Start - Rekrutacja ONLINE

Rekrutacja ONLINE

print as PDF

Rekrutacja online (kwestionariusz osobowy) na:

 

1. Dokumenty do pobrania dla kandydatów na studia I stopnia (paczka z plikami dostępna poniżej):

 • Ślubowanie/Oświadczenie o prawdziwości danych zgłoszeniowych
 • Oświadczenie dla kandydatów na kierunek filologia
 • Oświadczenie dla kandydatów na kierunek zarządzanie
 • Oświadczenie dla kandydatów na kierunek praca socjalna

2. Spis dokumentów rekrutacyjnych (I stopień), które trzeba oddać w sekretariacie Uczelni:

 • Świadectwo dojrzałości (kserokopia, oryginał do wglądu).
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej (kserokopia, oryginał do wglądu).
 • Kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu).
 • 1 aktualna fotografia, zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
 • Biała teczka.
 • Kwestionariusz osobowy
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem studiów i regulaminem odpłatności (do pobrania poniżej).
 • Ślubowanie (do pobrania poniżej).
 • Oświadczenie o prawdziwości danych zgłoszeniowych (do pobrania poniżej).
 • Dowód wpłaty za postępowanie w związku z przyjęciem kandydata na studia (wpłaty można dokonać przelewem na konto o numerze 58 1030 0019 0109 8503 0009 7975 lub kartą płatniczą w sekretariacie Uczelni) (cena to 100 zł do końca września - PROMOCJA, potem 300 zł).

Na kierunkach praca socjalna i zarządzanie z kandydatem przeprowadzany jest test diagnostyczny z języka angielskiego, na podstawie którego dokonuje się kwalifikacji do grupy odpowiedniego poziomu językowego (od podstawowego do zaawansowanego).

 

1. Dokumenty do pobrania dla kandydatów na studia II stopnia (paczka z plikami dostępna poniżej):

 • Ślubowanie/Oświadczenie o prawdziwości danych zgłoszeniowych
 • Oświadczenie dla kandydatów na kierunek filologia
 • Oświadczenie dla kandydatów na kierunek zarządzanie

2. Spis dokumentów rekrutacyjnych (II stopień), które trzeba oddać w sekretariacie Uczelni:

 • Świadectwo dojrzałości (kserokopia, oryginał do wglądu).
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej (kserokopia, oryginał do wglądu).
 • Dyplom ukończenia studiów (odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich).
 • Suplement do dyplomu (w przypadku osób, które ukończyły studia po 2004 roku).
 • Kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu).
 • 1 aktualna fotografia, zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
 • Biała teczka.
 • Kwestionariusz osobowy
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem studiów i regulaminem odpłatności (do pobrania poniżej).
 • Ślubowanie (do pobrania poniżej).
 • Oświadczenie o prawdziwości danych zgłoszeniowych (do pobrania poniżej).
 • Dowód wpłaty za postępowanie w związku z przyjęciem kandydata na studia (wpłaty można dokonać przelewem na konto o numerze 58 1030 0019 0109 8503 0009 7975 lub kartą płatniczą w sekretariacie Uczelni) (cena to 100 zł do końca września - PROMOCJA, potem 300 zł).

Terminy rekrutacji:

Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna prowadzi rekrutację na studia I stopnia (licencjackie) i II stopnia (magisterskie) dwa razy w roku akademickim:

 • od 1 czerwca do 30 września 2017 roku dla studiów stacjonarnych (semestr zimowy),
 • od 1 czerwca do 31 października 2017 roku dla studiów niestacjonarnych (semestr zimowy),
 • od 1 stycznia do 19 lutego 2018 roku dla obu trybów studiów (semestr letni).