Start - Vademecum Kandydata - Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji

print as PDF

Wstęp na studia do Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej jest wolny pod warunkiem spełnienia wszystkich wymogów zapisanych w artykule 169, ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku oraz ustalonych przez Uczelnię. Oznacza to, że Uczelnia nie przeprowadza egzaminów wstępnych.

Przyjęcie kandydatów następuje w ramach limitów przyjęć ustalonych dla poszczególnych kierunków w zarządzeniu Rektora Uczelni - decyduje kolejność zgłoszeń. O decyzji w sprawie przyjęcia do Uczelni kandydat dowiaduje się na podstawie pisemnego zawiadomienia wysyłanego na adres podany w kwestionariuszu osobowym. Szczegółowe warunki przyjęć zostały określone w uchwałach rekrutacyjnych (dostępnych do pobrania poniżej).

W trakcie pierwszego roku nauki WSEH oferuje pomoc dla tych studentów, którzy nie potrafią sprostać wymaganiom Uczelni. Wówczas takim studentom Uczelnia oferuje program wyrównywania szans, który polega na przeprowadzeniu dodatkowych zajęć dydaktycznych i indywidualnych konsultacji z wykładowcami. Wstępna selekcja studentów następuje w trakcie pierwszych sesji egzaminacyjnych, które sprawdzają wiedzę studentów, a także ich umiejętność uczenia się.

Terminy rekrutacji:

Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna prowadzi rekrutację na studia I stopnia (licencjackie) i II stopnia (magisterskie) dwa razy w roku akademickim:

  • od 01.06.2018 do 30.09.2018 dla studiów stacjonarnych (semestr zimowy), przedłużone do 28.10.2018 dla studiów I stopnia,
  • od 01.06.2018 do 31.10.2018 dla studiów niestacjonarnych (semestr zimowy),
  • od 01.01.2019 do 17.02.2019 dla obu trybów studiów (semestr letni).