Start - Publikacje - Samorząd terytorialny - wspólnota polityczna czy obywatelska?

Samorząd terytorialny - wspólnota polityczna czy obywatelska?

print as PDF

SAMORZĄD TERYTORIALNY - WSPÓLNOTA POLITYCZNA CZY OBYWATELSKA?

Praca zbiorowa pod redakcją naukową P. Romaniuka i Cz. Bugdalskiego.

Książka stanowi zbiór tekstów autorstwa badaczy zajmujących się problematyką społeczeństwa obywatelskiego oraz samorządu terytorialnego. Rozległe grono autorów reprezentuje różne obszary nauk społecznych: od socjologii, poprzez nauki polityczne, po ekonomię i prawo, w gronie tym znaleźli się również praktycy życia samorządowego. Zespół autorski w kolejnych rozdziałach porusza pełne spektrum tematów dotykających zarówno teoretycznych zagadnień z obszaru filozofii społecznej, nauk społecznych i prawa, jak i odnoszących się do bardzo konkretnych problemów życia codziennego wspólnot lokalnych.
Całość opracowania została podzielona na dwie części. Pierwsza z nich w większym stopniu ma wymiar teoretyczny, jednocześnie przesuwając środek ciężkości pomiędzy dwoma zasadniczymi wątkami stanowiącymi oś rozważań kolejnych rozdziałów w stronę problematyki społeczeństwa obywatelskiego. Część druga w większym stopniu ma wymiar praktyczny, będąc skoncentrowaną na kwestiach funkcjonowania wspólnot samorządowych, administracji samorządowej, jak i procesów rywalizacji o władzę na poziomie lokalnych organów decyzyjnych. W katalogu rozdziałów znalazło się miejsce zarówno dla prac przeglądowych i poglądowych, stanowiących bądź to użyteczną i interesującą syntezę stanu wiedzy prezentowanego na gruncie polskiego i międzynarodowego piśmiennictwa, bądź też twórczy i frapujący głos w toczących się w ramach tego piśmiennictwa dyskusjach, wzbogacający dotychczasowy dyskurs, jak i dla artykułów stanowiących sprawozdanie z przeprowadzonych badań, które z kolei poszerzają istniejący stan wiedzy w tej materii, niejednokrotnie odsłaniając wątki dotychczas pozostające zupełnie poza obrębem zainteresowań badaczy. Autorzy umiejętnie prowadzą intelektualny i akademicki dyskurs, którego rezultatem jest interesująca lektura, bez wątpienia wartościowa z punktu widzenia specjalistów w dziedzinie administracji samorządowej, ustrojów państwowych, badaczy społeczeństwa obywatelskiego, jak i praktyków życia samorządowego.

Cena: 35,00 PLN

zamów