Start - Vademecum Kandydata - Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji

print as PDF

Wstęp na studia do Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej następuje pod warunkiem spełnienia wymogów zapisanych w artykule 69, ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 30 sierpnia 2018 roku oraz określonych przez Uczelnię w dokumencie "zasady i tryb przyjmowania na studia".

O decyzji w sprawie przyjęcia do Uczelni kandydat dowiaduje się na podstawie pisemnego zawiadomienia.

W trakcie pierwszego roku nauki WSEH oferuje pomoc dla tych studentów, którzy nie potrafią sprostać wymaganiom Uczelni. Wówczas takim studentom Uczelnia oferuje program wyrównywania szans, który polega na przeprowadzeniu dodatkowych zajęć dydaktycznych i indywidualnych konsultacji z wykładowcami. Wstępna selekcja studentów następuje w trakcie pierwszych sesji egzaminacyjnych, które sprawdzają wiedzę studentów, a także ich umiejętność uczenia się.