Start - Aktualnosci - Wywiad z dr. Mirosławem Wątrobą!

Wywiad z dr. Mirosławem Wątrobą!

print as PDF

24 cze 2019

Rozmowa z dr. Mirosławem Wątrobą, wykładowcą WSEH i opiekunem naukowym kierunku administracja.

Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej poszerzyła swoją ofertę edukacyjną o kolejny kierunek – administrację. Do kogo kierujecie Państwo nowy program nauczania?

dr Mirosław Wątroba, wykładowca WSEH: -Nowy kierunek to przede wszystkim oferta dla studentów, ale także nowe wyzwanie i nowe zadania dla pracowników uczelni. Dlaczego administracja, skoro wokoło mowa o nadmiarze urzędników? Analiza rynku utwierdziła nas w przekonaniu, że potrzebna jest zmiana, zmiana jakościowa, w tym otwartość na petenta, szeroko pojęte dobro jednostki i stawanie się e-urzędnikiem, który bez obaw korzysta z postępującej cyfryzacji. Szukamy osób gotowych nie tyle pracować, co służyć społeczeństwu.

Główny cel  uruchomienia kierunku administracja?
- Naszym celem jest, by absolwent studiów nabył wiedzę z zakresu nauk o administracji i o prawie, w tym prawie Unii Europejskiej, a także podstawową wiedzę z obszaru ekonomii, zarządzania i socjologii. Sprawny w działaniu, samodzielny, pełen inicjatyw, gotowy na współpracę i, mimo przepisów prawa określających granice działania organów administracji, kreatywny – tylko osoba o takich cechach daje nam wszystkim gwarancję realizacji prawa do dobrej administracji.

Jakie specjalności do wyboru mają studenci administracji?
- Aktualnie jest to specjalność samorządowa oraz organizacje pozarządowe. W przygotowaniu mamy specjalność „administracja skarbowa” oraz „administracja bezpieczeństwa informacji”. Postępujący rozwój administracji i jej struktur obliguje do stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz stawania się profesjonalnym administratywistą w określonym obszarze.

W jakim trybie mogą studiować przyszli studenci administracji?
- Stacjonarnym i niestacjonarnym.

Do jakiego zawodu przygotowuje ten kierunek?
- Przygotowanie do pracy urzędniczej w administracji publicznej, rządowej i samorządowej, w administracji prywatnej oraz w organizacjach społecznych to podstawowa cecha absolwenta studiów administracyjnych. Uzyskanie tytułu zawodowego uprawnia go do pracy na stanowiskach zarówno w administracji publicznej, jak i niepublicznej, przede wszystkim może on znaleźć zatrudnienie w  urzędach jednostek samorządu terytorialnego (np. urzędach gmin), urzędach obsługujących organy administracji rządowej (np. urzędach wojewódzkich), a także podmiotach zaliczanych do zakładów administracyjnych (stanowiska administracyjne w szkołach, bibliotekach, ośrodkach kultury).

Czy planujecie Państwo uruchomienie kierunku administracja na poziomie magisterskim?
- Po ukończeniu studiów absolwent ma możliwość dalszego specjalizowania się w dowolnej dziedzinie administracji, między innymi poprzez kontynuowanie nauki w ramach studiów magisterskich, studiów podyplomowych bądź kwalifikacyjnych kursów i szkoleń, a zatem odpowiedź brzmi: tak, mamy takie plany.

Jakie przedmioty do zaliczenia znajdują się w programie studiów na tym kierunku?
- Administracja to kierunek prawniczy, a zatem w programie są przede wszystkim przedmioty o tym profilu, na przykład wstęp do prawoznawstwa, prawo cywilne, prawo administracyjne, karne, ale także przedmioty takie jak socjologia z psychologią, makro- i mikroekonomia, podstawy zarządzania, które są nie tyle uzupełnieniem, co koniecznym dopełnieniem treści kluczowych. Pozyskiwanie funduszy, ochrona środowiska czy legislacja, administracja to z kolei przedmioty najlepiej odzwierciedlające nasze spojrzenie w przyszłość.
 

Czy administracja jest kierunkiem przyszłościowym?
- Oczywiście. Trudno wyobrazić sobie dobrze funkcjonujące państwo bez profesjonalnych urzędników. E-administracja to także człowiek – człowiek, który ją stworzył i człowiek, który ją udoskonala.
 

Dziękuję za rozmowę. 
Dział Promocji WSEH