Start - Władze

Władze

print as PDF

 

Rektor

Iwona Kłóska

Doktor nauk humanistycznych w dziedzinie socjologii. Swoje doświadczenia gromadzi dzięki współpracy ze środowiskiem naukowym, biznesowym oraz pozarządowym. Aktywnie uczestniczy w wielu projektach badawczych, których celem jest analiza trendów rozwojowych na rynku pracy. Jest autorką i współautorką licznych publikacji i prac naukowych, m.in. „Kultura organizacyjna w instytucji publicznej”, „Badanie trendów rozwojowych na rynku pracy w podregionie bielskim”, „Kapitał społeczny jako element kształtujący przewagę konkurencyjną”, „Możliwości współpracy pomiędzy nauką a biznesem. Doświadczenia, oczekiwania, bariery w opinii przedsiębiorców”, „Między szansą a ryzykiem. Kultury organizacyjne wobec niepewności”, „Kultura przyspieszania we współczesnym świecie”. Ponadto jest redaktorem dwóch publikacji wydanych przez Wyższą Szkołę Ekonomiczno-Humanistyczną: „Problemy i uwarunkowania samorządności terytorialnej”, „Finansowe aspekty funkcjonowania samorządu”. Prezes Fundacji „Dobry Czas” prowadzącej działalność na rzecz osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem.

 

Kanclerz

Jerzy Dec

Filolog, ekonomista, Doctor Honoris Causa of Sumy State University.

Ważniejsze miejsca pracy: Polska Akademia Nauk; Goverment Department - Grayco Optical; Suffolk County, Long Island, New York, USA; Travel Agent, Lindenhurst, USA; od 1992 założyciel i organ prowadzący College "The Top", Bielsko-Biała, Kraków; od 1997 Centrum Promocji Biznesu Bielsko-Biała, Prezes Zarządu, jedyny udziałowiec; od 1997 Kanclerz Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej. Redaktor Naczelny czasopism: Mind Journal i Polonia Journal.