Start - Vademecum Kandydata - Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji

print as PDF

Wstęp na studia do Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej następuje pod warunkiem spełnienia wymogów zapisanych w artykule 69, ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 30 sierpnia 2018 roku oraz określonych przez Uczelnię w uchwałach rekrutacyjnych.

Przyjęcie kandydatów następuje w ramach limitów przyjęć ustalonych dla poszczególnych kierunków w zarządzeniu Rektora Uczelni - decyduje kolejność zgłoszeń. O decyzji w sprawie przyjęcia do Uczelni kandydat dowiaduje się na podstawie pisemnego zawiadomienia wysyłanego na adres podany w kwestionariuszu osobowym.

W trakcie pierwszego roku nauki WSEH oferuje pomoc dla tych studentów, którzy nie potrafią sprostać wymaganiom Uczelni. Wówczas takim studentom Uczelnia oferuje program wyrównywania szans, który polega na przeprowadzeniu dodatkowych zajęć dydaktycznych i indywidualnych konsultacji z wykładowcami. Wstępna selekcja studentów następuje w trakcie pierwszych sesji egzaminacyjnych, które sprawdzają wiedzę studentów, a także ich umiejętność uczenia się.

Terminy rekrutacji:

Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna prowadzi rekrutację na studia I stopnia (licencjackie) i II stopnia (magisterskie) dwa razy w roku akademickim:

  • od 01.06.2019 do 30.09.2019 dla studiów stacjonarnych (semestr zimowy),
  • od 01.06.2019 do 31.10.2019 dla studiów niestacjonarnych (semestr zimowy),
  • od 07.01.2020 do 16.02.2020 dla obu form studiów (semestr letni).