Start - Oferta Edukacyjna - Kursy dokształcające

Kursy dokształcające

print as PDF

Wszelkie pytania dotyczące kursów dokształcających prosimy kierować na adres: wseh@wseh.pl lub pod numer telefonu (33) 816 51 69/70, z wyjątkiem kursów sztuka coachingu i certyfikowany Project Manager - w ich przypadku informacje o osobach kontaktowych podane są w ich opisie.

Prowadzone przez nas kursy dokształcające:

Uczestnicy kursu nabywając kompetencje w zawodzie project managera spełniają wymagania rynku pracy w zakresie posiadania dobrze rozwiniętych kompetencji kluczowych oraz kompetencji cenionych wśród pracodawców i organizacji pracodawców. Kurs pozwoli na przygotowanie wysokiej klasy menedżerów, będących specjalistami prowadzącymi projekty inwestycyjne, badawczo-rozwojowe i edukacyjne w przedsiębiorstwach i instytucjach.

Proces kształcenia odbywać się będzie poprzez przekazywanie kursantom specjalistycznej, praktycznej wiedzy i nabywanie przez nich umiejętności niezbędnych do metodycznego zarządzania projektami i specyficznymi przedsięwzięciami.

 1. Dostarczenie wiedzy i kompetencji dotyczących przygotowania i realizacji projektów
 2. Dostarczenie wiedzy o projektowym podejściu do zarządzania, filozofii zarządzania projektami, metodach i narzędziach stosowanych w pracy Project Managera
 3. Nabycie kompetencji w zakresie zarządzania projektami
 4. Rozwój kompetencji istotnych w zawodzie Project Managera
 5. Wzrost świadomości w zakresie standardów i norm etycznych w pracy Project Managera
 6. Wzrost świadomości na temat idei projektowanego zarządzania w organizacjach
 7. Uzyskanie wyższego zaangażowania we wdrażaniu projektów

Tryb i warunki rekrutacji:

1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kurs dokształcający składają w sekretariacie uczelni następujące dokumenty:

a. kwestionariusz osobowy

b. dowód osobisty (do wglądu)

c. kserokopię dowodu wpłaty

2. O zakwalifikowaniu się na kurs dokształcający decyduje kolejność zgłoszeń.

(70 godzin – w tym 10 godzin e-learningu)

Kurs adresowany jest do wszystkich pracujących i zainteresowanych pracą w obszarze tzw. „miękkiego” HR. Przekrojowy charakter kursu pozwala na zdobycie i poszerzenie wiedzy z zakresu nowoczesnych metod i narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi.

Należą do nich: planowanie zasobów ludzkich, tworzenie opisów stanowisk.

Cele kursu dokształcającego:

 1. Dostarczenie wiedzy i kompetencji dotyczących przygotowania i realizacji coachingu w organizacji, także wykorzystania go w kontekście rozwoju i wdrażania zmian
 2. Dostarczenie wiedzy o procesie coachingu, modelach coachingu, metodach i narzędziach stosowanych w pracy coacha
 3. Nabycie kompetencji w zakresie procesu coachingu i prowadzenia sesji coachingowych
 4. Rozwój kompetencji interpersonalnych
 5. Wzrost świadomości w zakresie standardów i norm etycznych w pracy coacha
 6. Lepsze rozumienie własnych potrzeb i motywacji
 7. Uzyskanie wyższego zaangażowania we wdrażaniu osobistych zmian

Wiedza:

 • znajomość teorii coachingu, zasad jego prowadzenia oraz zasad uczenia się i wprowadzania zmian przez osoby dorosłe,
 • znajomość metodologii coachingowej oraz struktury rozmowy coachingowej,
 • znajomość i zrozumienie roli coacha, relacji coachingowej i zastosowań .

Umiejętności: 

 • umiejętność stosowania coachingu w praktyce, 
 • umiejętność inspirowania i wspierania zmian u klienta,
 • umiejętność stosowania narzędzi i metod we wzmacnianiu efektów coachingu.

Kompetencje:

 • zdobycie świadomości i wzrost odpowiedzialności za profesjonalizm w relacji coachingowej,
 • wzrost kompetencji interpersonalnych,
 • wzrost kompetencji w zakresie planowania działań z klientem i inspirowania do ich realizacji coachingu

Tryb i warunki rekrutacji:

1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kurs dokształcający składają w sekretariacie uczelni następujące dokumenty:

a. Kwestionariusz osobowy

b. Dowód osobisty (do wglądu)

c. Kserokopię dowodu wpłaty

2. O zakwalifikowaniu się na kurs dokształcający decyduje kolejność zgłoszeń.