Start - Oferta Edukacyjna - Studia I stopnia

Studia I stopnia

print as PDF

Drodzy kandydaci! W roku akademickim 2023/2024 planujemy otworzyć następujące kierunki: ADMINISTRACJAZARZĄDZANIE, ANGLISTYKA i GERMANISTYKA.

 • Czas trwania nauki - 6 semestrów (3 lata)
 • System kształcenia - stacjonarny i niestacjonarny

Wszelkie pytania dotyczące studiów prosimy kierować na adres wseh@wseh.pl lub pod numer telefonu: 33 816 51 70.

Zasady i terminy rekrutacji, a także pomocne informacje znajdziesz w zakładce: VADEMECUM KANDYDATA

REKRUTACJA ONLINE 2023/2024 - wypełnij swój formularz rekrutacyjny

ZARZĄDZANIE

Przedmioty:

- podstawy zarządzania w cybersprzestrzeni,

- teoria bezpieczeństwa,

- zarządzanie ryzykiem i strategia odporności,

- aspekty prawne ochrony informacji,

- cyber-psychologia,

- kryminalistyka cyfrowa,

- bezpieczeństwo informacji gospodarczej w chmurze,

- zabezpieczenie prywatności w cyberprzesteni,

- seminarium.

 

OPIS SPECJALNOŚCI

Dla kogo:

specjalność na kierunku zarządzanie jest adresowana do wszystkich, którzy posiadają podstawową wiedzę informatyczną i którym leży na sercu bezpieczeństwo wszelkich danych, które krążą w przestrzeni. Dla tych, którzy chcą nabyć podstawową wiedzę na temat zagrożeń w sieciach globalnych, cyber-atakach, czarnym internecie oraz wiedzę ogólną w zakresie sposobów zabezpieczeń takich jak szyfrowanie czy tworzenia haseł.

Gdzie znajdziesz pracę:

zarządzający bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni to obecnie najbardziej poszukiwany i prestiżowy zawód. Każda organizacja, przedsiębiorstwo czy instytucja czy to prywatna  czy państwowa musi posiadać osobę, która jest w stanie określić, jakie niebezpieczeństwa mogą czyhać na dane umieszczane w sieci i zaproponować konieczne środki zapobiegawcze w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa tych danych w sieci.

Aim

The specialty has been designed to prepare students to function in international business environment, where proficient command of English language is required. Special emphasis is put on ESP in the area of economy and law. The scheme comprises practice in written and oral translations and interpretations of texts of economic legal and management fields with the use of translation instruments, including AT and IT. Presentation and public speaking skills will also be practised.

Addressees

The scheme is directed to those who need advanced command of English in building their career paths. Specialised scheme is targeted at the A level (matura) holders whose command of English is at minimum B1+ level (intermediate), and who are interested in economy and social sciences. It is for those who treat English language as an instrument to build their professional career in the area of social sciences. The degree holders will be qualified to work in foreign trade offices, international marketing departments, global corporations as consultants and advisors for local authorities and businesses. Contents of courses encompass such areas like psychology, international markets studies and analyses, foreign trade characteristics and documentation, intercultural communication in its broad meaning, management with special emphasis upon cultural diversity and many other aspects of business management in its international perspective.

Scheme description

Specialized courses have been prepared to meet the demands of the global job market. The content encompasses topics related to business, marketing, management and social issues. The programme has been enriched with the knowledge of international communication and diversified cultural background. lectures, speeches and presentations. The programme is based on original, unabridged materials and sources.

Absolwent studiów zostanie wyposażony w wiedzę teoretyczną dotyczącą charakterystyki rynków międzynarodowych. Zapozna się z psychologią biznesu oraz z istotnymi różnicami kulturowymi mającymi wpływ na kształtowanie kontaktów międzynarodowych. Absolwent będzie stosował zdobytą wiedzę w działalności zawodowej obejmującej szeroko pojęte kontakty międzynarodowe.

Absolwent będzie mógł podejmować pracę w przemyśle, handlu, logistyce oraz w instytucjach i organizacjach wymagających częstych kontaktów międzynarodowych, dla których niezbędna jest pogłębiona wiedza obejmująca szeroko pojętą działalność biznesową. Program studiów obejmuje także kształcenie w zakresie komunikacji między i transkulturowej, dlatego też absolwenci znajdą również zatrudnienie jako konsultanci biznesowi we wszelkiego rodzaju firmach, instytucjach i organizacjach działających na rynkach międzynarodowych.

Przedmioty specjalnościowe

 • International Commercial and Labour Law
 • International Marketing
 • Intercultural Management
 • International Economics
 • International Finance
 • International Marketing
 • International Trade and Incoterms
 • Business Intelligence
 • Wykład monograficzny
 • Seminarium

Literatura zalecana

 • Adler, N. J. (1996). International Dimensions of Organizational Behaviour. Thomson – Southwestern College Publishing.
 • Bartlett, C.A. and Ghoshal, S. (1986). ‘Tap your subsidiaries for global reach’. Harvard Business Review, Vol. 64, no. 6, pp. 87-94.
 • Beamish, P.W., Morrison, A.J., Inkpen, A.C. and Rosenzweig, P.M. (2003). International Management: Text and Cases. McGraw Hill (international edition).
 • Birkinshaw, J. M. and Morrison, A. J.: (1995). ‘Configurations of Strategy and Structure in Subsidiaries of Multinational Corporations’. Journal of International Business Studies, 26, pp. 729-754.
 • Daniels, J., Radebaugh, L.H. and Sullivan, D. (2012). International business: Environments and operations. Pearson, 14th Edition.
 • Gooderham, P.N. and Nordhaug, O. (2003). International Management: Cross- Boundary Challenges. Blackwell.
 • Grant, R.M. (1991). ‘Porter’s competitive advantage of nations: An assessment’. Strategic Management Journal, vol. 12, no. 7, pp. 535-548.
 • Gupta, A.K. and Govindarajan, V. (1991). ‘Knowledge flows and the structure of control within multinational corporations’. Academy of Management Review, Vol. 16, no. 4, pp. 769-792.
 • Gupta, A.K. and Govindarajan, V. (1994). ‘Organizing for knowledge flows within MNCs and the structure of control within multinational corporations’. International Business Review, Vol. 3, no. 4, pp.443-457.
 • Johnson, D., and Turner, C. (2003). International Business. Themes and Issues in the Modern Global Economy. Routledge.
 • Johnson, G., Scholes, K. and Whittington, R. (2011). Exploring corporate strategy (Ninth Edition). Prentice Hall.
 • Johnson, G., Scholes, K. and Whittington, R. (2009). Fundamentals of strategy. Prentice Hall.
 • Moyne, S.O. (2002). The International Business Blueprint. Blackwell.
 • Punnet, B.J. and Ricks, D.A. (1992). International Business. Blackwell.

Specjalność jest przeznaczona dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych posiadających świadectwo dojrzałości, którzy znają język angielski na poziomie co najmniej B1+, interesują się sprawami gospodarczymi i społecznymi, ale nie chcą rezygnować ze swoich zainteresowań humanistycznych. Jest to program dla tych, którzy traktują język angielski jako narzędzie do budowania kariery zawodowej w obszarach społecznych i humanistycznych.

Absolwenci tej specjalności znajdą pracę w handlu zagranicznym, w przedsiębiorstwach międzynarodowych w kraju i za granicą.

Atrybuty specjalności to:

 • specjalność interdyscyplinarna łącząca ze sobą dwa obszary wiedzy: obszar nauk społecznych oraz humanistycznych,
 • rozwijanie umiejętności akademickich,
 • rozwijanie umiejętności praktycznych w naturalnych warunkach w ramach praktyk zagranicznych,
 • wykłady w języku angielskim,
 • wykładowcami są lingwiści, praktycy biznesu, biegle władający językiem angielskim oraz nauczyciele z zagranicy.

Zajęcia:

 • Psychologia w biznesie
 • Rynki międzynarodowe
 • Komunikacja międzykulturowa
 • Handel międzynarodowy i incoterms
 • Korespondencja służbowa i handlowa
 • Wyzwania globalizacji
 • Zarządzanie marką
 • Prezentacje i negocjacje
 • Praktyczna nauka języka branżowego
 • Przygotowanie do egzaminu TOEIC
 • Przygotowanie do badań
 • Wykład monograficzny
 • Seminarium dyplomowe

Opis specjalności

W dzisiejszych czasach, menedżer to nie tylko i wyłącznie kierownik i administrator firmy. To osoba twórcza, mająca szerokie horyzonty, która nie boi się nowych wyzwań. Ale to także osobowość, za którą podążą pracownicy bez cienia wahania, wierząc, że idą w dobrym kierunku. Stad konieczność dostosowania kształcenia do potrzeb szybko zmieniającego się świata biznesu. Do wyzwań, które stawia globalizacja oraz konieczność dostosowania metod zarządzania do trendów szeroko rozumianego zrównoważonego rozwoju. Specjalność MENEDŻER KREATYWNY adresowana jest do wszystkich osób, które chcą zarządzać organizacjami w sposób niestandardowy, wybiegający w przyszłość, potrafiący myśleć i działać proaktywnie i kreatywnie. Specjalność MENEDŻER KREATYWNY adresowana jest do osób, które chcą zdobywać kompetencje menedżerskie związane z wprowadzaniem innowacji i realizacją nowatorskich przedsięwzięć w firmach, ale także z rozwojem kreatywności pracowników, wdrażaniem produktów i marek, nowoczesnym marketingiem i przeprowadzaniem zmian w organizacjach. Jest to propozycja dla osób aktywnych, chcących wykonywać ciekawą pracę i z pasją realizować niepowtarzalne zadania. Specjalność jest także adresowana do osób, dla których zarządzanie ma w sobie komponent humanistyczny, nakierowany na zrozumienie potrzeb człowieka, a nie jedynie na potrzeby zysku firmy.

 

Profil absolwenta i perspektywy zatrudnienia

Absolwent specjalności zdobędzie wiedzę i umiejętności przydatne w pracy na stanowisku menedżera, szefa działu marketingu, brand i product menedżera, menedżera innowacji, menedżera zarządzającego zespołami projektowymi i zadaniowymi, menedżera do spraw zarządzania zmianami, specjalisty do spraw badań marketingowych, specjalisty do spraw rozwoju ( business development manager) oraz także liderów zmiany w organizacjach i doradcy w zakresie wprowadzania rozwiązań innowacyjnych. Może pracować jako coach w przedsiębiorstwach i organizacjach także jako doradca i konsultant do spraw innowacyjności i kreatywnego zarządzania.

 

Zasadnicze treści kształcenia

Studenci specjalności otrzymują nowoczesną wiedzę związaną z zarządzaniem przedsiębiorstwem i organizacją w sposób innowacyjny i nowoczesny, dostosowany do wymogów zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej i globalizacji. Stad takie treści jak umiejętne motywowanie pracowników do twórczego działania, negocjowanie koniecznych zmian oraz Twórcze podejście do formułowania planów i strategii firmy. Studenci rozwijają umiejętność diagnozowania problemów i wyboru najlepszych rozwiązań w oparciu o najnowsze kierunki w myśli ekonomicznej i z zakresu zarządzania. Program specjalności kładzie szczególny nacisk na rozwój krytycznego i twórczego podejścia do zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami przydzielonymi do konkretnych zadań w przedsiębiorstwie lub organizacji. Studenci nabywają kompetencji wizjonera, wybiegającego myślą daleko w przyszłość, który jednak jest otwarty na odmienne punkty widzenia i sposoby działania, akceptuje różnorodności, dostrzega potencjał współpracowników; dostrzega i interpretuje określone zachowania organizacyjne ludzi w kontekście kreatywnego zarządzania organizacją. Studenci nabywają także umiejętności komunikowania swoich wizji i strategii w sposób zrozumiały dla współpracowników i podwładnych, tak aby unikać konfliktów na tle braku akceptacji dla zmian, wymuszanych przez szybko zmieniające się otoczenie. W procesie holistycznego kształcenia, absolwent jest wyposażony w wiedzę i umiejętności z obszarów nauk społecznych i humanistycznych. Jednym z komponentów programu kształcenia jest wypracowanie w studentach, a w efekcie w absolwentach wrażliwości na problemy współczesnego świata włączenia myślenia na temat zrównoważonego rozwoju.

Celem studiów jest przygotowanie studentów do objęcia stanowisk kierowniczych, jak i każdego szczebla w administracyjnych strukturach zarówno banków, jak i urzędów centralnych oraz samorządowych, a także biznesu prywatnego. Obecnie pracodawcy zwiększają swoje wymagania wobec kadry menedżerskiej, oczekując od kandydata cech „miękkich” i „twardych”. Poza przekazywaną wiedzą na wykładach i ćwiczeniach, po wypracowaniu umiejętności zarządzania ludźmi, zdolnościami organizacyjnymi, celem studiów jest wypracowanie takich cech jak umiejętność podejmowania strategicznych decyzji, planowanie oraz umiejętność myślenia przyczynowo- skutkowego i przewidywania tendencji na rynkach finansowych i ich uwarunkowań.

 

Adresaci

Specjalność jest adresowana do osób zainteresowanych światem finansów, tajnikami operacji bankowych oraz funkcjonowaniem rachunkowości i sprawozdawczości finansowej. Dla osób, które chcą się pewnie poruszać po meandrach transakcji finansowych, którzy będą mogli podejmować strategiczne decyzje finansowe oraz będą analizować sytuację finansową w przedsiębiorstwie wyciągając prawidłowe wnioski.

 

Opis specjalności i treści kształcenia

To zakres wiedzy dotyczący decyzji finansowych, inwestycyjnych i operacyjnych podejmowanych przez przedsiębiorstwa oraz narzędzi i analiz wspierających i pomagających podjąć owe decyzje. Głównym celem zarządzania finansami przedsiębiorstwa jest wzrost wartości przedsiębiorstwa zapewniający maksymalizację dochodów właścicieli. Do zadań zarządzania finansami należy realizacja następujących zadań szczegółowych:

 • planowania finansowego (budżetowania),
 • realizacji planu finansowego (zapewnienie finansowania),
 • kontroli (controllingu realizacji planów finansowych).

Specjalność zawiera treści i zagadnienia związane z bankowością, inwestycjami finansowymi przedsiębiorstwa, analizą ryzyka oraz analizą rynków finansowych lokalnych i międzynarodowych.

W trakcie kształcenia student nabiera także umiejętności posługiwania się zróżnicowanymi instrumentami finansowymi, rozumie i stosuje narzędzia stosowane w rachunkowości i bankowości. Zapoznaje się z aktualnym stanem wiedzy na temat zarządzania finansami zarówno dużej firmy, jak i małego i średniego przedsiębiorstwa. Jest także przygotowany do zarządzania finansami własnej firmy.

 

Sylwetka absolwenta i perspektywy zatrudnienia

Absolwent specjalności zna klasyczne instrumenty finansowe oraz istotę, przedmiot i cel analizy finansowo-ekonomicznej. Ponadto zna zadania, funkcje oraz rolę analizy ekonomiczno-finansowej, zna sprawozdawczość finansową jako podstawowe źródło informacji w systemie oceny działalności przedsiębiorstwa w tym bilans, rachunek zysków i strat i inne elementy sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa. Zna i rozumie, a także stosuje w praktyce zasady właściwego zarządzania finansami przedsiębiorstwa.

Absolwent znajdzie zatrudnienie w działach księgowych i finansowych przedsiębiorstw oraz na stanowiskach doradcy lub konsultanta do spraw finansowych w organizacjach i instytucjach administracji rządowej i pozarządowej.

Opis specjalności

Logistykę w uproszczeniu definiuje reguła 7W: wyprodukowanie i dostarczenie właściwego produktu, we właściwej ilości, we właściwym stanie, we właściwe miejsce, we właściwym czasie, właściwemu klientowi, we właściwej cenie. Sprostanie tej problematyce daje przedsiębiorstwu przewagę nad konkurencją, a w efekcie większy zysk. Kształcenie studenta dotyczy więc powyższych zagadnień, do czego potrzebna jest umiejętność logicznego myślenia, spostrzegawczość, dokładność, oraz zmysł przestrzenny. Specjalność kształci osoby które będą zajmować się sprawnym przepływem materiałów i surowców między poszczególnymi firmami. Potrafią one szczegółowo zaplanować każde posunięcie firmy tak, by w jej magazynach nie zalegał towar, a był on jak najszybciej upłynniany i zamieniany na wartości wymierne czyli pieniądze. Logistycy są bardzo chętnie zatrudniani w przedsiębiorstwach zarówno krajowych jak i międzynarodowych. Dlatego muszą znać wszelkie prawidła ekonomii, finansów, prawa i transportu zarówno lokalnego jak i międzynarodowego, a następnie umiejętnie wykorzystywać je w praktyce. Ze względu na wszechobecną internacjonalizację produkcji, handlu towarami i usługami, niezbędna jest znajomość specjalistycznej terminologii stosowanej w logistyce w języku angielskim i niemieckim. Dlatego ten komponent został wprowadzony do treści kształcenia. Program został uzupełniony także o treści związane ze zrównoważonym rozwojem.

 

Sylwetka absolwenta i perspektywy zatrudnienia

Absolwent posiada ogólną wiedzę dotyczącą logistyki międzynarodowej oraz internacjonalizacji przedsiębiorstw, a także polityki logistycznej w wymiarze korporacyjnym i instytucjonalnym. Dysponuje aktualną i użyteczną wiedzą z zakresu uwarunkowań kulturowych, prawnych, politycznych, geograficznych i społecznych kształtujących międzynarodowy rynek logistyczny.

Posiada umiejętności dotyczące planowania, organizowania i zarządzania operacjami logistycznymi w biznesie międzynarodowym. Potrafi pracować zarówno w interdyscyplinarnych zespołach, jak i samodzielnie. Jest przygotowany do kreowania, prezentacji i wdrażania własnych koncepcji, a także podejmowania samodzielnych decyzji. Jest przygotowany do podejmowania wyzwań związanych z realizacją zadań logistycznych w przedsiębiorstwach krajowych i międzynarodowych (korporacjach transnarodowych), jak również instytucjach krajowych i międzynarodowych. Zna i stosuje w mowie i piśmie, terminologię specjalistyczną w językach angielskim i niemieckim.

 

Zasadnicze treści kształcenia

Treści kształcenia obejmują takie zagadnienia jak pojęcie logistyki i jej kategorie w świetle zmieniającej się rzeczywistości, która kształtuje holistyczne podejście do tego złożonego procesu. Studenci zapoznają się z uwarunkowaniami prawnymi, w tym także w aspekcie międzynarodowym. Program obejmuje także międzynarodowe procedury logistyczne oraz czynniki determinujące sprawność procesów logistycznych. Ważnym wątkiem w kształceniu osób, które mają zarządzać procesami logistycznymi jest wypracowanie umiejętności planowania i organizacji tych procesów, a także zagadnienia związane ze wsparciem logistycznym wszelkiego rodzaju zespołów zadaniowych. Unikatowym elementem tej specjalności jest wprowadzenie do treści kształcenia szeroko rozumianej terminologii branżowej i specjalistycznej w językach angielskim i niemieckim. Komponent ten jest nie do przecenienia w dobie globalizacji oraz swobodnego przepływu towarów i usług. W tym aspekcie, znajomość podstawowej terminologii w celach komunikacji oraz sporządzania dokumentacji jest nieodzowna.

Opis specjalności

Niezwykle konkurencyjny rynek konsumencki w dobie zwiększonej podaży, stawia wysokie wymagania osobom zajmującym się sprzedażą towarów i usług. Zarządzanie tym procesem obejmuje działania takie jak planowanie, organizowanie i kontrola pracy zespołu sprzedawców, pozyskiwanie i utrzymywanie relacji z klientami oraz zarządzanie logistyką i marketingiem. Osoby zarządzające procesem sprzedaży powinny wykazać się umiejętnościami i kompetencjami w zakresie identyfikacji zachowań konsumenckich, ich analizy i dostosowania oferty do zapotrzebowań. Powinny także posiąść umiejętności związane z przygotowaniem oferty, komunikowaniem się z odbiorcami oraz utrzymywaniem z nimi długotrwałych relacji. Jest to program dla ambitnych studentów, chcących zdobywać wiedzę i umiejętności na najwyższym poziomie, pozwalającą im skutecznie wdrażać nowoczesne rozwiązania i techniki sprzedażowe w pracy zawodowej. Specjalność została przygotowana z myślą o studentach, którzy chcą rozwijać zarówno umiejętności analityczne, jak i te w związane z szeroko pojętą kreatywnością.

 

Profil absolwenta i perspektywy zatrudnienia

Absolwenci przygotowywani są do objęcia funkcji kierowniczych w zakresie zarządzania dystrybucją, sprzedażą lub działem sprzedaży na szczeblu średnim i wyższym oraz do prowadzenia własnej działalności z wykorzystaniem wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania sprzedażą. Celem specjalności jest wykształcenie menadżerów, osób zarządzających zespołami sprzedażowymi, dyrektorów działów handlowych, menedżerów sprzedaży, osób, które zatrudniają sprzedawców także osób prowadzących szkolenia sprzedażowe (trenerów i coachów sprzedaży). Absolwenci są wyposażeni w wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające na opracowywanie strategii sprzedażowych, kierowanie procesem sprzedaży i nadzorowanie działu sprzedaży.

 

Zasadnicze treści kształcenia

Studenci specjalności otrzymują nowoczesną wiedzę związaną z zarządzaniem sprzedażą przedsiębiorstwa produkcyjnego, handlowego i usługowego. Kształceni są w zakresie mechanizmów funkcjonowania, kierowania i organizowania pionów handlu, dystrybucji i sprzedaży. Poznają procedury i narzędzia wykorzystywane na różnych etapach procesów sprzedażowych. Poza przekazywaniem specjalistycznej wiedzy na temat zarządzania sprzedażą, dystrybucją oraz marketingu w handlu, studentów kształci się w zakresie umiejętności stosowania technik sprzedaży, promocji sprzedaży, profesjonalnej obsługi klientów czy programów lojalnościowych. W ramach specjalności szczególny nacisk jest kładziony na rozwijanie zdolności kreatywnego, ale i zdyscyplinowanego działania samodzielnie i w zespole.

Opis specjalności

Celem studiów jest przygotowanie studentów do objęcia stanowisk kierowniczych w sektorze usług turystycznych i hotelarskich. Program specjalności obejmuje szeroki zakres zagadnień z zarządzania, marketingu, ekonomii, prawa oraz psychologii z uwzględnieniem najnowszych trendów na rynku turystycznym. Tak skonstruowany program umożliwia zarówno przekazanie wiedzy przydatnej do otwarcia własnego biznesu turystycznego jak i pogłębienie wiedzy przydatnej w pracy w przedsiębiorstwach turystycznych i w hotelarstwie.

 

Adresaci

Specjalność jest adresowana do osób zainteresowanych pracą w przedsiębiorstwach turystycznych i hotelarskich. Także do osób, które chcą założyć własną działalność gospodarczą związaną z turystyką i hotelarstwem. Jest to specjalność dla tych, którzy widzą potencjał regionu do wykorzystania w celach turystycznych, co pomoże w rozwoju gospodarczym lokalnych społeczności.

 

Zasadnicze treści kształcenia

Treści kształcenia w specjalności obejmują wiedzę z zakresu współczesnych koncepcji i metod zarządzania turystyką i hotelarstwem, w szczególności planowania, organizowania oraz funkcjonowania działalności turystycznej, zarządzania finansami w przedsiębiorstwie turystycznym, formułowania strategii rozwoju turystyki w ujęciu przestrzennym (regionu/miejscowości turystycznej), jak budowania strategii przedsiębiorstwa turystycznego. Treści obejmują także nabycie przez studentów umiejętności kreowania innowacyjnej oferty turystycznej, obsługi ruchu turystycznego, analizy zjawisk i procesów zachodzących w turystyce i hotelarstwie, w tym współczesnych tendencji w rozwoju turystyki i hotelarstwa. Program zawiera także zajęcia kształtujące umiejętności i kompetencje wykorzystania technologii informatycznych w zarządzaniu turystyką i hotelarstwem oraz marketingu turystycznego.

 

Profil absolwenta i perspektywy zatrudnienia

Nabyta wiedza i umiejętności przygotowują absolwentów do pełnienia funkcji menedżerskich oraz podejmowania pracy w komórkach marketingowych w różnych podmiotach gospodarki turystycznej (przedsiębiorstwach turystycznych, wydziałach rozwoju i promocji turystyki samorządu terytorialnego i branżowego), także do prowadzenia własnej działalności w obszarze turystyki i hotelarstwa. Absolwenci znajdą zatrudnienie także na stanowiskach doradcy i konsultanta w przedsiębiorstwach związanych z branżą turystyczną i hotelarską.

Opis i cel

Ludzie w przedsiębiorstwie stanowią najbardziej wartościowy kapitał. To oni tworzą zgrane zespoły i całe organizmy, odpowiadające za prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa, a co za tym idzie, za wszelkie zyski i realizacje celów. Jednakże ludzie różnią się od siebie pod względem charakteru, kompetencji, stylu pracy i sposobu komunikacji - dlatego też każdy inaczej sprawdza się w różnych sytuacjach. Aby stworzyć zgrany zespół potrzebny jest menedżer posiadający odpowiednie kwalifikacje - czyli osoba, która posiada odpowiednią wiedzę, profesjonalne umiejętności i konsekwentne podejście umożliwiające właściwe i zoptymalizowane zarządzanie zasobami ludzkimi. Świat biznesu i nauka dostarczają najnowszą wiedzę na ten temat, dlatego zarządzanie ludźmi w nowoczesnym przedsiębiorstwie wygląda zgoła inaczej niż jeszcze kilka lat temu. Innowacyjne metody i nieszablonowe rozwiązania potrafią znacząco wpłynąć na efektywność zespołu i rozwój firmy, dlatego firmy poszukują osób, które posiadają odpowiednie ku temu kwalifikacje i wykształcenie.

 

Adresaci

Studia w tej specjalności przeznaczone są dla kandydatów, którzy są zainteresowani nabyciem koniecznej wiedzy i umiejętności zarządczych, także dla osób zainteresowanych takimi zagadnieniami jak rekrutacja i selekcja pracowników, zarządzanie kompetencjami, ocenianie i rozwój pracowników, zarządzanie szkoleniami, zarządzanie projektami, zarządzanie systemem wynagrodzeń i motywowaniem pracowników.

 

Opis specjalności i treści kształcenia

Program specjalności obejmuje wiedzę w zakresie teorii i szkół zarządzania kadrami, jak również wykształcenia umiejętności pozytywnego stymulowania pracowników do efektywnej pracy. Treści kształcenia obejmują wiedzę w zakresie psychologii i socjologii, także psychologii pracy oraz systemów motywowania pracowników. Także umiejętności dotyczące właściwej rekrutacji pracowników i właściwego doboru zadań do cech profilu pracownika. Konieczne jest także wypracowanie umiejętności negocjowania i sprawnego zarządzania dokumentacją, a także kształtowania systemu płac i szkoleń.

 

Sylwetka absolwenta i perspektywy zatrudnienia

Absolwent studiów zostanie wyposażony w wiedzę i umiejętności oraz kompetencje pozwalające na skuteczne zarządzanie powierzonym personelem. W procesie kształcenia absolwent zrozumie konieczność wypracowania w sobie takich cech jak odwaga w podejmowaniu ważnych decyzji, pozytywne myślenie i rozumienie skomplikowanej natury każdej jednostki. Ważną cechą osoby zarządzającej personelem jest pasja i konsekwentne działanie. Nie bez znaczenia jest też wyposażenie absolwenta w niezbędną wiedzę ekonomiczną i prawną dotyczącą rynku pracy.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w działach HR zarówno w korporacjach jak i w małych i średnich przedsiębiorstwach. Będą także przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

ANGLISTYKA

Specjalność biznesowa z elementami zarządzania kształci ekspertów z dziedziny biznesu posiadających umiejętność posługiwania się językami obcymi.

Absolwent tej specjalności w czasie studiów powinien nabyć przygotowanie w następującym zakresie:

 • wiedzy ogólno filologicznej: językoznawstwa, literatury, kultury krajów obszarów języków kierunkowych, zaawansowanej znajomości języka specjalności,
 • umiejętności translatorskich, pozwalających na umiejętne przeprowadzenie tłumaczeń pisemnych i ustnych, w szczególności tłumaczeń w biznesie,
 • umiejętności dotyczących języka polskiego, m.in. sprawnego posługiwania się różnymi odmianami polszczyzny w zależności od sytuacji komunikacyjnej, pracy redakcyjnej nad tekstem własnym i cudzym, prowadzenie korespondencji, skuteczne uczestniczenie w dialogu, dyskusji i negocjacjach, aktywne i krytyczne słuchanie,
 • psychologii i etykiety dotyczącej biznesu,
 • komunikacji międzykulturowej w biznesie,
 • posługiwania się technologią informacyjną, w tym jej wykorzystania w pracy tłumacza, m.in. użycia edytora tekstu, słowników internetowych,
 • znajomości drugiego języka obcego innego niż język specjalności,
 • podstawowe znajomości z zakresu zarządzania i marketingu.

Takie przygotowanie pomoże absolwentowi dokonać właściwego wyboru zawodu. Absolwent tej specjalności może zostać tłumaczem lub organizatorem i propagatorem kultury obszaru języka kierunkowego. Może również podjąć pracę w różnych sektorach działalności gospodarczej, takich jak turystyka, hotelarstwo lub placówki unijne.

Absolwent specjalności film i media posiada specjalistyczną wiedzę o założeniach teoretycznych kultury wizualnej, o sztuce filmowej w krajach Ameryk, Europy i innych regionach świata oraz specjalistyczną wiedzę w zakresie mediów i kultury wizualnej w obrębie rzeczywistości wirtualnej.

W czasie studiów absolwent zetknie się również z praktycznymi możliwościami produkcji krótkich filmów w formacie video, co da mu możliwość ubiegania się o pracę w instytucjach o profilu wizualnym (produkcja filmów długometrażowych, dokumentalnych i reklamowych).

Absolwent studiów pierwszego stopnia:

 • potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać (pisemnie i ustnie) informacje o mediach i filmie, a także uczestniczyć w pracy zespołowej, co jest ogromnie ważnym czynnikiem przy praktycznej produkcji obrazów dla potrzeb filmu i mediów,
 • nabył interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego, - posiada umiejętności umożliwiające pracę w wydawnictwach filmowych, redakcjach czasopism na temat filmu i mediów, środkach masowego przekazu i sektorze usług wymagających dobrej znajomości kultury wizualnej,
 • po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela) potrafi zastosować swoją wiedzę w celu wzbogacenia oferty pedagogicznej o aspekty kultury wizualnej w danym kraju,
 • po ukończeniu specjalności potrafi zastosować praktyczne aspekty edukacji do organizacji retrospektyw filmowych, festiwali i do produkcji krótkich filmów na potrzeby małego biznesu lub też do pracy przy produkcji filmów.

Program studiów został przygotowany w ten sposób aby absolwent po zakończeniu nauki mógł nie tylko stawiać pierwsze kroki w tłumaczeniach, ale i innych sferach działalności, w których wymagane są dobrze rozwinięte umiejętności językowe.

Absolwent posiada umiejętności lingwistyczne podparte wiedzą literaturoznawczą oraz szerokimi wiadomościami o historii i kulturze danego obszaru językowego wraz z jego specyfiką społeczną, polityczną i gospodarczą. Ukończenie studiów gwarantuje absolwentowi biegłe opanowanie języków, zdobycie i ugruntowanie umiejętności translatorskich.

W czasie studiów student nabędzie przygotowanie m.in. w zakresie:

 • teorii przekładu,
 • technik tłumaczeń,
 • skutecznego tłumaczenia pisemnego i ustnego,
 • dokonywania interpretacji tekstu w trakcie jego translacji.

Takie przygotowanie powinno pozwolić absolwentowi na skuteczne organizowanie warsztatu tłumacza oraz podejmowanie współpracy ze środowiskiem zawodowym. Absolwenci specjalności tłumaczeniowej mogą znaleźć zatrudnienie wszędzie gdzie wymagana jest znajomość języków obcych. Między innymi w:

 • ośrodkach językowych, biurach tłumaczeń,
 • urzędach administracji państwowej i samorządowej,
 • organizacjach międzynarodowych,
 • organizacjach pozarządowych.

GERMANISTYKA

Specjalność biznesowa z elementami zarządzania kształci ekspertów z dziedziny biznesu posiadających umiejętność posługiwania się językami obcymi.

Absolwent tej specjalności w czasie studiów powinien nabyć przygotowanie w następującym zakresie:

 • wiedzy ogólno filologicznej: językoznawstwa, literatury, kultury krajów obszarów języków kierunkowych, zaawansowanej znajomości języka specjalności,
 • umiejętności translatorskich, pozwalających na umiejętne przeprowadzenie tłumaczeń pisemnych i ustnych, w szczególności tłumaczeń w biznesie,
 • umiejętności dotyczących języka polskiego, m.in. sprawnego posługiwania się różnymi odmianami polszczyzny w zależności od sytuacji komunikacyjnej, pracy redakcyjnej nad tekstem własnym i cudzym, prowadzenie korespondencji, skuteczne uczestniczenie w dialogu, dyskusji i negocjacjach, aktywne i krytyczne słuchanie,
 • psychologii i etykiety dotyczącej biznesu,
 • komunikacji międzykulturowej w biznesie,
 • posługiwania się technologią informacyjną, w tym jej wykorzystania w pracy tłumacza, m.in. użycia edytora tekstu, słowników internetowych,
 • znajomości drugiego języka obcego innego niż język specjalności,
 • podstawowe znajomości z zakresu zarządzania i marketingu.

Takie przygotowanie pomoże absolwentowi dokonać właściwego wyboru zawodu. Absolwent tej specjalności może zostać tłumaczem lub organizatorem i propagatorem kultury obszaru języka kierunkowego. Może również podjąć pracę w różnych sektorach działalności gospodarczej, takich jak turystyka, hotelarstwo lub placówki unijne.

Absolwent specjalności film i media posiada specjalistyczną wiedzę o założeniach teoretycznych kultury wizualnej, o sztuce filmowej w krajach Ameryk, Europy i innych regionach świata oraz specjalistyczną wiedzę w zakresie mediów i kultury wizualnej w obrębie rzeczywistości wirtualnej.

W czasie studiów absolwent zetknie się również z praktycznymi możliwościami produkcji krótkich filmów w formacie video, co da mu możliwość ubiegania się o pracę w instytucjach o profilu wizualnym (produkcja filmów długometrażowych, dokumentalnych i reklamowych).

Absolwent studiów pierwszego stopnia:

 • potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać (pisemnie i ustnie) informacje o mediach i filmie, a także uczestniczyć w pracy zespołowej, co jest ogromnie ważnym czynnikiem przy praktycznej produkcji obrazów dla potrzeb filmu i mediów,
 • nabył interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego, - posiada umiejętności umożliwiające pracę w wydawnictwach filmowych, redakcjach czasopism na temat filmu i mediów, środkach masowego przekazu i sektorze usług wymagających dobrej znajomości kultury wizualnej,
 • po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela) potrafi zastosować swoją wiedzę w celu wzbogacenia oferty pedagogicznej o aspekty kultury wizualnej w danym kraju,
 • po ukończeniu specjalności potrafi zastosować praktyczne aspekty edukacji do organizacji retrospektyw filmowych, festiwali i do produkcji krótkich filmów na potrzeby małego biznesu lub też do pracy przy produkcji filmów.

Program studiów został przygotowany w ten sposób aby absolwent po zakończeniu nauki mógł nie tylko stawiać pierwsze kroki w tłumaczeniach, ale i innych sferach działalności, w których wymagane są dobrze rozwinięte umiejętności językowe.

Absolwent posiada umiejętności lingwistyczne podparte wiedzą literaturoznawczą oraz szerokimi wiadomościami o historii i kulturze danego obszaru językowego wraz z jego specyfiką społeczną, polityczną i gospodarczą. Ukończenie studiów gwarantuje absolwentowi biegłe opanowanie języków, zdobycie i ugruntowanie umiejętności translatorskich.

W czasie studiów student nabędzie przygotowanie m.in. w zakresie:

 • teorii przekładu,
 • technik tłumaczeń,
 • skutecznego tłumaczenia pisemnego i ustnego,
 • dokonywania interpretacji tekstu w trakcie jego translacji.

Takie przygotowanie powinno pozwolić absolwentowi na skuteczne organizowanie warsztatu tłumacza oraz podejmowanie współpracy ze środowiskiem zawodowym. Absolwenci specjalności tłumaczeniowej mogą znaleźć zatrudnienie wszędzie gdzie wymagana jest znajomość języków obcych. Między innymi w:

 • ośrodkach językowych, biurach tłumaczeń,
 • urzędach administracji państwowej i samorządowej,
 • organizacjach międzynarodowych,
 • organizacjach pozarządowych.

ADMINISTRACJA

Choć przynależność do samorządu terytorialnego wynika z mocy samego prawa, to już działanie na jego rzecz jest kwestią wyboru. Specjalność samorządowa przygotowuje do pracy dla samorządu terytorialnego oraz w jego jednostkach. Znajomość systemu i zadań samorządu oraz szczegółowych kompetencji organów reprezentujących lokalne i regionalne wspólnoty pozwala na działanie oraz współpracę z innymi podmiotami w celu zaspokajania potrzeb mieszkańców danej jednostki. W ramach specjalności analizowane jest planowanie przestrzenne i strategie rozwoju lokalnego i regionalnego, a także prowadzenie szeroko pojętej polityki społecznej jako wyznacznika do podejmowania wiążących rozstrzygnięć. Zajęcia z zakresu tworzenia i analizy prawa miejscowego oraz zasad finansowania jednostek samorządu terytorialnego dodatkowo podkreślają rolę samorządu w strukturach państwa.

Organizacje pozarządowe cechuje przede wszystkim niezależność od organów władzy publicznej i działanie w celu niezarobkowym. Stają się one coraz częściej nie tyle zwykłymi wykonawcami przyjętych na siebie zadań o charakterze publicznym, co kreatorami pomysłów dla nowych wyzwań otaczającego świata i zmieniających się interakcji międzyludzkich. Specjalność organizacje pozarządowe daje przygotowanie do zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania finansami organizacji, projektami unijnymi. Efektem procesu kształcenia jest nabycie przez absolwenta kompetencji do administrowania organizacjami pozarządowymi, a ponadto do nawiązywania i podtrzymywania współpracy między organami administracji publicznej a organizacjami non-profit.

Funkcjonowanie państwa bez sprawnego zarządzania finansami publicznymi i skutecznego pozyskiwania środków na realizację ciążących na nim zadań wyklucza w ogóle jego byt. Liczne daniny publiczne, ze szczególnym uwzględnieniem podatków i opłat, a zwłaszcza często zmieniające się w tym zakresie przepisy prawa, obligują do przygotowania profesjonalnego pracownika administracji skarbowej i celnej. Istotna jest przy tym wiedza z zakresu zasad działania organów kontroli i nadzoru, a także obsługi i wsparcia podatników, dla których szczególnie istotne jest działanie organów państwa w sposób budzący zaufanie do nich. W ramach specjalności, poza rozwinięciem prawa podatkowego i finansowego, pojawią się podstawy rachunkowości, rachunkowość budżetowa oraz elementy prawa bankowego. Nie zabraknie także miejsca dla cyfryzacji jako narzędzia kontaktu z petentem oraz nadzoru nad dokonywanymi przez niego operacjami finansowymi.

Informacja w społeczeństwie XXI wieku stała się w wielu przypadkach narzędziem pracy, a przez to wyznacznikiem istnienia licznych podmiotów tak publicznych, jak i prywatnych. Ochrona danych osobowych, w tym ich gromadzenie, przechowywanie, udostępnianie czy usuwanie, jest podstawą działania każdej jednostki. Wiedza i umiejętności dotyczące zakresu i formy udostępniania informacji publicznych, postępowania wobec informacji niejawnych, określenia granic tajemnicy zawodowej czy tajemnicy przedsiębiorstwa gwarantują profesjonalizm w obszarze działań zewnętrznych i wewnętrznych. Stąd też tematyka zajęć prowadzonych w ramach specjalności obejmować będzie podstawy archiwistyki, rolę i zadania administracji w systemie bezpieczeństwa, bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych, a treści dopełni zarządzanie ryzykiem oraz prowadzenie audytu w praktyce.