Start - Oferta Edukacyjna - Kursy dokształcające

Kursy dokształcające

print as PDF

Wszelkie pytania dotyczące kursów dokształcających prosimy kierować na adres: wseh@wseh.pl lub pod numer telefonu (33) 816 51 70, z wyjątkiem kursów sztuka coachingu i certyfikowany Project Manager - w ich przypadku informacje o osobach kontaktowych podane są w ich opisie.

Prowadzone przez nas kursy dokształcające:

Kurs jest skierowany do osób, które działają w szeroko pojętej branży medycznej i pragną rozwinąć swoje umiejętności w zakresie języka, który stosowany jest na co dzień przez anglojęzycznych lekarzy, ratowników medycznych, pielęgniarki i inne osoby zatrudnione w służbie zdrowia.

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy ze specyfiką języka angielskiego medycznego z największym naciskiem na najczęściej spotykaną terminologię specjalistyczną, a także zwroty i wyrażenia używane na co dzień w rozmowach osób z tej branży. W swoich założeniach kurs kładzie duży nacisk na rozwinięcie sprawności mówienia, rozumienia tekstów specjalistycznych oraz uważnego słuchania ze zrozumieniem anglosaskich specjalistów i reagowania na ich komunikaty.

Po ukończeniu kursu uczestnicy będą potrafili:

 • zrozumieć istotę i znaczenie podstawowych pojęć medycznych;
 • sprawnie porozumieć się w codziennych sytuacjach, z którymi mają do czynienia osoby pracujące w świecie medycyny;
 • zrozumieć specyfikę wybranych anglosaskich dokumentów medycznych.

Wymagana znajomość języka ogólnego na poziomie min. B1+.

Zapraszamy!

Nowy, autorski kurs, skierowany do osób, które posługują się płynnie językiem angielskim ogólnym (poziom min. B1 wg skali CEFR) i chciałby poszerzyć swoją wiedzę o nowy – mniej znany im do tej pory – obszar, jakim niewątpliwie jest język prawny i prawniczy.

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy ze specyfiką języka angielskiego, z którym spotykamy się w świecie prawa, z największym naciskiem na wybrane elementy i pojęcia prawa angielskiego i amerykańskiego. Na zajęciach przyjrzymy się podstawowej terminologii, poznamy specyfikę tego coraz bardziej popularnego w Polsce sektora języka, a także nauczymy się analizować i tłumaczyć wybrane dokumenty. W swoich założeniach kurs kładzie duży nacisk na rozwinięcie sprawności czytania ze zrozumieniem oraz mówienia, a konkretnie wypowiadania się na szereg tematów związanych (mniej lub bardziej) ze światem prawa polskiego i krajów anglosaskich.

Po ukończeniu kursu uczestnicy będą potrafili:

 • zrozumieć istotę i znaczenie podstawowych pojęć prawniczych funkcjonujących w świecie anglosaskim;
 • rozpoznać i porównać dane pojęcie zarówno w prawie polskim, jak i anglosaskim (a tam, gdzie systemy są znacząco różnie – opisać te różnice);
 • bardziej precyzyjnie (a czasem też bardziej dosadnie) wyrazić idee i emocje, które są związane z danym tematem prawniczym;
 • zrozumieć specyfikę języka pism urzędowych, tworzonych w kulturze anglosaskiej.

Zapraszamy!

Co to jest?

CLIL – Content and Language Integrated Learning dotyczy zintegrowanego kształcenia przedmiotowo – językowego opartego na jednoczesnym przekazywaniu treści z dziedziny nauczanych przedmiotów i elementów języka obcego. Metoda CLIL jest rekomendowana przez Komisję Europejską na rzecz promowania nauki języków obcych i różnorodności językowej. Istotne cechy tej metody to: systematyczna praca w grupie, dobór ćwiczeń uwzględniających różne typy inteligencji uczniów, nauka poprzez różne kanały sensoryczne, stosowanie źródeł i materiałów odpowiednich do prowadzenia nauczania zintegrowanego, słownictwo przydatne na lekcji CLIL, użycie języka obcego i rodzimego w nauczaniu zintegrowanym. Podczas zajęć stosować można różne formy: nauczanie w grupie, praca w grupach roboczych, warsztaty i prezentacje video, muzyki i obrazów. Zajęcia mają przede wszystkim charakter ćwiczeniowy, warsztatowy, co pozwala na praktyczne wykorzystywanie wiedzy teoretycznej. W tej metodzie uczeń skoncentrowany jest na pozyskiwaniu merytorycznych informacji wykorzystując swoje umiejętności językowe.

Kontekst:

Coraz więcej szkół wprowadza klasy dwujęzyczne. Cieszą się one coraz większą popularnością, ze względu na postępującą globalizację i otwarte granice w UE. Młodzież podróżuje zarówno z rodzicami, jak i z grupami w szkole. Rodzice coraz częściej inwestują w rozwój umiejętności językowych swoich dzieci. Co więcej, rodzice często upatrują sukces zawodowy dzieci w możliwości podejmowania studiów poza granicami Polski. Dodatkowym bodźcem są różnego rodzaju programy UE adresowane do dzieci i młodzieży, jak na przykład Erasmus Plus czy Jean Monet. Umożliwiają one mobilność młodzieży do krajów UE a nawet możliwość nauki czy odbycia praktyki w tych krajach.

Dla kogo?

Kurs języka angielskiego metodą CLiL oraz Teach the Teacher adresowane są do nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących, którzy chcą prowadzić zajęcia ze swoich przedmiotów albo dwujęzycznie (metodą English Plus), albo w całości po angielsku. Program kursu obejmuje słownictwo z obszarów przedmiotowych jak Sciences oraz Humanities w zależności od zainteresowania i odpowiedniej liczebności grupy.

Kurs zakończy się sprawdzianem z języka angielskiego w swoim przedmiocie oraz krótką prezentacją przykładowej lekcji.

Szkolenie jest dedykowane dla:
· Każdego, kto chce poprawić efektywność swojego myślenia
· Każdego, kto chce zwiększyć efektywność swoich działań w trudnych sytuacjach
· Każdego, kto chce umiejętnie szukać nowych rozwiązań i udoskonaleń w pracy oraz życiu
codziennym
· Każdego, kto chce nauczyć się rozwiązywać problemy przez odrzucenie stereotypów
i przekonań na temat możliwości jego rozwiązania.
· Osób, które lubią uczyć się przez doświadczenie i ćwiczenia praktyczne

Cele szkolenia:
· Poznanie własnego potencjału twórczego, tego co może ograniczać naszą twórczość
· Efektywne rozpoznawanie problemów
· Umiejętność kreowania oryginalnych pomysłów i rozwiązań oraz wdrażania ich w życie
· Łamanie schematów i poszukiwanie nowych rozwiązań
· Poznanie metod i narzędzi rozwijających naszą twórczość

Planowane efekty i korzyści dla uczestników:
Uczestnicy dowiedzą się:
· Jak dzięki poznanym technikom zwiększyć swój potencjał twórczy.
· Jak szukać rozwiązań poprzez właściwą ocenę trudności i ich analizę.
· Co wpływa na spadek naszej kreatywności.
· Czym jest kreatywność a czym innowacyjność.
· Jak pielęgnować kreatywność na co dzień.
· Na czym polega krytyczne myślenie

Uczestnicy nabędą umiejętności:
· Kreatywnego i krytycznego myślenia (narzędzia TOC)
· Skutecznej oceny problemu i efektywnego szukania rozwiązania
· Nieszablonowego podejścia do trudności, spoglądania na problem bez angażowania stereotypów
i przekonań na temat jego rozwiązania

Program:
Moduł I: Kreatywność i jej wyzwania
Moduł II Twórcze myślenie w praktyce
Moduł III: Kreatywność w poszukiwaniu rozwiązań
Moduł IV: Podsumowanie szkolenia

Czas trwania: 16 h

Ilość osób: 8 – 15

Szkolenie jest dedykowane dla:
· Każdego, kto pracuje z informacją: umowy, dane, przepisy prawa itp.
· Każdego, kto uważa, że ma dobrą acz krótką pamięć.
· Osób, które muszą przeczytać stosy przepisów, książek, instrukcji ale brakuje im czasu
· Osób, które mają poczucie dużej ilości wiedzy, ale nie potrafią skutecznie jej uporządkować i
wydobywać
· Tych którzy pracują za pomocą prezentacji, robią na co dzień dużo notatek

Cele szkolenia:
· Zapoznanie z technikami szybkiego czytania
· Zapoznanie z technikami pamięciowymi
· Wypracowanie modelu skutecznego poboru informacji
· Odkrycie swojego indywidualnego stylu uczenia się
· Skuteczne wydobywanie informacji – notowanie nielinearne

Planowane efekty i korzyści dla uczestników:
Uczestnicy dowiedzą się:
· Jak dzięki technikom szybkiego czytania zwiększyć tempo poboru informacji
· W jaki sposób skutecznie zapamiętać pobrane informacje
· Co pomaga a co przeszkadza w procesie zdobywania wiedzy
· W jaki sposób robić krótką i rzeczową notatkę

Uczestnicy nabędą umiejętności:
· Szybkiego czytania
· Skutecznego zapamiętywania
· Efektywnego notowania

Program
Moduł I: Techniki Szybkiego Czytania
Moduł II: Techniki pamięciowe
Moduł III: Skuteczne notowanie – mapy myśli
Moduł IV: Podsumowanie szkolenia

Czas trwania: 16 h

Ilość osób: 8 – 15

Uczestnicy kursu nabywając kompetencje w zawodzie project managera spełniają wymagania rynku pracy w zakresie posiadania dobrze rozwiniętych kompetencji kluczowych oraz kompetencji cenionych wśród pracodawców i organizacji pracodawców. Kurs pozwoli na przygotowanie wysokiej klasy menedżerów, będących specjalistami prowadzącymi projekty inwestycyjne, badawczo-rozwojowe i edukacyjne w przedsiębiorstwach i instytucjach.

Proces kształcenia odbywać się będzie poprzez przekazywanie kursantom specjalistycznej, praktycznej wiedzy i nabywanie przez nich umiejętności niezbędnych do metodycznego zarządzania projektami i specyficznymi przedsięwzięciami.

 1. Dostarczenie wiedzy i kompetencji dotyczących przygotowania i realizacji projektów
 2. Dostarczenie wiedzy o projektowym podejściu do zarządzania, filozofii zarządzania projektami, metodach i narzędziach stosowanych w pracy Project Managera
 3. Nabycie kompetencji w zakresie zarządzania projektami
 4. Rozwój kompetencji istotnych w zawodzie Project Managera
 5. Wzrost świadomości w zakresie standardów i norm etycznych w pracy Project Managera
 6. Wzrost świadomości na temat idei projektowanego zarządzania w organizacjach
 7. Uzyskanie wyższego zaangażowania we wdrażaniu projektów

Tryb i warunki rekrutacji:

1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kurs dokształcający składają w sekretariacie uczelni następujące dokumenty:

a. kwestionariusz osobowy

b. dowód osobisty (do wglądu)

c. kserokopię dowodu wpłaty

2. O zakwalifikowaniu się na kurs dokształcający decyduje kolejność zgłoszeń.

(70 godzin – w tym 10 godzin e-learningu)

Kurs adresowany jest do wszystkich pracujących i zainteresowanych pracą w obszarze tzw. „miękkiego” HR. Przekrojowy charakter kursu pozwala na zdobycie i poszerzenie wiedzy z zakresu nowoczesnych metod i narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi.

Należą do nich: planowanie zasobów ludzkich, tworzenie opisów stanowisk.

Cele kursu dokształcającego:

 1. Dostarczenie wiedzy i kompetencji dotyczących przygotowania i realizacji coachingu w organizacji, także wykorzystania go w kontekście rozwoju i wdrażania zmian
 2. Dostarczenie wiedzy o procesie coachingu, modelach coachingu, metodach i narzędziach stosowanych w pracy coacha
 3. Nabycie kompetencji w zakresie procesu coachingu i prowadzenia sesji coachingowych
 4. Rozwój kompetencji interpersonalnych
 5. Wzrost świadomości w zakresie standardów i norm etycznych w pracy coacha
 6. Lepsze rozumienie własnych potrzeb i motywacji
 7. Uzyskanie wyższego zaangażowania we wdrażaniu osobistych zmian

Wiedza:

 • znajomość teorii coachingu, zasad jego prowadzenia oraz zasad uczenia się i wprowadzania zmian przez osoby dorosłe,
 • znajomość metodologii coachingowej oraz struktury rozmowy coachingowej,
 • znajomość i zrozumienie roli coacha, relacji coachingowej i zastosowań .

Umiejętności: 

 • umiejętność stosowania coachingu w praktyce, 
 • umiejętność inspirowania i wspierania zmian u klienta,
 • umiejętność stosowania narzędzi i metod we wzmacnianiu efektów coachingu.

Kompetencje:

 • zdobycie świadomości i wzrost odpowiedzialności za profesjonalizm w relacji coachingowej,
 • wzrost kompetencji interpersonalnych,
 • wzrost kompetencji w zakresie planowania działań z klientem i inspirowania do ich realizacji coachingu

Tryb i warunki rekrutacji:

1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kurs dokształcający składają w sekretariacie uczelni następujące dokumenty:

a. Kwestionariusz osobowy

b. Dowód osobisty (do wglądu)

c. Kserokopię dowodu wpłaty

2. O zakwalifikowaniu się na kurs dokształcający decyduje kolejność zgłoszeń.