Start - SUPPORT

SUPPORT

print as PDF

Sharing with

Ukrainian

People the

Power

Of

Real

Tolerance

SUPPORT to edukacyjno-integracyjny program, który zrodził się z inicjatywy Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej i organizacji PATHWAYS: INSPIRATIONAL DEVELOPMENT C.I.C. Duet polsko-walijski ma na celu pomaganie i wspieranie Uchodźców wojennych, którzy przyjechali do Polski i od czasu wojny przebywają na terenie naszego kraju. Inicjatorzy i pomysłodawcy programu SUPPORT w ramach projektu uwzględniają działania pomocowe, w skład których wejdą zajęcia edukacyjne i adaptacyjne dla obywateli Ukrainy, w tym również relaksacyjne, zabawy językiem polskim, doradztwo zawodowe, zajęcia z odbudowy godności, czyli swoiste ABC poruszania się w systemie służby zdrowia i dbania o zdrowie na terenie Polski. W ramach programu na terenie Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej zostanie uruchomiony specjalny punkt obsługi, w którym Uchodźcy będą mogli otrzymać wsparcie edukacyjne w podstawowym zakresie ułatwiającym życie na terenie Polski.

SUPPORT – це освітня та інтеграційна програма, яка постала в результаті співпраці Економіко-гуманітарного університету в Бельсько-Бялій та організації PATHWAYS: INSPIRATIONAL DEVELOPMENT C.I.C. Польсько-валлійська співдружність прагне допомогти та підтримати біженців, які приїхали до Польщі з початок війни. В рамках програми SUPPORT передбачено різноманітні заходи з допомоги й інтеграції, зокрема освітні та адаптаційні заняття для громадян України, а саме: релаксація та медитація, ігри для опанування польської мови, профорієнтаційні зустрічі, заходи з відновлення гідності, а також поради щодо побуту в країні, включно із знайомством зі системою охорони здоров’я. У рамках програми в Економіко-гуманітарному університеті запрацює спеціальний сервісний пункт, де біженці зможуть отримати базову підтримку, яка полегшить життя в Польщі.

SUPPORT is an education-integration scheme which was conceived and initiated at Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna in Bielsko-Biała in cooperation with PATHWAYS: INSPIRATIONAL DEVELOPMENT C.I.C. This Polish – Welsh duo aims at helping and supporting war refugees from Ukraine, who came to Poland and since then have been living in our country. The Project initiators consider the implementation of various supportive activities which encompass educational and adaptative events, including relaxing games with Polish language, for the citizens of Ukraine, The project also envisages career counselling, dignity rebuilding sessions, and basic information of Polish health care systems. Within this scheme a special service centre will be opened at Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna, where the refugees will obtain educational assistance on the level which will facilitate their lives in Poland.

 

1. Zaproszenie do programu / Запрошення до участі у програмі

2. Regulamin programu / Положення про програму

3. Formularz zgłoszenia do programu / Зразок заявки на участь у програмі

4. Opis proponowanych zajęć / Пропоновані заходи