Start - Aktualnosci - Co to są organizacje pozarządowe i jak działają?

Co to są organizacje pozarządowe i jak działają?

print as PDF

03 lut 2023

Organizacje pozarządowe (z ang. NGO) to podmioty, które z definicji nie podlegają administracji publicznej, ani nie należą do jej organów. Nie są nastawione na osiąganie zysków – cechuje je niekomercyjny charakter. Czym dokładnie charakteryzuje się i jak funkcjonuje tzw. trzeci sektor?

Co to są organizacje pozarządowe?

Oficjalną i obowiązującą w Polsce definicję pojęcia organizacji pozarządowych znajdziemy w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 03.96.87). Z jej zapisów wynika, że organizacje pozarządowe to podmioty, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych oraz nie działają w celu osiągnięcia zysku. Zaliczamy do nich osoby prawne lub jednostki, której takiej osobowości nie posiadają, utworzone na podstawie przepisów ustaw z uwzględnieniem fundacji i stowarzyszeń.

O tym, czy dana jednostka organizacyjna należy do sektora organizacji pozarządowych, decyduje jej brak przynależności do sektora publicznego oraz charakter non-profit. Organizacje pozarządowe działają z własnej inicjatywy – są zakładane przez osoby prywatne, a od przedsiębiorstw odróżnia je fakt działania w określonym interesie publicznym. Organizacje pozarządowe mogą prowadzić działalność gospodarczą, z której dochody są przeznaczone na dalsze funkcjonowanie podmiotu.

Jak działają organizacje pozarządowe? Funkcje i obszary działania organizacji non-profit

Trzeci sektor pełni szereg funkcji społecznych i politycznych, w tym:

  • działa w interesie mniejszości,

  • przeciwdziała dyskryminacji i wykluczeniu,

  • jest inicjatorem społecznej zmiany,

  • uzupełnia luki w funkcjonowaniu społecznie ważnych sektorów takich jak ochrona zdrowia czy edukacja.

W praktyce organizacje pozarządowe zajmują się prowadzeniem hospicjów, szkół, świetlic, ośrodków rehabilitacyjnych, noclegowni, klubów sportowych czy schronisk dla zwierząt. Wspierają osoby chore, z niepełnosprawnością, dyskryminowane, wykluczone, pomagają zdobyć wykształcenie czy wrócić bezrobotnym na rynek pracy.

Jak przygotować się do pracy w NGO? Studia administracja w WSEH

Dla wszystkich kandydatów, którzy czują powołanie do pracy w sektorze pozarządowym Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna oferuje studia na kierunku administracja. Specjalizacja organizacje pozarządowe zapewni odpowiednie przygotowanie do zarządzania, administrowania oraz zarządzania finansami podmiotów trzeciego sektora. Absolwent będzie gotowy do podjęcia pracy w wybranej organizacji non-profit oraz nawiązywania i kontynuowania współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a tymi z sektora administracji publicznej.