Start - Dev - Conferences - Cognitive Perspectives on Contrastive Grammar

Cognitive Perspectives on Contrastive Grammar

print as PDF

Tematem ogólnym konferencji były możliwości stosowania gramatyki kognitywnej w badaniach kontrastywnych. Szczegółowe zagadnienia obejmowały:
a) porównanie analitycznych i syntetycznych zasobów języków,
b) fleksja wobec konstrukcji frazowych i zdaniowych,
c) co rozumiemy przez ekwiwalencję kognitywną,
d) reprezentacja kontrastów leksykalnych miedzy językami,
e) ekwiwalencja konceptualna wobec różnic kategorialnych,
f) wpływ metonimii i metafory na różnice gramatyczne,
g) rola gramatyki konstrukcji w gramatyce kontrastywnej,
h )różnice funkcjonalne i pragmatyczne między konstrukcjami,
i) problem gramatykalizacji w gramatyce kontrastywnej.

Polski
Bielsko-Biała
o
26 wrz 2011