Start - Aktualnosci - "Owocna współpraca zdalna ze studentami WSEH".

"Owocna współpraca zdalna ze studentami WSEH".

print as PDF

15 mar 2021

"Z mojej strony uważam współpracę (w trybie zdalnym) ze studentami WSEH za udaną i owocną..." - rozmowa z dr Ewą Kowalską-Naporą -doktorem nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu  (dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości). Obszary analiz naukowych: teoria decyzji- teoria gier, matematyka interpolacyjna, ekonomia, zarządzanie kosztami działań, rachunkowość regulacyjna, logistyka.                         

Prowadzi Pani wykłady i ćwiczenia dla studentów zarządzania i administracji w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Jak ocenia Pani zdalny tryb pracy w dobie pandemii SARS-CoV-2 na przykładzie studentów WSEH?

dr Ewa Kowalska-Napora: - Z mojej strony uważam współpracę (w trybie zdalnym) ze studentami WSEH za udaną i owocną. Dla większości osób brak realnego, fizycznego kontaktu z drugą osobą, sama specyfika pewnej izolacji niewątpliwie działa depresjogennie. Niemniej jednak tryb zdalny pozwala zniwelować czas, energię i koszty finansowe realizacji zajęć, a w odniesieniu do naszej uczelni- obniżyć koszty utrzymania ruchomości i nieruchomości.

Czy na podstawie ostatniego rozporządzenia ze strony Ministra Edukacji i Nauki w związku z obowiązkiem przedłużenia e-nauczania w szkolnictwie wyższym do 30 września br., sądzi Pani, że e-wykłady w jakiś sposób wpłyną negatywnie na poziom kształcenia w szkolnictwie wyższym?

- Od momentu intensywnego rozwoju technologii IT i AT, przyspieszonego transferu informacji- większość z nas stała się odrealniona, a cyberprzestrzeń stała się światem realnym. Poziom kształcenia w szkolnictwie wyższym w obecnej sytuacji może ulec pewnej dewaluacji, ale na kierunkach psychologicznych, medycznych- i wszystkich tych, których domena opiera się na ścisłej integracji międzyludzkiej. Nauki bazujące na inżynieryjnym myśleniu i przetwarzaniu wskaźnikowym mogą jedynie zyskać w przedstawionych realiach.

Jakie dostrzega Pani pozytywne strony zdalnego nauczania na przykładzie Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej?

- Koncentracja na szczegółach, ograniczenie kosztów prowadzenia zajęć i utrzymania obiektów, analiza faktów bez jakiejkolwiek ideologii i emocji.

W jaki sposób aktywizuje Pani swoich studentów na e-zajęciach z makroekonomii, pozyskiwania funduszy, zarządzania projektami, czy też projektowania systemów logistycznych w dobie COVID-19?

- Bazuję na konkretach, realiach i kreatywnym przetwarzaniu informacji. Problemy badawcze, pytania, projekty tworzone są przez studentów w sposób otwarty, bez schematów i narzucania formuł interpretacyjnych. Przedstawiam studentom temat, zakres (na wykładzie go omawiam)- zestawiając różne opcje rozumienia treści. W trakcie realizacji projektów ustalam punkt zaczepienia i pozwalam studentom się wypowiedzieć, wedle ich potrzeb- wizualizować odpowiedzi, poszukiwać rozwiązań w różnych materiałach źródłowych. Mówię ludziom, że są dla mnie ważni. Nawet, gdy nie zgadzam się z jakąś wypowiedzią, nie neguję jej gdy odpowiedź „nie jest spójna” i wówczas mówię- "bardzo dobrze…J, ale może Pani/Pan ujęłaby jakiś szczegół….., a może….przemyślmy to wspólnie?". Kreatywność i przyswajanie wiedzy może odbywać się tylko w atmosferze przyjaźni, gdy inny człowiek czuje się akceptowany, a gdy mu coś nie wychodzi, czuje wsparcie i dostaje dobre słowo; jest kochany i szanowany. Bez tego i najlepsze przedstawienie treści przez wykładowcę, ale przedstawione w wytworzonej aurze stresu- nic nie daje. Zazwyczaj pytam „na ochotnika”, ale nawet, gdy proszę kogoś imiennie, to nikt się nie stresuje. Wspólnymi siłami uczymy się rzeczywistości w oparciu o wartości ludzkie.

Która ze specjalności na kierunku zarządzanie, zarówno na studiach I jak i II stopnia, cieszy się aktualnie największym zainteresowaniem wśród studentów i w jakiej branży studenci w/w kierunku studiów najczęściej znajdują zatrudnienie?

- Myślę, że to pytanie winno raczej być kierowane do dziekanatu, gdzie studenci zapisują się bezpośrednio na poszczególne specjalności, czy też- dopytują o opcje otwarcia nowych specjalności. Ja ze swojej strony mogę jedynie powiedzieć, że w ramach prowadzonych zajęć najczęściej miałam przyjemność współpracować z grupami o specjalności: zarządzanie zasobami ludzkimi- i chyba najbardziej licznymi- logistyka międzynarodowa. W moim odczuciu największe szanse na dobrą lokację zawodową mają studenci o specjalności: logistyka międzynarodowa (branża TSL), zarządzanie finansami przedsiębiorstw (domena: MŚP, KTN).

Którą ze specjalności szczególnie mogłaby Pani polecić przyszłym studentom zarządzania w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Humanistycznej i dlaczego?

- Zdecydowanie polecałabym dwie wspomniane w poprzednim pytaniu specjalności: logistyka międzynarodowa, zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Powód:

  1. Po obu specjalnościach studenci będą zajmować szczeble średnie w hierarchii zawodowej, więc tym samym najliczniejsze. Dyrektorów zarządzających jest bardzo niewielu, a i tak specyfika wykształcenia nie wiąże się z zajmowaniem lukratywnych posad.
  2. Pomimo przewag rozwiązań e-commerce, realnie musimy jeść, ubierać się, mieć dostęp do opcjonalnego wyposażenia mieszkań, wreszcie do nich samych. Dystrybucja produktu musi odbywać się zatem w systemie realnym, tak w kraju, jak i poza jego granicami, czemu służy działalność branży TSL.
  3. Zarówno na poziomie e-commerce, jak i realnie w sferze wytwarzania, jak i dystrybucji fizycznej musimy ocenić efektywność naszych działań poprzez raporty finansowe i analizy free cash flow, czyli umieć zarządzać finansami przedsiębiorstw (MŚP, jak i korporacyjnych: KTN).

- Pod dyskusję poddałabym zainicjowanie specjalności niszowych, czy też schodzących z wyżyn swej popularności: rolnictwo- technologia żywności (nie mylić z dietetyką i techniką żywienia), do lamusa przechodzą kierunki inżynieryjne, politechniczne, jak np. inżynieria wytwarzania. Niestety, każdy chce zarządzać, a mało kto analizować technologię wytwarzania i przetwarzania. Stosunkowo nowymi nurtami jest logistyka odzysku, odnawialne źródła energii, działania pro- eco. Gdyby można było powiązać wszystko powyższe, mogłaby powstać specjalność: inżynieria środowiska/zarządzanie technologią pro- środowiskową, warto byłoby też zainteresować się domeną rolnictwo- technologia żywności. W tym zakresie należałoby zrobić analizę zapotrzebowania wśród młodzieży szkół średnich oraz naszych studentów początkowych lat studiów, a następnie poddać pod ocenę uzyskane wyniki Panu Rektorowi i Panu Kanclerzowi.

Mam nadzieję, że moja wypowiedź przysłuży się do ustawicznego rozwoju naszej uczelni.

 

Dziękujemy za rozmowę.

Dział Promocji WSEH

- Również dziękuję za rozmowę, łączę wyrazy szacunku.