Start - Tadeusz Donocik

Tadeusz Donocik

print as PDF

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach została powołana przez 103 założycieli 13 lutego 1990 roku i zarejestrowana 21 marca 1990 rokujest ona jedną z najprężniej działających instytucji otoczenia biznesu zrzeszającą ponad 400 firm. Organizacja pielęgnuje tradycję Izby Handlowej powstałej w 1922 roku w Katowicach i Śląskiej Izby Przemysłowo-Handlowej powstałej w 1927 roku. Inicjatorem założenia Regionalnej Izby Gospodarczej jest Tadeusz Donocik – od samego początku, czyli od 1990 roku pełniący funkcję Prezesa i współzałożyciela Izby.

Główne cele i zadania Izby:

 • reprezentowanie interesów gospodarczych zrzeszonych w niej przedsiębiorców oraz ich związków w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w szczególności wobec organów państwowych i samorządu terytorialnego,
 • kształtowanie i upowszechnianie oraz promowanie zasad etyki i uczciwości w działalności gospodarczej, w szczególności opracowywanie i doskonalenie norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym,
 • opiniowanie aktów prawnych dotyczących gospodarki, monitorowanie procesu ich wdrażania i funkcjonowania oraz przedstawianie tych ocen wraz z ewentualnymi propozycjami zmian właściwym organom władzy publicznej,
 • organizowanie pomocy Członkom Izby w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej,
 • prowadzenie działalności promocyjnej na rzecz Członków Izby oraz pomoc w nawiązywaniu kontaktów z partnerami w kraju i za granicą,
 • rozwój systemu edukacji przygotowującego kadry dla gospodarki,
 • podejmowanie działań na rzecz zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich,
  wykonywanie zadań wynikających z członkostwa w Krajowej Izbie Gospodarczej,
 • prowadzenie Sądu Arbitrażowego przy Izbie, a także ośrodka mediacyjnego,
 • prowadzenie postępowania mediacyjnego i honorowego w sprawach gospodarczych, w których co najmniej jedną ze stron jest Członek Izby,
 • reprezentowanie interesów przedsiębiorców pracodawców, którzy są Członkami Izby przed władzami publicznymi, organizacjami pracobiorców, w tym w kontaktach ze związkami zawodowymi,
 • prowadzenie działalności lobbingowej rozumianej jako każde działanie prowadzone metodami prawnie dozwolonymi, zmierzające do wywarcia wpływu na organy władzy publicznej w celu uwzględnienia w podejmowanych rozstrzygnięciach racji i interesów określonych grup społecznych lub zawodowych – na zasadach określonych ustawą z dnia 07 lipca 2005r. –  o  działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa,
 • podejmowanie i prowadzenie działań zmierzających do aktywizacji Członków Izby, pozyskiwanie nowych członków i pobudzanie postaw przedsiębiorczych wśród obywateli,  a szczególnie wśród młodzieży,
 • podejmowanie i prowadzenie działań dla rozwoju przedsiębiorczości w nowoczesnych formach organizacyjnych, innowacyjnych i technologicznych.

Wśród inicjatyw podejmowanych przez Izbę są organizowane od dwudziestu trzech lat Laury Umiejętności i Kompetencji przyznawane wybitnym osobistościom, które swoją postawą i twórczą aktywnością przysłużyły się do obrazu aktualnej Polski. Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach jest również inicjatorem konkursu Śląska Nagroda Jakości. Główną inicjatywą podejmowaną przez Izbę jest Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw organizowany już od 2011 roku. Każdego roku do Katowic zjeżdżają przedsiębiorcy, politycy, samorządowcy, a także przedstawiciele świata kultury, po to, by rozmawiać o najważniejszych problemach firm z sektora MŚP.