Start - Oferta Edukacyjna - Kursy dokształcające

Kursy dokształcające

print as PDF

Wszelkie pytania dotyczące kursów dokształcających prosimy kierować na adres: wseh@wseh.pl lub pod numer telefonu (33) 816 51 70, z wyjątkiem kursów sztuka coachingu i certyfikowany Project Manager - w ich przypadku informacje o osobach kontaktowych podane są w ich opisie.

Prowadzone przez nas kursy dokształcające:

Kurs jest skierowany do osób, które działają w szeroko pojętej branży medycznej i pragną rozwinąć swoje umiejętności w zakresie języka, który stosowany jest na co dzień przez anglojęzycznych lekarzy, ratowników medycznych, pielęgniarki i inne osoby zatrudnione w służbie zdrowia.

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy ze specyfiką języka angielskiego medycznego z największym naciskiem na najczęściej spotykaną terminologię specjalistyczną, a także zwroty i wyrażenia używane na co dzień w rozmowach osób z tej branży. W swoich założeniach kurs kładzie duży nacisk na rozwinięcie sprawności mówienia, rozumienia tekstów specjalistycznych oraz uważnego słuchania ze zrozumieniem anglosaskich specjalistów i reagowania na ich komunikaty.

Po ukończeniu kursu uczestnicy będą potrafili:

 • zrozumieć istotę i znaczenie podstawowych pojęć medycznych;
 • sprawnie porozumieć się w codziennych sytuacjach, z którymi mają do czynienia osoby pracujące w świecie medycyny;
 • zrozumieć specyfikę wybranych anglosaskich dokumentów medycznych.

Wymagana znajomość języka ogólnego na poziomie min. B1+.

Zapraszamy!

Nowy, autorski kurs, skierowany do osób, które posługują się płynnie językiem angielskim ogólnym (poziom min. B1 wg skali CEFR) i chciałby poszerzyć swoją wiedzę o nowy – mniej znany im do tej pory – obszar, jakim niewątpliwie jest język angielski prawniczy i prawny.

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy ze specyfiką języka angielskiego, z którym spotykamy się w świecie prawa, z największym naciskiem na wybrane elementy i pojęcia prawa angielskiego i amerykańskiego. Na zajęciach przyjrzymy się podstawowej terminologii, poznamy specyfikę tego coraz bardziej popularnego w Polsce sektora języka, a także nauczymy się analizować i tłumaczyć wybrane dokumenty. W swoich założeniach kurs kładzie duży nacisk na rozwinięcie sprawności czytania ze zrozumieniem oraz mówienia, a konkretnie wypowiadania się na szereg tematów związanych (mniej lub bardziej) ze światem prawa polskiego i krajów anglosaskich.

Po ukończeniu kursu uczestnicy będą potrafili:

 • zrozumieć istotę i znaczenie podstawowych pojęć prawniczych funkcjonujących w świecie anglosaskim;
 • rozpoznać i porównać dane pojęcie zarówno w prawie polskim, jak i anglosaskim (a tam, gdzie systemy są znacząco różnie – opisać te różnice);
 • bardziej precyzyjnie (a czasem też bardziej dosadnie) wyrazić idee i emocje, które są związane z danym tematem prawniczym;
 • zrozumieć specyfikę języka pism urzędowych, tworzonych w kulturze anglosaskiej.

Zapraszamy na nasz kurs języka angielskiego prawników oraz osoby kształcące się na kierunkach prawniczych.

CLIL - co to jest?​

CLIL – Content and Language Integrated Learning dotyczy zintegrowanego kształcenia przedmiotowo – językowego opartego na jednoczesnym przekazywaniu treści z dziedziny nauczanych przedmiotów i elementów języka obcego. Metoda CLIL jest rekomendowana przez Komisję Europejską na rzecz promowania nauki języków obcych i różnorodności językowej. Istotne cechy tej metody to: systematyczna praca w grupie, dobór ćwiczeń uwzględniających różne typy inteligencji uczniów, nauka poprzez różne kanały sensoryczne, stosowanie źródeł i materiałów odpowiednich do prowadzenia nauczania zintegrowanego, słownictwo przydatne na lekcji CLIL, użycie języka obcego i rodzimego w nauczaniu zintegrowanym. Podczas zajęć stosować można różne formy: nauczanie w grupie, praca w grupach roboczych, warsztaty i prezentacje video, muzyki i obrazów. Zajęcia mają przede wszystkim charakter ćwiczeniowy, warsztatowy, co pozwala na praktyczne wykorzystywanie wiedzy teoretycznej. W tej metodzie uczeń skoncentrowany jest na pozyskiwaniu merytorycznych informacji wykorzystując swoje umiejętności językowe.

CLIL w Polsce

Coraz więcej szkół wprowadza klasy dwujęzyczne. Cieszą się one coraz większą popularnością, ze względu na postępującą globalizację i otwarte granice w UE. Młodzież podróżuje zarówno z rodzicami, jak i z grupami w szkole. Rodzice coraz częściej inwestują w rozwój umiejętności językowych swoich dzieci. Co więcej, rodzice często upatrują sukces zawodowy dzieci w możliwości podejmowania studiów poza granicami Polski. Dodatkowym bodźcem są różnego rodzaju programy UE adresowane do dzieci i młodzieży, jak na przykład Erasmus Plus czy Jean Monet. Umożliwiają one mobilność młodzieży do krajów UE a nawet możliwość nauki czy odbycia praktyki w tych krajach.

CLIL - dla kogo jest przeznaczony?

Kurs języka angielskiego metodą CLiL oraz Teach the Teacher adresowane są do nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących, którzy chcą prowadzić zajęcia ze swoich przedmiotów albo dwujęzycznie (metodą English Plus), albo w całości po angielsku. Program kursu obejmuje słownictwo z obszarów przedmiotowych jak Sciences oraz Humanities w zależności od zainteresowania i odpowiedniej liczebności grupy.

Kurs zakończy się sprawdzianem z języka angielskiego w swoim przedmiocie oraz krótką prezentacją przykładowej lekcji.

Project manager - szkolenie

Uczestnicy kursu nabywając kompetencje w zawodzie project managera spełniają wymagania rynku pracy w zakresie posiadania dobrze rozwiniętych kompetencji kluczowych oraz kompetencji cenionych wśród pracodawców i organizacji pracodawców. Kurs pozwoli na przygotowanie wysokiej klasy menedżerów, będących specjalistami prowadzącymi projekty inwestycyjne, badawczo-rozwojowe i edukacyjne w przedsiębiorstwach i instytucjach.

Proces kształcenia odbywać się będzie poprzez przekazywanie kursantom specjalistycznej, praktycznej wiedzy i nabywanie przez nich umiejętności niezbędnych do metodycznego zarządzania projektami i specyficznymi przedsięwzięciami.

 1. Dostarczenie wiedzy i kompetencji dotyczących przygotowania i realizacji projektów
 2. Dostarczenie wiedzy o projektowym podejściu do zarządzania, filozofii zarządzania projektami, metodach i narzędziach stosowanych w pracy Project Managera
 3. Nabycie kompetencji w zakresie zarządzania projektami
 4. Rozwój kompetencji istotnych w zawodzie Project Managera
 5. Wzrost świadomości w zakresie standardów i norm etycznych w pracy Project Managera
 6. Wzrost świadomości na temat idei projektowanego zarządzania w organizacjach
 7. Uzyskanie wyższego zaangażowania we wdrażaniu projektów

Tryb i warunki rekrutacji:

1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kurs dokształcający składają w sekretariacie uczelni następujące dokumenty:

a. kwestionariusz osobowy

b. dowód osobisty (do wglądu)

c. kserokopię dowodu wpłaty

2. O zakwalifikowaniu się na kurs dokształcający decyduje kolejność zgłoszeń.

Wszelkie pytania dotyczące aspektów merytorycznych kursu dokształcającego certyfikowany Project Manager kierować można do mgr Magdaleny Kutak na adres kutak_magdalena@wp.pl.

Kurs dla pracowników HR i nie tylko - zarządzanie zasobami ludzkimi

(70 godzin – w tym 10 godzin e-learningu)

Kurs adresowany jest do wszystkich pracujących i zainteresowanych pracą w obszarze tzw. „miękkiego” HR. Przekrojowy charakter kursu pozwala na zdobycie i poszerzenie wiedzy z zakresu nowoczesnych metod i narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi.

Należą do nich: planowanie zasobów ludzkich, tworzenie opisów stanowisk.

Cele kursu dokształcającego:

 1. Dostarczenie wiedzy i kompetencji dotyczących przygotowania i realizacji coachingu w organizacji, także wykorzystania go w kontekście rozwoju i wdrażania zmian
 2. Dostarczenie wiedzy o procesie coachingu, modelach coachingu, metodach i narzędziach stosowanych w pracy coacha
 3. Nabycie kompetencji w zakresie procesu coachingu i prowadzenia sesji coachingowych
 4. Rozwój kompetencji interpersonalnych
 5. Wzrost świadomości w zakresie standardów i norm etycznych w pracy coacha
 6. Lepsze rozumienie własnych potrzeb i motywacji
 7. Uzyskanie wyższego zaangażowania we wdrażaniu osobistych zmian

Wiedza:

 • znajomość teorii coachingu, zasad jego prowadzenia oraz zasad uczenia się i wprowadzania zmian przez osoby dorosłe,
 • znajomość metodologii coachingowej oraz struktury rozmowy coachingowej,
 • znajomość i zrozumienie roli coacha, relacji coachingowej i zastosowań .

Umiejętności: 

 • umiejętność stosowania coachingu w praktyce, 
 • umiejętność inspirowania i wspierania zmian u klienta,
 • umiejętność stosowania narzędzi i metod we wzmacnianiu efektów coachingu.

Kompetencje:

 • zdobycie świadomości i wzrost odpowiedzialności za profesjonalizm w relacji coachingowej,
 • wzrost kompetencji interpersonalnych,
 • wzrost kompetencji w zakresie planowania działań z klientem i inspirowania do ich realizacji coachingu

Tryb i warunki rekrutacji:

1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kurs dokształcający składają w sekretariacie uczelni następujące dokumenty:

a. Kwestionariusz osobowy

b. Dowód osobisty (do wglądu)

c. Kserokopię dowodu wpłaty

2. O zakwalifikowaniu się na kurs dokształcający decyduje kolejność zgłoszeń.

Wszelkie pytania dotyczące aspektów merytorycznych kursu dokształcającego sztuka coachingu w biznesie kierować można do mgr Magdaleny Kutak na adres kutak_magdalena@wp.pl.