Studia podyplomowe:

NOWOCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA - NOWOŚĆ!

SZTUKA COACHINGU W BIZNESIE - NOWOŚĆ!

CERTYFIKOWANY PROJECT MANAGER - NOWOŚĆ!

 

PUBLIC RELATIONS

Program studiów

W trakcie zajęć słuchacze i słuchaczki poznają możliwości stosowania wszystkich narzędzi i technik PR. Równolegle z wykładami prowadzone będą zajęcia warsztatowe z zakresu organizowania działu PR w przedsiębiorstwie, metod i technik PR, podstaw pisania tekstów prasowych, praktyki wystąpień radiowych
i telewizyjnych, organizacji imprez i sponsoringu oraz zarządzania antykryzysowego.

Dlaczego warto podjąć studia „Public Relations”?

NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

Program studiów

Program studiów obejmuje obszary zarządzania zasobami i procesami współczesnego przedsiębiorstwa
z uwzględnieniem nowoczesnych koncepcji, trendów i instrumentów. Pośród realizowanych przedmiotów znajdą się zagadnienia związane z zarządzaniem strategicznym, zarządzaniem zasobami materialnymi (w tym z budową i metodami wyceny wartości przedsiębiorstwa, nowoczesnym marketingiem i procesami logistycznymi), zarządzaniem zasobami ludzkimi (w tym pomiarem jego kapitału intelektualnego oraz zasobami informacyjnymi w oparciu o informatyczne systemy zarządzania przedsiębiorstwem). W ramach studiów przewidziane są także zajęcia z zakresu etyki menedżerskiej i społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Wiedza i umiejętności zarządzania organizacją komercyjną zostaną poparte praktykami w wiodących instytucjach i firmach województwa śląskiego.

Dlaczego warto podjąć studia „Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem”?

PSYCHOLOGIA W BIZNESIE

Program studiów

Program studiów obejmuje wiedzę z zakresu psychologii stosowanej w biznesie, w połączeniu z zagadnieniami
z dziedziny rynków finansowych, negocjacji i etyki w biznesie. Ponadto uczestnicy i uczestniczki zdobędą praktyczne umiejętności unikania błędów przy szacowaniu ryzyka, budowania stosunków w biznesie zgodnie z zasadami psychologii, zapoznają się z zagadnieniami manipulacji czy perswazji oraz zasadami przełamywania obojętności konsumentów.

Dlaczego warto podjąć studia „Psychologia w biznesie”?
Uczestnicy i uczestniczki:

JĘZYKI OBCE W BIZNESIE

Zapraszamy na studia podyplomowe „Języki obce w biznesie”!

Adresaci

Program Studiów skierowany jest do pracowników / pracowniczek firm międzynarodowych, instytucji, administracji publicznej i samorządowej, przedsiębiorców prowadzących transakcje z zagranicznymi kontrahentami oraz absolwentów / absolwentek studiów wyższych poszukujących pracy w Polsce i zagranicą - dla wszystkich osób podnieść swoje kwalifikacje i wiarygodność w zakresie swobodnego posługiwania się językiem angielskim w środowisku biznesowym.

 

Cele

Celem Studiów jest rozwinięcie biegłości w zakresie Business English w połączeniu z umiejętnościami praktycznymi, komunikacyjnymi i interpersonalnymi, potrzebnymi do skutecznego porozumiewania się zarówno w mowie, jak i piśmie z zagranicznymi klientami i partnerami biznesowymi. Studia prezentują wiedzę z różnych sfer funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku oraz uczą jej skutecznego aplikowania w konkretnych sytuacjach, ułatwiając realizację codziennych obowiązków zawodowych w środowisku anglojęzycznym.


Program studiów

Studia pogłębiają wiedzę i systematyzują niezbędne słownictwo branżowe, a także doskonalą efektywne komunikowanie się w takich obszarach, jak np.:

Program Studiów obejmuje ponadto rozwijanie umiejętności porozumiewania się w drugim języku nowożytnym (poziom podstawowy), co stanowi cenny, dodatkowy atut dla osób poszukujących pracy lub starających się o awans.


Jakie są wstępne wymagania?

Każdy uczestnik / uczestniczka studiów podyplomowych „Języki obce w biznesie” musi legitymować się dyplomem ukończenia studiów wyższych oraz znajomością języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym (poziom B2, FCE), potwierdzoną wewnętrznym testem sprawdzającym (pisemnym i ustnym) lub stosownym certyfikatem.


Dlaczego warto podjąć studia podyplomowe "Języki obce w biznesie"?

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLING

CEL I ZADANIA STUDIÓW

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom eksperckiej wiedzy z zakresu controlingu oraz rachunkowości zarządczej, a także nabycie przez nich umiejętności zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce w procesie zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem. Słuchacze poznają praktyczne zasady projektowania systemów informacyjnych rachunkowości zarządczej i controllingu w różnych rodzajach przedsiębiorstw. Nabędą umiejętności stosowania narzędzi i technik budżetowania, kontroli kosztów oraz analizy sprawozdań finansowych i stosowania nowoczesnych metod zarządzania finansami przedsiębiorstw.

KADRA I WYKŁADOWCY

Zajęcia będą prowadzone przez praktyków – dyrektorów finansowych, i specjalistów w zakresie rachunkowości zarządczej i controllingu z firm usługowych, produkcyjnych, handlowych, budowlano-montażowych, które wdrożyły nowoczesne systemy informacyjne rachunkowości zarządczej i controllingu.

KORZYŚCI

•           użyteczna wiedza z rachunkowości zarządczej, finansów i zarządzania

•           poprawa przepływu informacji między jednostkami wewnętrznymi firmy

•           poprawa zdolności szybkiego reagowania na wewnętrzne i zewnętrzne zagrożenia,

•           praktyczne metody wykorzystania narzędzi controllingu operacyjnego i strategicznego

ADRESACI

Nowoczesny i unikalny program skierowany do menedżerów i pracowników firm produkcyjnych, usługowych, handlowych i instytucji publicznych w tym:

•           kadry zarządzającej wszystkich szczebli firm produkcyjnych, usługowych, handlowych, budowlanych i instytucji publicznych, chcących podnieść swoje kwalifikacje i odgrywać znaczącą rolę w swojej firmie

•           przedsiębiorców zainteresowani wykorzystaniem informacji z rachunkowości zarządczej i rachunku kosztów w procesie podejmowania decyzji, planowaniu i kontroli,

•           głównych księgowych i pracowników działów księgowości,  pragnących rozszerzyć swoją wiedzę o zagadnienia związane z wykorzystaniem rachunkowości i finansów dla celów zarządzania firmą

•           pracowników działów controllingu, rachunkowości zarządczej, rachunku kosztów itp. którzy przygotowują informacje do zarządzania.

•           studia przeznaczone są również dla osób, które w przyszłości chciałyby zajmować podobne stanowiska.

CZAS TRWANIA I MIEJSCE PROWADZENIA ZAJĘĆ

Studia trwają 2 semestry łącznie 224 godz. są uruchamiane w semestrze zimowym. Zajęcia rozpoczynają się w październiku danego roku, a kończą w czerwcu następnego roku. Zapisy przyjmowane są od maja tego roku, w którym ma zostać uruchomiona dana edycja studiów.

Zajęcia w ramach studiów odbywają się co dwa lub trzy tygodnie, w soboty i niedziele.

PROGRAM STUDIÓW

1.         Wstęp do zarządzania finansowego

Finansowa natura przedsiębiorstwa, Sprawozdania finansowe, Wskaźniki finansowe

2.         Rachunkowość Finansowa

Ustawa o rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości

Ewidencja i rozliczanie kosztów

Rachunek kosztów

Sprawozdawczość finansowa

3.         Prawo podatkowe, zobowiązania o charakterze podatkowym

Podatek dochodowy od osób prawnych

Podatek od towarów i usług

Inne podatki (m.in. PIT, PCC, Podatek od nieruchomości)

Wynik księgowy a wynik podatkowy

Zarządzanie podatkami w przedsiębiorstwie

4.         Wstęp do Rachunkowość Zarządczej

5.         Rachunek kosztów i metody ich rozliczania

Rachunek Kosztów Pełnych

Rachunek Kosztów Zmiennych

Activity Based Costing

6.         Analiza progu rentowności i kalkulacje cenowe

Założenia analizy Break Even Point

Zależności matematyczne

Decyzje menedżerskie płynące z analizy BEP

Marża a Narzut

Metody kalkulowania cen

7.         Controlling Strategiczny

Wizja, misja, cele strategiczne.

Analizy rozwoju firmy

Budowanie strategii

Biznes plan

Długoterminowe planowanie finansowe

8.         Controlling Inwestycyjny, pozyskiwanie kapitału

Wartość pieniądza w czasie

Inwestowanie

Ocena ryzyka inwestycyjnego

Analiza opłacalności inwestycji

9.         Controlling operacyjny. Budżetowanie

Zakres odpowiedzialności budżetowej

Budżetowanie przychodów i kosztów działalności firmy

Budżetowanie kosztów utrzymania potencjału

Procedury i formularze budżetowe

Negocjacje i zatwierdzanie budżetu

10.       Kontrola budżetu, analiza i interpretacja odchyleń

Rachunek Kosztów Postulowanych

Separowanie odchyleń

Obliczanie i analiza odchyleń

Metody raportowania realizacji budżetu

11.       Controlling Finansowy, prognozy płynności

Rentowność, a płynność finansowa

Zarządzanie Kapitałem Pracującym

Prognozowanie wpływów i wydatków

Przepływy pieniężne Cash Flow

Ujęcie menedżerskie Funds Flow

12.       Projekt dyplomowy - seminarium

 

FORMY ZALICZENIA

Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie rachunkowości zarządczej i controllingu na podstawie zaliczeń przedmiotów oraz obrony pracy dyplomowej.

ZGŁOSZENIE

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe zgłaszają swoją aplikację on-line na wybrane studia podyplomowe. Po zgłoszeniu on-line, kandydaci składają dokumenty w formie papierowej.

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną zawiadomione przez Kierownika Studiów listownie o przyjęciu na studia, terminie uiszczenia opłaty za studia, terminie, miejscu i godzinie rozpoczęcia zajęć oraz o harmonogramie zjazdów w I semestrze.

SZKOLENIA KOMPLEMENTARNE Z PROGRAMEM STUDIÓW

A. Informatyka w controllingu – wielowymiarowe bazy danych

Systemy wspierające Controlling

Obiekty, atrybuty relacje

Budowa baz wielowymiarowych

Generowanie raportów

Czas trwania 16 godz.

B. Audyt wewnętrzny i Kontrola Zarządcza

Natura spółek sektora publicznego

Kontrola finansów publicznych

Audyt wewnętrzny

Kontrola Zarządcza

Czas trwania 16 godz.

C. Usługi bankowe

Specyfika usług bankowych

Produkty bankowe

Budowa wniosku kredytowego

Negocjowanie z bankami

Czas trwania 16 godz.

D. Psychologia pracy Controllera

Zarządzanie działem Controllingu

Współpraca z menedżerami firmy

Prowadzenie negocjacji budżetowych

Elementy motywowania i rozwiązywania konfliktów

Czas trwania 16 godz.

E. Controlling w projektach

Wskaźniki oceny projektów

Projekty wspierające wewnętrzny rozwój firmy

Projekty inwestycyjne

Zarządzanie kosztami i czasem projektu

Czas trwania 16 godz.

W przypadku ukończenia studiów podyplomowych i min. 3 szkoleń lub ukończenia 5 szkoleń z w/w tematów uczestnicy mogą przystąpić do egzaminu w celu uzyskania certyfikatu: MENEDZER CONTROLINGU i są zwolnieni z wnoszenia opłaty egzaminacyjnej która wynosi 850 zł./os. 

 

Szkolenia:

PUBLIC RELATIONS: NOWOCZESNE KREOWANIE WIZERUNKU FIRMY

Założenia i cele szkolenia:

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiadomości i umiejętności niezbędne do świadomego kreowania wizerunku firmy. Ponadto uzupełnieniem programu są zajęcia z zakresu wzbudzania kreatywności biznesowej, które jest elementem niezbędnym dla tworzenia skutecznych strategii komunikacyjnych. Biorąc pod uwagę różny poziom wiedzy uczestników poszczególne zagadnienia zostały dobrane w taki sposób, aby każda osoba byłą w stanie zrozumieć i zastosować w praktyce poszczególne treści programowe. Liczne ćwiczenia oraz przykłady z życia, a także odwołanie do doświadczeni uczestników mają za zadanie wskazać im drogę do samodzielnego wykorzystywania ich w realnej sytuacji biznesowej.

SKRÓCONY OPIS SZKOLENIA:

Szkolenie podzielone zostało na 4 moduły:

 1. Kreatywne zarządzanie marką i budowanie wizerunku.
 2. Komunikacja 360 stopni.
 3. Projektowanie strategii komunikacyjnej.
 4. E-wizerunek czyli jak zaistnieć w Internecie.

Każdy z modułów przybliża uczestników szkolenia do zdobycia wiedzy z zakresu mechanizmów służących do komunikacji firmy z jej otoczeniem, a także umożliwia im zobaczenia jak dane narzędzia komunikacyjne funkcjonują w praktyce. Szkolenie zostało tak zaprojektowane, aby po jego ukończeniu uczestnicy mogli samodzielnie zająć się kreowaniem wizerunku własnej firmy.

TREŚCI PROGRAMOWE SZKOLENIA:

 1. pojęcie oraz elementy marki,
 2. osobowość i symbol marki,
 3. zarządzanie marką,
 4. określanie wymagań konsumentów,
 5. koncepcja poziomów marki,
 6. rola wartości w kreowaniu wizerunku,
 7. filozofia Kaizen,
 8. ustalanie wizji i misji firmy,
 9. narzędzia służące rozwijaniu kreatywności biznesowej,
 10. cele i funkcje reklamy,
 11. rodzaje przekazów reklamowych,
 12. narzędzia komunikacji marketingowej,
 13. zasady współpracy z agencją reklamową,
 14. tworzenie strategii komunikacyjnej,
 15. określanie grupy docelowej,
 16. praca z briefem i pozycjonowanie własnej firmy,
 17. segmentacja rynku,
 18. omówienie profilu konsumenta w Polsce,
 19. zasady kreowania wizerunku w sieci,
 20. budowanie strategii komunikacyjnej online,

- tworzenie własnego serwisu www,

- narzędzia reklamy banerowej,

- reklama niestandardowa.

METODY I FORMY REALIZACJI SZKOLENIA:

Szkolenie prowadzone będzie w formie warsztatów z elementami wykładu akademickiego. Uczestnicy wykonywać będą liczne ćwiczenia praktyczne oraz rozwiązywać studia przypadków. Program szkolenia bazuje w dużej części na cyklu efektywnej nauki Kolb’a.

REZULTATY SZKOLENIA:

Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie znał i potrafił wykorzystać narzędzia komunikacji marketingowej,
a także nabędzie umiejętności projektowania strategii reklamowej oraz kreowania pożądanego wizerunku firmy.

Liczba godzin: 32.

PUBLIC RELATIONS W SYTUACJI KRYZYSOWEJ

Założenia i cele szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami dotyczącymi sytuacji kryzysowych
w przedsiębiorstwach, wskazanie i przećwiczenie metod public relations w sytuacjach kryzysu oraz zarządzania kryzysami. Uczestnicy szkolenia poznają zasady skutecznego i szybkiego reagowania w sytuacji kryzysowej oraz skutecznej komunikacji w kryzysie. Podczas szkolenia uczestnicy otrzymają również wiele praktycznych wskazówek, co robić w sytuacjach kryzysowych, by przedsiębiorstwo nie straciło wizerunku oraz zaufania klientów.

Praktyczne ćwiczenia w postaci: warsztatów, studiów przypadku oraz symulacji mają za zadanie przygotować uczestników szkolenia do zachowania się w sytuacjach kryzysowych.

Skrócony opis szkolenia:

Program szkolenia obejmuje m.in.:

 1. wyjaśnienie istoty pojęcia public relations,
 2. krótką charakterystykę instrumentów PR,
 3. zasady współpracy z mediami,
 4. charakterystykę sytuacji kryzysowych ich typy oraz etapy,
 5. 5. działania podejmowane przez przedsiębiorstwa w sytuacji kryzysowej ze szczególnym   uwzględnieniem roli mediów,
 6. przykłady sprawnego zarządzania kryzysem, działań antykryzysowych i klasycznych błędów wynikających z braku przygotowania.

Uczestnicy podczas szkolenia otrzymają niezbędną dawkę wiedzy, którą później wykorzystują podczas warsztatów, symulacji oraz do rozwiązywania studiów przypadków.

Treści programowe szkolenia:

 1. Istota public relations
 2. Zadania oraz zakres działań public relations
 3. Czym public relations nie jest
 4. Instrumenty public relations
 5. Współpraca z mediami

- Prawo prasowe

- Praktyka wystąpień radiowych i telewizyjnych – warsztaty

- Podstawy pisania tekstów prasowych – warsztaty

 1. Definicja sytuacji kryzysowej
 2. Typy sytuacji kryzysowych
 3. Etapy sytuacji kryzysowych
 4. Public relations w sytuacjach kryzysowych

- Plan działań w sytuacji kryzysowej

- Działania w trakcie sytuacji kryzysowej

- Sytuacja kryzysowa a media

- Organizowanie konferencji prasowych

- Udzielanie wywiadów telewizyjnych

- Oświadczenia prasowe

- Strona internetowa – narzędzie komunikacji w kryzysie

 1. Działania po opanowaniu kryzysu
 2. Analiza działań public relations w sytuacjach kryzysowych na wybranych przykładach.
 3. Studia przypadków – postępowanie w konkretnych sytuacjach kryzysowych:

- przygotowywanie materiałów dla mediów (oświadczenia),

- symulacje konferencji prasowych i wywiadu telewizyjnego.

Metody i formy realizacji szkolenia:

krótkie prezentacje wykładowe, studia przypadków, symulacje konferencji i wywiadów.

Rezultaty szkolenia:

Zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z efektywnym prowadzeniem działań komunikacyjnych w różnych sytuacjach kryzysowych. Umiejętność szybkiego reagowania w sytuacji kryzysowej, dzięki czemu możliwe będzie utrzymanie wizerunku przedsiębiorstwa oraz zaufania klientów w trudnych sytuacjach.

Liczba godzin: 32.
PSYCHOLOGIA W BIZNESIE: COACHING W ZARZĄDZANIU

Założenia i cele szkolenia:

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w niezbędne wiadomości i umiejętności, umożliwiające im wykorzystanie coachingu w praktyce biznesowej. Realizowany materiał obejmuje swym zakresem przedstawienie zasad, metod i narzędzi  prowadzenia sesji coachingowej oraz najważniejszych typów coachingu z punktu widzenia relacji biznesowych. Praktyczne ćwiczenia oraz dobór uczestników w pary coachingowej umożliwi im nie tylko nabycie umiejętności w zakresie stosowania wybranych narzędzi, ale także umożliwi własny rozwój zawodowy i osobisty.

Skrócony opis szkolenia:

Szkolenie koncentruje się na trzech głównych zagadnieniach:- zrozumieniu idei coachingu oraz ich roli
w organizacji- zastosowaniu różnych modeli coachingu do prowadzenia sesji- praktycznym opanowaniu podstawowych narzędzi wykorzystywanych w rozwoju zawodowym . Zajęcia przybliżają zatem rolę coachingu w zarządzaniu oraz pokazują zastosowanie różnych jego odmian (executive, business, career, performance)
w działalności biznesowej oraz rozwoju pracowników. Podczas ich trwania uczestnicy zapoznają się ze strukturą sesji coachingowej oraz nabędą umiejętności związane z wykorzystaniem narzędzi pracy coacha.

Treści programowe szkolenia:

 1. Czym jest coaching
 2. Coaching jako styl zarządzania
 3. Praca w kulturze coachingowej
 4. Rodzaje coachingu z perspektyw organizacji: business, executive, performance, career
 5. Metody coachingu
 6. Struktura sesji i modele coachingu:
  1. GROW
  2. S.C.O.R.E.
  3. Skilled Helper
  4. Co-active Coaching
  5. Inner Game
  6. Wybrane narzędzia coachingowe:

- pytania

- poziomy logiczne

- mapa celów

- koło priorytetów

- metaforaWdrożenie programu coachingu w organizacji.

Metody i formy realizacji szkolenia:

Zajęcia prowadzone są w formie interaktywnego warsztatu oraz symulacji opartych na rozmowach klienta
z coachem i wykorzystywaniu narzędzi coachingowych w praktyce.

Rezultaty szkolenia:

Efektem kształcenia ma być nabycie zarówno teoretycznych podstaw jak i praktycznych umiejętności
i kompetencji niezbędnych do zastosowania metod coachingu w zarządzaniu. Poprzez przedstawienie metod oraz narzędzi coachingowych, a także idei coachingu jako stylu zarządzania, uczestnicy, po ukończeniu szkolenia, będą mogli przystąpić do wdrożenia programu coachingu.

Liczba godzin: 32.

KOMPETENTNA KOMUNIKACJA

Założenia i cele szkolenia:

Zapoznanie Uczestników/czek szkolenia z podstawami skuteczniej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej. Uczestnicy/czki mają nabyć wiedzę z zakresu autoprezentacji, komunikacji pisemnej a także z podstaw negocjacji w biznesie. Uczestnicy/czki poznają podstawowe techniki wywierania wpływu oraz zasady konstruowania komunikatów reklamowych i prasowych. Uczestnicy/czki poznają główne zasady asertywnych zachowań i na podstawie map asertywności określą w których obszarach są a w których nie są asertywni.

Skrócony opis szkolenia:

 1. Komunikacja werbalna i pozawerbalna.
 2. Asertywność i techniki wywierania wpływu.
 3. Komunikowanie w organizacji.
 4. Negocjacje w biznesie.

 

Treści programowe szkolenia:

 1. Pojęcie komunikacji - komunikacja jedno i dwukierunkowa.
 2. Komunikacja werbalna.
 3. Bariery w skutecznym komunikowaniu.
 4. Zasady dobrego słuchania.
 5. Komunikacja pozawerbalna - gesty, mimika, postawa, dystans.
 6. Komunikacja pisemna.
 7. Komunikowanie obrazem.
 8. Znaczenie materiałów wizualnych.
 9. Techniki manipulacji.
 10. Asertywność - mapa asertywności, jak być asertywnym.
 11. Wykorzystanie komunikacji w biznesie.
 12. Przygotowanie prezentacji.
 13. Reklama jako narzędzie komunikowania .
 14. Public relations jako komunikacja dwukierunkowa w organizacji.
 15. Komunikacja internetowa w biznesie.
 16. Podstawowe techniki negocjacji.

Metody i formy realizacji szkolenia:

Wykład oraz warsztaty praktyczne, ćwiczenia praktyczne, testy na asertywność, test na style komunikacyjne, materiały multimedialne.

Rezultaty szkolenia:

Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie umiał świadomie wykorzystywać komunikację słowną
i pozawerbalna w kontaktach z innymi, będzie umiał określić najistotniejsze narzędzia komunikacji biznesowej

Liczba godzin: 32.

NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE W PRZEDSIĘBIORSTWIE: PRACA W ZESPOLE Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII MOBILNYCH

Założenia i cele szkolenia:

Celem szkolenia jest nabycie praktycznych umiejętności wykorzystania informatycznych technologii mobilnych w organizacji i zarządzaniu pracą zespołową. Szkolenie przewiduje: przedstawienie niezbędnych informacji na temat zarządzania zespołem i organizacją pracy zespołowej, prezentację możliwości współczesnych technologii informatycznych z uwzględnieniem rozwiązań mobilnych, analizę metod funkcjonowania nowoczesnych organizacji wirtualnych w e-środowisku.

Na tej podbudowie realizowane będą zajęcia o charakterze ćwiczeń i warsztatów praktycznych, ukierunkowane na rozwój umiejętności praktycznego wykorzystania przedstawionych rozwiązań w organizacji i zarządzaniu zespołami, dostosowanymi do realizacji prac właściwych dla nowoczesnych organizacji wirtualnych. Uczestnicy szkolenia będą odbywali ćwiczenia polegające na realizacji konkretnych zadań w zespołach wyposażonych
w nowoczesne środki techniczne, poznając w ten sposób zarówno metody organizacji pracy zespołowej, jak
i metody wykorzystania technologii mobilnych.

 

Skrócony opis szkolenia:

Wybrane, przykładowe warsztaty realizowane podczas szkolenia:

ü  - Budowa zespołu projektowego, określenie kompetencji, predyspozycji, przydział ról;

ü  - Ćwiczenia dotyczące sposobów  komunikacji w zespole (identyfikacja, wybór kanałów

ü  komunikacyjnych);

ü  - Rozwiązanie zadania zespołowego (na podstawie ogłoszenia prasowego przygotowanie wstępnych

ü  wymagań i oferty, przydział zadań, opracowanie harmonogramu);

ü  - Komunikacja w zespole z wykorzystaniem technologii informatycznych i mobilnych.

ü  - Praca zespołowa z wykorzystaniem pakietu MS Office.

ü  - Praca zespołowa w chmurze na przykładzie Google.

ü  - Wykorzystanie zasobów zdalnych, synchronizacja zasobów.

ü  - Charakterystyka mobilnego stanowiska pracy (dobór i konfiguracja).

 

Treści programowe szkolenia:

 1. Zarządzanie zespołem i organizacja pracy zespołowej

ü  Pojęcie projektu

ü  Zespół projektowy

ü  Komunikacja w zespole

ü  Metodyki prowadzenia projektu i zarządzania zespołem

 1. Technologie mobilne i ich wykorzystanie w pracy zespołowej

ü  Przegląd nowoczesnych technologii informatycznych.

ü  Technologie mobilne i metody ich wykorzystania.

ü  Przetwarzanie w chmurze, rozproszone, synchronizacja zasobów.

ü  Informatyczne środki i narzędzia wspomagania pracy zespołowej.

 1. Organizacje mobilne

ü  Organizacje wirtualne

ü  e-usługi

ü  telepraca

ü  praca w zespole mobilnym

Metody i formy realizacji szkolenia:

 

Rezultaty szkolenia:

Uczestnik szkolenia opanowuje wiedzę  i umiejętności w obszarze:

ü  Środków technicznych i możliwości nowoczesnych technologii informatycznych i systemów mobilnych.

ü  Możliwości wykorzystania tych technologii w organizacji i zarządzaniu pracą zespołową.

ü  Doboru konkretnych rozwiązań technicznych dla potrzeb pracy zespołowej.

 

Liczba godzin: 32.

NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE W PRZEDSIĘBIORSTWIE - NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ

NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ - prowadzone będzie z wykorzystaniem Systemu PROGMATE DOCs, którego dostawcą jest Firma PROGMATE.

PROGMATE DOCs to system nowej generacji, porządkujący dokumentację w każdej firmie. W dokumentach zawarte są informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Twojego przedsiębiorstwa. Ponadto system umożliwia całkowite skoordynowanie pracy związanej z dokumentami, zapewniając stabilność nawet przy intensywnym wykorzystywaniu. PROGMATE DOCs to przykład całościowego podejścia do problemu, który umożliwia szczegółową analizę różnych aspektów zarządzania dokumentami.

Liczba godzin: 32.

JĘZYKI OBCE W BIZNESIE:WYSTĄPIENIA PUBLICZNE W JĘZYKU OBCYM

Założenia i cele szkolenia:

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie Uczestników Projektu z zasadami prowadzenia prezentacji i różnych jej rodzajów w zależności od celu. Także  wypracowanie  pewności  w posługiwaniu się językiem angielskim
w sytuacjach stresujących, opanowanie języka ciała, modulacji  głosem  i intonacji wypowiedzi.

Skrócony opis szkolenia:

Szkolenie ma charakter warsztatowy. Omówienie i analiza różnych form prezentacji, auto-prezentacji oraz  przemówień w różnych sytuacjach.

Treści programowe szkolenia:

 1. komunikacje werbalna i niewerbalna, budowanie zaufania słuchaczy, budowanie zainteresowania,
 2. strategie używania języka obcego (angielskiego);
 3. elementy dobrej prezentacji (głos, dykcja, intonacja, natężenie głosu, artykulacja, modulacja,
 4. pauzy, kontakt wzrokowy, gestykulacja, ruch, postawa, korzystanie z notatek i materiału
 5. wizualnego);
 6. konstrukcja prezentacji (organizacja, porządkowanie informacji, wstęp, rozwinięcie, zakończenie);
 7. auto-prezentacja;
 8. krótkie prezentacje na zadany temat z przygotowaniem;
 9. krótkie prezentacje na zadany temat, bez przygotowania;
 10. przemówienie;
 11. toast.

Metody i formy realizacji szkolenia:

warsztaty, task-based learning (TBL) oraz problem-based  learning (PBL), analiza materiałów wizualnych (DVD).

 

Rezultaty szkolenia:

ü  Wiedza: Uczestnicy Szkolenia będą  znali zasady dobrej prezentacji, związki między językiem ciała,  narzędziami prezentacji: głosem, wzrokiem, ruchem oraz materiałem, a budowaniem zaufania
i zainteresowania słuchaczy.

ü  Umiejętności: Uczestnicy Szkolenia będą potrafili  używać języka angielskiego odpowiednio do formy prezentacji, będą potrafili dobrać właściwe podejście oraz rodzaj języka  odpowiednio do  tematu prezentacji.

Liczba godzin: 32.

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM W JĘZYKU OBCYM

Założenia i cele szkolenia:

Zapoznanie UP z podstawowymi zasadami zarządzania zespołem i funkcjonowania w zespole jako członek
i jako lider. Uczestnicy zapoznają się z różnymi stylami zarządzania, a także typami przywódców i zespołów. Poznają zasady selekcji i rekrutacji pracowników do zespołu, oceny członków zespołu, planowania indywidualnych karier i ścieżek rozwoju członków zespołu. Poznają także teorie i zasady motywacji, jak również nabędą umiejętności skutecznej komunikacji. Uczestnicy dowiedzą się jak delegować uprawnienia, zarządzać talentami oraz inspirować powstawanie nowych pomysłów. Uczestnicy nabędą wiedzy na temat źródeł i potrzeb wprowadzania innowacji w zarządzaniu zespołem. Wykonają także test określający ich indywidualne umiejętności zarządzania zespołem.

Skrócony opis szkolenia:

ü  Podstawowe zasady zarządzania zespołem.

ü  Style zarządzania, typy przywódców.

ü  Zarządzanie operacyjne zespołem.

ü  Innowacje w zarządzaniu zespołem.

Treści programowe szkolenia:

ü  Typy zespołów i ich charakterystyka.

ü  Selekcja i rekrutacja członków zespołu.

ü  Style zarządzania.

ü  Typy przywódców.

ü  Budowanie zaufania w zespole.

ü  Szkolenie i rozwój członków zespołu – planowanie ścieżek karier.

ü  Ocena członków zespołu – podstawowe założenia i zasady.

ü  Teorie motywacji i ich zastosowanie w zespole.

ü  Zasady komunikacji w zespole.

ü  Zasady ustalania celów w zespole.

ü  System kar i nagród oraz jego zastosowanie.

ü  Zarządzanie talentami.

ü  Zarządzanie wiedzą w zespole.

ü  Delegowanie uprawnień w teorii i praktyce.

ü  Zwalnianie pracowników, outplacement.

ü  Źródła i potrzeba wprowadzania innowacji w zarządzaniu zespołem.

 

Metody i formy realizacji szkolenia:

Wykład oraz warsztaty praktyczne, ćwiczenia praktyczne, test umiejętności menedżerskich,  materiały multimedialne.

Rezultaty szkolenia:

Po zakończeniu szkolenia UP będzie umiał świadomie kształtować zespoły i dobierać odpowiednie style zarządzania do typu zespołu. Będzie umiał stosować nowoczesne koncepcje zarządzania zespołem począwszy od procesu rekrutacji przez zarządzanie operacyjne, aż po zakończenie pracy zespołu – naturalne rozwiązanie zespołu lub zwalnianie poszczególnych jego członków.

Liczba godzin: 32.

 

Kursy:

SZTUKA COACHINGU W BIZNESIE - NOWOŚĆ!

CERTYFIKOWANY PROJECT MANAGER - NOWOŚĆ!

 

NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

 

(70 godzin – w tym 10 godzin e-learningu)

Kurs adresowany jest do wszystkich pracujących i zainteresowanych pracą w obszarze tzw. „miękkiego” HR. Przekrojowy charakter kursu pozwala na zdobycie i poszerzenie wiedzy z zakresu nowoczesnych metod i narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi. Należą do nich: planowanie zasobów ludzkich, tworzenie opisów stanowisk.

 


Wszelkie pytania dot. studiów podyplomywych, kursów i szkoleń prosimy kierować na adres wseh@wseh.pl lub pod nr telefonu (33) 816 51 69/70, z wyjątkiem studiów podyplomowych i kursów sztuka coachingu i certyfikowany Project Manager - w ich przypadku informacje o osobach kontaktowych podane są w ich opisie.

Jednocześnie przypominamy, że na studia podyplomowe przyjmowani są kandydaci posiadający kwalifikacje przynajmniej I stopnia (licencjat).