom 5 z 8. tomów The Collected Works of Gerard Manley Hopkins (w przygotowaniu, Oxford University Press).

Publikacje w czasopismach: Victorian Poetry, Nineteenth-Century Literature, Texas Studies in Literature and Language, the Carlyle Studies Annual, the Dickens Studies Annual, Renascence, Studies in Browning, Times Literary Supplement oraz The Hopkins Quarterly.

Członek rad wydawniczych czasopism naukowych Victorian Poetry, the Dickens Studies Annual, The Hopkins Quarterly, Mind, Bielsko-Biala, Polska oraz Aracne: English Literature and Culture, Rzym, Włochy.

 

dr inż. Katarzyna Zięba-Olma

Specjalizacja naukowo-badawcza

Gospodarowanie kapitałem ludzkim/Zarządzanie zasobami ludzkimi.

Efektywność działań personalnych, w szczególności w zakresie motywowania, wynagradzania, oceniania i kontrolowania pracowników (w tym: pracowników wiedzy, profesjonalistów, osób twórczych i utalentowanych).

Rynek pracy (w tym: skuteczność i efektywność programów/projektów dotyczących przeciwdziałania bezrobociu, współfinansowanych ze środków unijnych).

Zajmowane stanowiska

Przedstawiciel nauczycieli akademickich w Senacie Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Koordynator Wydziałowy ds. IPMA-Student

Opiekun Koła Naukowego „Specjalista ds. projektów unijnych”

 

dr Iwona Kłóska

Doktor nauk humanistycznych w dziedzinie socjologii. Swoje doświadczenia gromadzi dzięki współpracy ze środowiskiem naukowym, biznesowym oraz pozarządowym. Aktywnie uczestniczy w wielu projektach badawczych, których celem jest analiza trendów rozwojowych na rynku pracy. Jest autorką i współautorką licznych publikacji i prac naukowych, m.in. „Kultura organizacyjna w instytucji publicznej”, „Badanie trendów rozwojowych na rynku pracy w podregionie bielskim”, „Kapitał społeczny jako element kształtujący przewagę konkurencyjną”, „Możliwości współpracy pomiędzy nauką a biznesem. Doświadczenia, oczekiwania, bariery w opinii przedsiębiorców”, „Między szansą a ryzykiem. Kultury organizacyjne wobec niepewności”, „Kultura przyspieszania we współczesnym świecie”. Ponadto jest redaktorem dwóch publikacji wydanych przez Wyższą Szkołę Ekonomiczno-Humanistyczną: „Problemy i uwarunkowania samorządności terytorialnej”, „Finansowe aspekty funkcjonowania samorządu”. Prezes Fundacji „Dobry Czas” prowadzącej działalność na rzecz osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem.

 

dr Mariusz Rogalski

Doktor Mariusz Rogalski jest absolwentem University of the West of Scotland w Wielkiej Brytanii oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Pracę doktorską z zakresu zarządzania strategicznego obronił z wyróżnieniem 13 marca 2014 roku na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Doktor Mariusz Rogalski jest członkiem European Academy of Management oraz International Project Management Association. Publikacje jego dorobku naukowego można znaleźć w szeregu polskich jak i zagranicznych czasopism oraz wydań pokonferencyjnych. Zalicza się do nich m.in. “Journal of Business Environment”, ”Journal of Economics & Management”, „Przegląd Organizacji”, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”.

Od 2009 roku dr Mariusz Rogalski jest powiązany zawodowo z biznesem. Jako specjalista, a następnie analityk biznesowy oraz kierownik projektów pracował m.in. dla przedsiębiorstw: Vattenfall, Tauron oraz Grupa Żywiec. Po dzień dzisiejszy Doktor łączy rozwój nauki z praktyką biznesową. Swoją drogę zawodową kształtuje w myśl maksymy H. Jackson Browna: „Sukces w biznesie jest jak jazda na rowerze. Albo jedziesz naprzód, albo upadasz.”

 

dr Roger Gilabert-Guerrero

 

prof. dr hab.  Włodzimierz Kaute

Absolwent prawa i filozofii, dr filozofii, dr habilitowany nauki o polityce, prof. zw. dr hab. nauk humanistycznych. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - Instytut Nauk Politycznych. Główny przedmiot zainteresowań: filozofia polityki (w tym: doktryna liberalizmu - filozoficzne fundamenty demokracji, doktryna społeczna i polityczna chrześcijaństwa, demokracja postmodernistyczna); zagadnienia tożsamości politycznej Polaka; tradycja i kultura krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów i dwóch monografii: Synteza dziejów Polski Michała Bobrzyńskiego, Katowice 1993; W poszukiwaniu „dobrego życia”. U filozoficznych podstaw głównych orientacji politycznego myślenia. I wyd. Katowice 2011; II wyd. Katowice 2012.

 

dr hab. Wojciech Werpachowski

dr hab. Elżbieta Weiss

dr inż. Werner Bernatik

dr Maria Koniusz

Mgr filologii, dr politologii, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów podyplomowych Uniwersytetu Warszawskiego. Pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Spraw Publicznych UJ. Związana również z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie. Uczestniczka wielu konferencji naukowych, krajowych i zagranicznych. Autorka kilkudziesięciu artykułów naukowych. Promotorka ponad stu prac licencjackich i recenzent wielu prac magisterskich. Wyróżniona listami gratulacyjnymi Prezydenta RP, Ministra Edukacji Narodowej i Szefa Komitetu Integracji Europejskiej. Zajmuje się badaniami w obszarze polityki regionalnej UE i psychologii pracy, motywowania pracowników i prowadzenia negocjacji. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Edukacyjnego. W ramach własnej firmy „Prymus Studio” prowadzi wykłady akademickie w wielu uczelniach. Prowadzi również konwersatoria specjalistyczne w języku angielskim.

W ramach relaksu zajmuje się pielęgnacją ogrodu. Jest dwukrotną laureatką konkursu „Ogrody Krakowa”. Główne obszary zainteresowań to: literatura ze szczególnym uwzględnieniem pozycji biograficznych, teatr i kynologia. Za najlepszą formę spędzania wolnego czasu uważa długie spacery Nordic Walking ze swoim psem jamnikiem, złotym medalistą wystaw kynologicznych.

 

dr Janusz Walorski

ur. 9 czerwca 1960 r. w Tychach

W 1986 roku ukończył z wyróżnieniem studia matematyczne na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Stopień doktora nauk matematycznych uzyskał 4 kwietnia 1995 roku.

Opublikował dziesięć prac z tematyki równań funkcyjnych.

Brał udział w dwudziestu dwóch międzynarodowych konferencjach naukowych (zorganizowanych w Czechach, Danii, Francji, Polsce i na Węgrzech), w tym na dziewiętnastu wygłaszając referaty o wynikach własnych badań.

Otrzymał pierwszą nagrodę w Konkursie im. Marka Kuczmy na najlepszą polską pracę naukową z równań funkcyjnych za rok 1994, drugą nagrodę w Konkursie im. Marka Kuczmy na najlepszą polską pracę za rok 1997.

 

dr Dorota Wolak

dr Mirosław Wątroba

doktor nauk prawnych w zakresie nauk o administracji, absolwent studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki oraz psychologii zachowań społecznych;

nauczyciel akademicki, nauczyciel, doradca;

autor ponad dwudziestu publikacji z zakresu prawa, w szczególności prawa pomocy społecznej, a także psychologii społecznej;

zainteresowania naukowe: odrębności postępowania administracyjnego w sprawach z zakresu pomocy społecznej, pedagogika i psychologia prawa;

pozostałe zainteresowania: muzyka, ale wyłącznie ta dobra, górskie podróże po szlakach, które nie przypominają zatłoczonych miejskich traktów…

 

dr Dorota Czakon-Tralski

Wykształcenie:

Socjolog, doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii (Uniwersytet Śląski w Katowicach), mediator

Zainteresowania naukowe:

Problemy społeczne (współczesne problemy społeczne, konflikty i sposoby ich rozwiązywania)

Funkcjonowanie na styku kultur (migracje, małżeństwa dwunarodowe)

Wybrane publikacje:

monografia: Województwa katowickie i śląskie oraz ich mieszkańcy w procesie zmian. Społeczne koszty transformacji, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, 2003,

książki pod redakcją (ostatnie):

- Konflikty i mediacje we współczesnej rzeczywistości społecznej, Wydawnictwo AJD Częstochowa 2007; (współredakcja: Andrzej Margasiński),

- Kim jestem? Kim jesteśmy? Antropologiczne i socjologiczne konteksty współczesnej tożsamości, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2012. (współredakcja: Mirosław Boruta)

artykuły:

  • Od imigracji do integracji po status mniejszości narodowej. Przykład Polaków w Austrii, (w:) Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Warszawa 2011,
  • Cechy społeczno-demograficzne oraz planowany czas pobytu a integracja imigrantów (na przykładzie Polaków w Austrii) (w:) Paweł Kaczmarczyk, Magdalena Lesińska (red.) Krajobrazy migracyjne Polski, OBM, Warszawa 2012,
  • Konflikty i mediacje w pomocy społecznej. Wnioski z badań ogólnopolskich (w:) Katarzyna Białożyt, Bogusław Ulijasz, Maciej Soliński (red.) Problemy i kwestie społeczne, Biblioteka Instytutu Pracy Socjalnej UP, Kraków 2014,
  • Indywidualny bilans korzyści i strat na przykładzie sytuacji zawodowej emigrantów polskich w Austrii, (w:) Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, PAN WDN Warszawa 2014,
  • Konflikty interpersonalne: porównanie młodzieży i dorosłych (w:) Sytuacje konfliktu społecznego: przyczyny - sposoby rozwiązywania - skutki (red.) Danuty Boreckiej-Biernat, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2015, (Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Psychologiczne; 63) (Acta Universitatis Wratislaviensis ; No 3601),
  • Религиозность эмигрантов на примере поляков в Австрии (w:) Религия и/или повседневность, pod red. С. И. Шатравского, М. В. Казмирук, Минск РИВШ 2015,
  • Poczucie bezpieczeństwa we współczesnym świecie. Młodzież a dorośli. Przykład Polski (współautor: B. Pliszka) w: Molodížna polítika: problemi ta percpektivi [red. Irina Nevmeržic'ka] Drogobič; Peremišl' : Pocvit, 2016, s.86-97, ISSN 2307-9223 Drohobycz 2016,
  • W cieniu paryskich zamachów czyli studenci o poczuciu zagrożenia zamachami (współautor: B. Pliszka), w: MISCELLANEA ISLAMICA. Islam w badaniach i praktyce kontaktów międzykulturowych, pod redakcją Piotra Stawińskiego, Kraków, Nomos, 2016.

 

dr Bartosz Olma

Doktor nauk prawnych, Przewodniczący Rady Gminy Wilkowice, Radny Gminy Wilkowice od 2002 r. do nadal, były urzędnik Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, w latach 2012-2016 kanclerz Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, specjalizuje się w prawie administracyjnym, cywilnym, prawie obrotu nieruchomościami oraz zarządzaniu zasobami ludzkimi i przedsiębiorstwami. Prywatnie entuzjasta sportów wodnych, samorządu terytorialnego, podróży małych i dużych, muzyki jazzowej i dobrej książki.

 

 

 

dr Rafał Tyszkiewicz

dr Ignacy Józkowicz

mgr Anna Homa

mgr Magdalena Nycz

mgr Tomasz Sobel

mgr Wioletta Świeboda

mgr Elżbieta Jaszczurowska

mgr Włodzimierz Jurkiewicz

mgr Adam Kamiński