Start - Oferta Edukacyjna - Studia I stopnia

Studia I stopnia

print as PDF

Drodzy kandydaci! W roku akademickim 2018/2019 oprócz ADMINISTRACJIZARZĄDZANIA, ANGLISTYKIGERMANISTYKI i PRACY SOCJALNEJ wychodząc naprzeciw Waszym oczekiwaniom, planujemy utworzyć nowe kierunki! 

 1. SPORT I ZDROWIE (specjalność trening zdrowotny, specjalność dietetyka w sporcie)
 2. EKONOMIA (specjalność zrównoważony rozwój, specjalność rachunkowość i finanse)
 • Czas trwania nauki - 6 semestrów (3 lata)
 • System kształcenia - stacjonarny i niestacjonarny

Wszelkie pytania dotyczące studiów prosimy kierować na adres wseh@wseh.pl lub pod numer telefonu: 33 816 51 70.

Zasady i terminy rekrutacji, a także pomocne informacje znajdziesz w zakładce: VADEMECUM KANDYDATA

ZARZĄDZANIE

Celem studiów jest przygotowanie studentów do funkcjonowania w środowisku biznesowym, w którym wymagana jest znajomość języka angielskiego, a w szczególności zdobycie wiedzy z zakresu podstawowych pojęć ekonomicznych i prawniczych, poznanie technik tłumaczenia pisemnego i ustnego oraz wykorzystanie wiedzy i strategii w ramach przygotowania tłumaczenia i prezentacji biznesowej.

 

Adresaci

Studia przeznaczone są dla osób zainteresowanych funkcjonowaniem w środowisku biznesowym, w którym wymagana jest znajomość języka angielskiego. Specjalność jest przeznaczona dla absolwentów szkół średnich posiadających świadectwo dojrzałości, ze znajomością języka angielskiego na poziomie co najmniej B1, zainteresowanych tematyką biznesową i ekonomiczną. Jest to specjalność dla osób, dla których język angielski jest narzędziem do budowania swojej kariery zawodowej na niwie szeroko pojętego biznesu międzynarodowego. Są to osoby, których zainteresowania mieszczą się zarówno w obszarze nauk społecznych jak i humanistycznych.

 

Opis specjalności

Program specjalności obejmuje zagadnienia i treści związane z językiem angielskim na poziomie zaawansowanym, stosowanym w biznesie międzynarodowym, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów charakterystycznych dla przekładoznawstwa specjalistycznego.

Program jest poszerzony o treści kulturoznawcze i socjologiczne i przygotowuje absolwentów do skutecznego komunikowania się ze światem zewnętrznym poprzez różne formy komunikacji zarówno pisemnej jak i ustnej, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiniętych umiejętności tłumaczenia tekstów obejmujących słownictwo specjalistyczne, ekonomiczno-prawne. Program obejmuje rozwijanie sprawności stosowania odpowiednich metod i technik tłumaczenia korespondencji, ofert handlowych, umów, dokumentów, tworzenia prezentacji oraz tłumaczenia spotkań i wystąpień. Na zajęciach wykorzystywane będą materiały z oryginalnych źródeł anglojęzycznych.

 

Sylwetka absolwenta i perspektywy zatrudnienia

Absolwent studiów zostanie wyposażony w wiedzę teoretyczną dotyczącą problematyki tłumaczenia tekstów pisemnych i ustnych z języka angielskiego branżowego na język polski oraz z języka polskiego na język angielski. Zapozna się również z podstawami wiedzy o realiach gospodarczych krajów angielskiego obszaru językowego, psychologią biznesu oraz istotnych różnicach kulturowych mających wpływ na kształtowanie kontaktów międzynarodowych.

Absolwent będzie miał kompetencje w zakresie tłumaczenia pisemnego i ustnego tekstów obejmujących specjalistyczne słownictwo, będzie stosował zdobytą wiedzę w działalności zawodowej obejmującej szeroko pojęte kontakty międzynarodowe.

Absolwent będzie mógł podejmować pracę w przemyśle, handlu, logistyce oraz w instytucjach i organizacjach wymagających częstych kontaktów międzynarodowych, dla których niezbędna jest pogłębiona praktyczna znajomość języka angielskiego. Program studiów obejmuje także kształcenie w zakresie komunikacji między i transkulturowej, dlatego też absolwenci znajdą również zatrudnienie jako konsultanci biznesowi we wszelkiego rodzaju firmach, instytucjach i organizacjach działających na rynkach międzynarodowych.

Specjalność jest przeznaczona dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych posiadających świadectwo dojrzałości, którzy znają język angielski na poziomie co najmniej B1+, interesują się sprawami gospodarczymi i społecznymi, ale nie chcą rezygnować ze swoich zainteresowań humanistycznych. Jest to program dla tych, którzy traktują język angielski jako narzędzie do budowania kariery zawodowej w obszarach społecznych i humanistycznych.

Absolwenci tej specjalności znajdą pracę w handlu zagranicznym, w przedsiębiorstwach międzynarodowych w kraju i za granicą.

Atrybuty specjalności to:

 • specjalność interdyscyplinarna łącząca ze sobą dwa obszary wiedzy: obszar nauk społecznych oraz humanistycznych,
 • rozwijanie umiejętności akademickich,
 • rozwijanie umiejętności praktycznych w naturalnych warunkach w ramach praktyk zagranicznych,
 • wykłady w języku angielskim,
 • wykładowcami są lingwiści, praktycy biznesu, biegle władający językiem angielskim oraz nauczyciele z zagranicy.

Zajęcia:

 • Psychologia w biznesie
 • Rynki międzynarodowe
 • Komunikacja międzykulturowa
 • Handel międzynarodowy i incoterms
 • Korespondencja służbowa i handlowa
 • Wyzwania globalizacji
 • Zarządzanie marką
 • Prezentacje i negocjacje
 • Praktyczna nauka języka branżowego
 • Przygotowanie do egzaminu TOEIC
 • Przygotowanie do badań
 • Wykład monograficzny
 • Seminarium dyplomowe

Opis specjalności

W dzisiejszych czasach, menedżer to nie tylko i wyłącznie kierownik i administrator firmy. To osoba twórcza, mająca szerokie horyzonty, która nie boi się nowych wyzwań. Ale to także osobowość, za którą podążą pracownicy bez cienia wahania, wierząc, że idą w dobrym kierunku. Stad konieczność dostosowania kształcenia do potrzeb szybko zmieniającego się świata biznesu. Do wyzwań, które stawia globalizacja oraz konieczność dostosowania metod zarządzania do trendów szeroko rozumianego zrównoważonego rozwoju. Specjalność MENEDŻER KREATYWNY adresowana jest do wszystkich osób, które chcą zarządzać organizacjami w sposób niestandardowy, wybiegający w przyszłość, potrafiący myśleć i działać proaktywnie i kreatywnie. Specjalność MENEDŻER KREATYWNY adresowana jest do osób, które chcą zdobywać kompetencje menedżerskie związane z wprowadzaniem innowacji i realizacją nowatorskich przedsięwzięć w firmach, ale także z rozwojem kreatywności pracowników, wdrażaniem produktów i marek, nowoczesnym marketingiem i przeprowadzaniem zmian w organizacjach. Jest to propozycja dla osób aktywnych, chcących wykonywać ciekawą pracę i z pasją realizować niepowtarzalne zadania. Specjalność jest także adresowana do osób, dla których zarządzanie ma w sobie komponent humanistyczny, nakierowany na zrozumienie potrzeb człowieka, a nie jedynie na potrzeby zysku firmy.

 

Profil absolwenta i perspektywy zatrudnienia

Absolwent specjalności zdobędzie wiedzę i umiejętności przydatne w pracy na stanowisku menedżera, szefa działu marketingu, brand i product menedżera, menedżera innowacji, menedżera zarządzającego zespołami projektowymi i zadaniowymi, menedżera do spraw zarządzania zmianami, specjalisty do spraw badań marketingowych, specjalisty do spraw rozwoju ( business development manager) oraz także liderów zmiany w organizacjach i doradcy w zakresie wprowadzania rozwiązań innowacyjnych. Może pracować jako coach w przedsiębiorstwach i organizacjach także jako doradca i konsultant do spraw innowacyjności i kreatywnego zarządzania.

 

Zasadnicze treści kształcenia

Studenci specjalności otrzymują nowoczesną wiedzę związaną z zarządzaniem przedsiębiorstwem i organizacją w sposób innowacyjny i nowoczesny, dostosowany do wymogów zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej i globalizacji. Stad takie treści jak umiejętne motywowanie pracowników do twórczego działania, negocjowanie koniecznych zmian oraz Twórcze podejście do formułowania planów i strategii firmy. Studenci rozwijają umiejętność diagnozowania problemów i wyboru najlepszych rozwiązań w oparciu o najnowsze kierunki w myśli ekonomicznej i z zakresu zarządzania. Program specjalności kładzie szczególny nacisk na rozwój krytycznego i twórczego podejścia do zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami przydzielonymi do konkretnych zadań w przedsiębiorstwie lub organizacji. Studenci nabywają kompetencji wizjonera, wybiegającego myślą daleko w przyszłość, który jednak jest otwarty na odmienne punkty widzenia i sposoby działania, akceptuje różnorodności, dostrzega potencjał współpracowników; dostrzega i interpretuje określone zachowania organizacyjne ludzi w kontekście kreatywnego zarządzania organizacją. Studenci nabywają także umiejętności komunikowania swoich wizji i strategii w sposób zrozumiały dla współpracowników i podwładnych, tak aby unikać konfliktów na tle braku akceptacji dla zmian, wymuszanych przez szybko zmieniające się otoczenie. W procesie holistycznego kształcenia, absolwent jest wyposażony w wiedzę i umiejętności z obszarów nauk społecznych i humanistycznych. Jednym z komponentów programu kształcenia jest wypracowanie w studentach, a w efekcie w absolwentach wrażliwości na problemy współczesnego świata włączenia myślenia na temat zrównoważonego rozwoju.

Celem studiów jest przygotowanie studentów do objęcia stanowisk kierowniczych, jak i każdego szczebla w administracyjnych strukturach zarówno banków, jak i urzędów centralnych oraz samorządowych, a także biznesu prywatnego. Obecnie pracodawcy zwiększają swoje wymagania wobec kadry menedżerskiej, oczekując od kandydata cech „miękkich” i „twardych”. Poza przekazywaną wiedzą na wykładach i ćwiczeniach, po wypracowaniu umiejętności zarządzania ludźmi, zdolnościami organizacyjnymi, celem studiów jest wypracowanie takich cech jak umiejętność podejmowania strategicznych decyzji, planowanie oraz umiejętność myślenia przyczynowo- skutkowego i przewidywania tendencji na rynkach finansowych i ich uwarunkowań.

 

Adresaci

Specjalność jest adresowana do osób zainteresowanych światem finansów, tajnikami operacji bankowych oraz funkcjonowaniem rachunkowości i sprawozdawczości finansowej. Dla osób, które chcą się pewnie poruszać po meandrach transakcji finansowych, którzy będą mogli podejmować strategiczne decyzje finansowe oraz będą analizować sytuację finansową w przedsiębiorstwie wyciągając prawidłowe wnioski.

 

Opis specjalności i treści kształcenia

To zakres wiedzy dotyczący decyzji finansowych, inwestycyjnych i operacyjnych podejmowanych przez przedsiębiorstwa oraz narzędzi i analiz wspierających i pomagających podjąć owe decyzje. Głównym celem zarządzania finansami przedsiębiorstwa jest wzrost wartości przedsiębiorstwa zapewniający maksymalizację dochodów właścicieli. Do zadań zarządzania finansami należy realizacja następujących zadań szczegółowych:

 • planowania finansowego (budżetowania),
 • realizacji planu finansowego (zapewnienie finansowania),
 • kontroli (controllingu realizacji planów finansowych).

Specjalność zawiera treści i zagadnienia związane z bankowością, inwestycjami finansowymi przedsiębiorstwa, analizą ryzyka oraz analizą rynków finansowych lokalnych i międzynarodowych.

W trakcie kształcenia student nabiera także umiejętności posługiwania się zróżnicowanymi instrumentami finansowymi, rozumie i stosuje narzędzia stosowane w rachunkowości i bankowości. Zapoznaje się z aktualnym stanem wiedzy na temat zarządzania finansami zarówno dużej firmy, jak i małego i średniego przedsiębiorstwa. Jest także przygotowany do zarządzania finansami własnej firmy.

 

Sylwetka absolwenta i perspektywy zatrudnienia

Absolwent specjalności zna klasyczne instrumenty finansowe oraz istotę, przedmiot i cel analizy finansowo-ekonomicznej. Ponadto zna zadania, funkcje oraz rolę analizy ekonomiczno-finansowej, zna sprawozdawczość finansową jako podstawowe źródło informacji w systemie oceny działalności przedsiębiorstwa w tym bilans, rachunek zysków i strat i inne elementy sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa. Zna i rozumie, a także stosuje w praktyce zasady właściwego zarządzania finansami przedsiębiorstwa.

Absolwent znajdzie zatrudnienie w działach księgowych i finansowych przedsiębiorstw oraz na stanowiskach doradcy lub konsultanta do spraw finansowych w organizacjach i instytucjach administracji rządowej i pozarządowej.

Opis specjalności

Logistykę w uproszczeniu definiuje reguła 7W: wyprodukowanie i dostarczenie właściwego produktu, we właściwej ilości, we właściwym stanie, we właściwe miejsce, we właściwym czasie, właściwemu klientowi, we właściwej cenie. Sprostanie tej problematyce daje przedsiębiorstwu przewagę nad konkurencją, a w efekcie większy zysk. Kształcenie studenta dotyczy więc powyższych zagadnień, do czego potrzebna jest umiejętność logicznego myślenia, spostrzegawczość, dokładność, oraz zmysł przestrzenny. Specjalność kształci osoby które będą zajmować się sprawnym przepływem materiałów i surowców między poszczególnymi firmami. Potrafią one szczegółowo zaplanować każde posunięcie firmy tak, by w jej magazynach nie zalegał towar, a był on jak najszybciej upłynniany i zamieniany na wartości wymierne czyli pieniądze. Logistycy są bardzo chętnie zatrudniani w przedsiębiorstwach zarówno krajowych jak i międzynarodowych. Dlatego muszą znać wszelkie prawidła ekonomii, finansów, prawa i transportu zarówno lokalnego jak i międzynarodowego, a następnie umiejętnie wykorzystywać je w praktyce. Ze względu na wszechobecną internacjonalizację produkcji, handlu towarami i usługami, niezbędna jest znajomość specjalistycznej terminologii stosowanej w logistyce w języku angielskim i niemieckim. Dlatego ten komponent został wprowadzony do treści kształcenia. Program został uzupełniony także o treści związane ze zrównoważonym rozwojem.

 

Sylwetka absolwenta i perspektywy zatrudnienia

Absolwent posiada ogólną wiedzę dotyczącą logistyki międzynarodowej oraz internacjonalizacji przedsiębiorstw, a także polityki logistycznej w wymiarze korporacyjnym i instytucjonalnym. Dysponuje aktualną i użyteczną wiedzą z zakresu uwarunkowań kulturowych, prawnych, politycznych, geograficznych i społecznych kształtujących międzynarodowy rynek logistyczny.

Posiada umiejętności dotyczące planowania, organizowania i zarządzania operacjami logistycznymi w biznesie międzynarodowym. Potrafi pracować zarówno w interdyscyplinarnych zespołach, jak i samodzielnie. Jest przygotowany do kreowania, prezentacji i wdrażania własnych koncepcji, a także podejmowania samodzielnych decyzji. Jest przygotowany do podejmowania wyzwań związanych z realizacją zadań logistycznych w przedsiębiorstwach krajowych i międzynarodowych (korporacjach transnarodowych), jak również instytucjach krajowych i międzynarodowych. Zna i stosuje w mowie i piśmie, terminologię specjalistyczną w językach angielskim i niemieckim.

 

Zasadnicze treści kształcenia

Treści kształcenia obejmują takie zagadnienia jak pojęcie logistyki i jej kategorie w świetle zmieniającej się rzeczywistości, która kształtuje holistyczne podejście do tego złożonego procesu. Studenci zapoznają się z uwarunkowaniami prawnymi, w tym także w aspekcie międzynarodowym. Program obejmuje także międzynarodowe procedury logistyczne oraz czynniki determinujące sprawność procesów logistycznych. Ważnym wątkiem w kształceniu osób, które mają zarządzać procesami logistycznymi jest wypracowanie umiejętności planowania i organizacji tych procesów, a także zagadnienia związane ze wsparciem logistycznym wszelkiego rodzaju zespołów zadaniowych. Unikatowym elementem tej specjalności jest wprowadzenie do treści kształcenia szeroko rozumianej terminologii branżowej i specjalistycznej w językach angielskim i niemieckim. Komponent ten jest nie do przecenienia w dobie globalizacji oraz swobodnego przepływu towarów i usług. W tym aspekcie, znajomość podstawowej terminologii w celach komunikacji oraz sporządzania dokumentacji jest nieodzowna.

Opis specjalności

Niezwykle konkurencyjny rynek konsumencki w dobie zwiększonej podaży, stawia wysokie wymagania osobom zajmującym się sprzedażą towarów i usług. Zarządzanie tym procesem obejmuje działania takie jak planowanie, organizowanie i kontrola pracy zespołu sprzedawców, pozyskiwanie i utrzymywanie relacji z klientami oraz zarządzanie logistyką i marketingiem. Osoby zarządzające procesem sprzedaży powinny wykazać się umiejętnościami i kompetencjami w zakresie identyfikacji zachowań konsumenckich, ich analizy i dostosowania oferty do zapotrzebowań. Powinny także posiąść umiejętności związane z przygotowaniem oferty, komunikowaniem się z odbiorcami oraz utrzymywaniem z nimi długotrwałych relacji. Jest to program dla ambitnych studentów, chcących zdobywać wiedzę i umiejętności na najwyższym poziomie, pozwalającą im skutecznie wdrażać nowoczesne rozwiązania i techniki sprzedażowe w pracy zawodowej. Specjalność została przygotowana z myślą o studentach, którzy chcą rozwijać zarówno umiejętności analityczne, jak i te w związane z szeroko pojętą kreatywnością.

 

Profil absolwenta i perspektywy zatrudnienia

Absolwenci przygotowywani są do objęcia funkcji kierowniczych w zakresie zarządzania dystrybucją, sprzedażą lub działem sprzedaży na szczeblu średnim i wyższym oraz do prowadzenia własnej działalności z wykorzystaniem wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania sprzedażą. Celem specjalności jest wykształcenie menadżerów, osób zarządzających zespołami sprzedażowymi, dyrektorów działów handlowych, menedżerów sprzedaży, osób, które zatrudniają sprzedawców także osób prowadzących szkolenia sprzedażowe (trenerów i coachów sprzedaży). Absolwenci są wyposażeni w wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające na opracowywanie strategii sprzedażowych, kierowanie procesem sprzedaży i nadzorowanie działu sprzedaży.

 

Zasadnicze treści kształcenia

Studenci specjalności otrzymują nowoczesną wiedzę związaną z zarządzaniem sprzedażą przedsiębiorstwa produkcyjnego, handlowego i usługowego. Kształceni są w zakresie mechanizmów funkcjonowania, kierowania i organizowania pionów handlu, dystrybucji i sprzedaży. Poznają procedury i narzędzia wykorzystywane na różnych etapach procesów sprzedażowych. Poza przekazywaniem specjalistycznej wiedzy na temat zarządzania sprzedażą, dystrybucją oraz marketingu w handlu, studentów kształci się w zakresie umiejętności stosowania technik sprzedaży, promocji sprzedaży, profesjonalnej obsługi klientów czy programów lojalnościowych. W ramach specjalności szczególny nacisk jest kładziony na rozwijanie zdolności kreatywnego, ale i zdyscyplinowanego działania samodzielnie i w zespole.

Opis specjalności

Celem studiów jest przygotowanie studentów do objęcia stanowisk kierowniczych w sektorze usług turystycznych i hotelarskich. Program specjalności obejmuje szeroki zakres zagadnień z zarządzania, marketingu, ekonomii, prawa oraz psychologii z uwzględnieniem najnowszych trendów na rynku turystycznym. Tak skonstruowany program umożliwia zarówno przekazanie wiedzy przydatnej do otwarcia własnego biznesu turystycznego jak i pogłębienie wiedzy przydatnej w pracy w przedsiębiorstwach turystycznych i w hotelarstwie.

 

Adresaci

Specjalność jest adresowana do osób zainteresowanych pracą w przedsiębiorstwach turystycznych i hotelarskich. Także do osób, które chcą założyć własną działalność gospodarczą związaną z turystyką i hotelarstwem. Jest to specjalność dla tych, którzy widzą potencjał regionu do wykorzystania w celach turystycznych, co pomoże w rozwoju gospodarczym lokalnych społeczności.

 

Zasadnicze treści kształcenia

Treści kształcenia w specjalności obejmują wiedzę z zakresu współczesnych koncepcji i metod zarządzania turystyką i hotelarstwem, w szczególności planowania, organizowania oraz funkcjonowania działalności turystycznej, zarządzania finansami w przedsiębiorstwie turystycznym, formułowania strategii rozwoju turystyki w ujęciu przestrzennym (regionu/miejscowości turystycznej), jak budowania strategii przedsiębiorstwa turystycznego. Treści obejmują także nabycie przez studentów umiejętności kreowania innowacyjnej oferty turystycznej, obsługi ruchu turystycznego, analizy zjawisk i procesów zachodzących w turystyce i hotelarstwie, w tym współczesnych tendencji w rozwoju turystyki i hotelarstwa. Program zawiera także zajęcia kształtujące umiejętności i kompetencje wykorzystania technologii informatycznych w zarządzaniu turystyką i hotelarstwem oraz marketingu turystycznego.

 

Profil absolwenta i perspektywy zatrudnienia

Nabyta wiedza i umiejętności przygotowują absolwentów do pełnienia funkcji menedżerskich oraz podejmowania pracy w komórkach marketingowych w różnych podmiotach gospodarki turystycznej (przedsiębiorstwach turystycznych, wydziałach rozwoju i promocji turystyki samorządu terytorialnego i branżowego), także do prowadzenia własnej działalności w obszarze turystyki i hotelarstwa. Absolwenci znajdą zatrudnienie także na stanowiskach doradcy i konsultanta w przedsiębiorstwach związanych z branżą turystyczną i hotelarską.

Opis i cel

Ludzie w przedsiębiorstwie stanowią najbardziej wartościowy kapitał. To oni tworzą zgrane zespoły i całe organizmy, odpowiadające za prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa, a co za tym idzie, za wszelkie zyski i realizacje celów. Jednakże ludzie różnią się od siebie pod względem charakteru, kompetencji, stylu pracy i sposobu komunikacji - dlatego też każdy inaczej sprawdza się w różnych sytuacjach. Aby stworzyć zgrany zespół potrzebny jest menedżer posiadający odpowiednie kwalifikacje - czyli osoba, która posiada odpowiednią wiedzę, profesjonalne umiejętności i konsekwentne podejście umożliwiające właściwe i zoptymalizowane zarządzanie zasobami ludzkimi. Świat biznesu i nauka dostarczają najnowszą wiedzę na ten temat, dlatego zarządzanie ludźmi w nowoczesnym przedsiębiorstwie wygląda zgoła inaczej niż jeszcze kilka lat temu. Innowacyjne metody i nieszablonowe rozwiązania potrafią znacząco wpłynąć na efektywność zespołu i rozwój firmy, dlatego firmy poszukują osób, które posiadają odpowiednie ku temu kwalifikacje i wykształcenie.

 

Adresaci

Studia w tej specjalności przeznaczone są dla kandydatów, którzy są zainteresowani nabyciem koniecznej wiedzy i umiejętności zarządczych, także dla osób zainteresowanych takimi zagadnieniami jak rekrutacja i selekcja pracowników, zarządzanie kompetencjami, ocenianie i rozwój pracowników, zarządzanie szkoleniami, zarządzanie projektami, zarządzanie systemem wynagrodzeń i motywowaniem pracowników.

 

Opis specjalności i treści kształcenia

Program specjalności obejmuje wiedzę w zakresie teorii i szkół zarządzania kadrami, jak również wykształcenia umiejętności pozytywnego stymulowania pracowników do efektywnej pracy. Treści kształcenia obejmują wiedzę w zakresie psychologii i socjologii, także psychologii pracy oraz systemów motywowania pracowników. Także umiejętności dotyczące właściwej rekrutacji pracowników i właściwego doboru zadań do cech profilu pracownika. Konieczne jest także wypracowanie umiejętności negocjowania i sprawnego zarządzania dokumentacją, a także kształtowania systemu płac i szkoleń.

 

Sylwetka absolwenta i perspektywy zatrudnienia

Absolwent studiów zostanie wyposażony w wiedzę i umiejętności oraz kompetencje pozwalające na skuteczne zarządzanie powierzonym personelem. W procesie kształcenia absolwent zrozumie konieczność wypracowania w sobie takich cech jak odwaga w podejmowaniu ważnych decyzji, pozytywne myślenie i rozumienie skomplikowanej natury każdej jednostki. Ważną cechą osoby zarządzającej personelem jest pasja i konsekwentne działanie. Nie bez znaczenia jest też wyposażenie absolwenta w niezbędną wiedzę ekonomiczną i prawną dotyczącą rynku pracy.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w działach HR zarówno w korporacjach jak i w małych i średnich przedsiębiorstwach. Będą także przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

ANGLISTYKA

Specjalność biznesowa z elementami zarządzania kształci ekspertów z dziedziny biznesu posiadających umiejętność posługiwania się językami obcymi.

Absolwent tej specjalności w czasie studiów powinien nabyć przygotowanie w następującym zakresie:

 • wiedzy ogólno filologicznej: językoznawstwa, literatury, kultury krajów obszarów języków kierunkowych, zaawansowanej znajomości języka specjalności,
 • umiejętności translatorskich, pozwalających na umiejętne przeprowadzenie tłumaczeń pisemnych i ustnych, w szczególności tłumaczeń w biznesie,
 • umiejętności dotyczących języka polskiego, m.in. sprawnego posługiwania się różnymi odmianami polszczyzny w zależności od sytuacji komunikacyjnej, pracy redakcyjnej nad tekstem własnym i cudzym, prowadzenie korespondencji, skuteczne uczestniczenie w dialogu, dyskusji i negocjacjach, aktywne i krytyczne słuchanie,
 • psychologii i etykiety dotyczącej biznesu,
 • komunikacji międzykulturowej w biznesie,
 • posługiwania się technologią informacyjną, w tym jej wykorzystania w pracy tłumacza, m.in. użycia edytora tekstu, słowników internetowych,
 • znajomości drugiego języka obcego innego niż język specjalności,
 • podstawowe znajomości z zakresu zarządzania i marketingu.

Takie przygotowanie pomoże absolwentowi dokonać właściwego wyboru zawodu. Absolwent tej specjalności może zostać tłumaczem lub organizatorem i propagatorem kultury obszaru języka kierunkowego. Może również podjąć pracę w różnych sektorach działalności gospodarczej, takich jak turystyka, hotelarstwo lub placówki unijne.

Absolwent specjalności film i media posiada specjalistyczną wiedzę o założeniach teoretycznych kultury wizualnej, o sztuce filmowej w krajach Ameryk, Europy i innych regionach świata oraz specjalistyczną wiedzę w zakresie mediów i kultury wizualnej w obrębie rzeczywistości wirtualnej.

W czasie studiów absolwent zetknie się również z praktycznymi możliwościami produkcji krótkich filmów w formacie video, co da mu możliwość ubiegania się o pracę w instytucjach o profilu wizualnym (produkcja filmów długometrażowych, dokumentalnych i reklamowych).

Absolwent studiów pierwszego stopnia:

 • potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać (pisemnie i ustnie) informacje o mediach i filmie, a także uczestniczyć w pracy zespołowej, co jest ogromnie ważnym czynnikiem przy praktycznej produkcji obrazów dla potrzeb filmu i mediów,
 • nabył interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego, - posiada umiejętności umożliwiające pracę w wydawnictwach filmowych, redakcjach czasopism na temat filmu i mediów, środkach masowego przekazu i sektorze usług wymagających dobrej znajomości kultury wizualnej,
 • po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela) potrafi zastosować swoją wiedzę w celu wzbogacenia oferty pedagogicznej o aspekty kultury wizualnej w danym kraju,
 • po ukończeniu specjalności potrafi zastosować praktyczne aspekty edukacji do organizacji retrospektyw filmowych, festiwali i do produkcji krótkich filmów na potrzeby małego biznesu lub też do pracy przy produkcji filmów.

Program studiów został przygotowany w ten sposób aby absolwent po zakończeniu nauki mógł nie tylko stawiać pierwsze kroki w tłumaczeniach, ale i innych sferach działalności, w których wymagane są dobrze rozwinięte umiejętności językowe.

Absolwent posiada umiejętności lingwistyczne podparte wiedzą literaturoznawczą oraz szerokimi wiadomościami o historii i kulturze danego obszaru językowego wraz z jego specyfiką społeczną, polityczną i gospodarczą. Ukończenie studiów gwarantuje absolwentowi biegłe opanowanie języków, zdobycie i ugruntowanie umiejętności translatorskich.

W czasie studiów student nabędzie przygotowanie m.in. w zakresie:

 • teorii przekładu,
 • technik tłumaczeń,
 • skutecznego tłumaczenia pisemnego i ustnego,
 • dokonywania interpretacji tekstu w trakcie jego translacji.

Takie przygotowanie powinno pozwolić absolwentowi na skuteczne organizowanie warsztatu tłumacza oraz podejmowanie współpracy ze środowiskiem zawodowym. Absolwenci specjalności tłumaczeniowej mogą znaleźć zatrudnienie wszędzie gdzie wymagana jest znajomość języków obcych. Między innymi w:

 • ośrodkach językowych, biurach tłumaczeń,
 • urzędach administracji państwowej i samorządowej,
 • organizacjach międzynarodowych,
 • organizacjach pozarządowych.

GERMANISTYKA

Specjalność biznesowa z elementami zarządzania kształci ekspertów z dziedziny biznesu posiadających umiejętność posługiwania się językami obcymi.

Absolwent tej specjalności w czasie studiów powinien nabyć przygotowanie w następującym zakresie:

 • wiedzy ogólno filologicznej: językoznawstwa, literatury, kultury krajów obszarów języków kierunkowych, zaawansowanej znajomości języka specjalności,
 • umiejętności translatorskich, pozwalających na umiejętne przeprowadzenie tłumaczeń pisemnych i ustnych, w szczególności tłumaczeń w biznesie,
 • umiejętności dotyczących języka polskiego, m.in. sprawnego posługiwania się różnymi odmianami polszczyzny w zależności od sytuacji komunikacyjnej, pracy redakcyjnej nad tekstem własnym i cudzym, prowadzenie korespondencji, skuteczne uczestniczenie w dialogu, dyskusji i negocjacjach, aktywne i krytyczne słuchanie,
 • psychologii i etykiety dotyczącej biznesu,
 • komunikacji międzykulturowej w biznesie,
 • posługiwania się technologią informacyjną, w tym jej wykorzystania w pracy tłumacza, m.in. użycia edytora tekstu, słowników internetowych,
 • znajomości drugiego języka obcego innego niż język specjalności,
 • podstawowe znajomości z zakresu zarządzania i marketingu.

Takie przygotowanie pomoże absolwentowi dokonać właściwego wyboru zawodu. Absolwent tej specjalności może zostać tłumaczem lub organizatorem i propagatorem kultury obszaru języka kierunkowego. Może również podjąć pracę w różnych sektorach działalności gospodarczej, takich jak turystyka, hotelarstwo lub placówki unijne.

Absolwent specjalności film i media posiada specjalistyczną wiedzę o założeniach teoretycznych kultury wizualnej, o sztuce filmowej w krajach Ameryk, Europy i innych regionach świata oraz specjalistyczną wiedzę w zakresie mediów i kultury wizualnej w obrębie rzeczywistości wirtualnej.

W czasie studiów absolwent zetknie się również z praktycznymi możliwościami produkcji krótkich filmów w formacie video, co da mu możliwość ubiegania się o pracę w instytucjach o profilu wizualnym (produkcja filmów długometrażowych, dokumentalnych i reklamowych).

Absolwent studiów pierwszego stopnia:

 • potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać (pisemnie i ustnie) informacje o mediach i filmie, a także uczestniczyć w pracy zespołowej, co jest ogromnie ważnym czynnikiem przy praktycznej produkcji obrazów dla potrzeb filmu i mediów,
 • nabył interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego, - posiada umiejętności umożliwiające pracę w wydawnictwach filmowych, redakcjach czasopism na temat filmu i mediów, środkach masowego przekazu i sektorze usług wymagających dobrej znajomości kultury wizualnej,
 • po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela) potrafi zastosować swoją wiedzę w celu wzbogacenia oferty pedagogicznej o aspekty kultury wizualnej w danym kraju,
 • po ukończeniu specjalności potrafi zastosować praktyczne aspekty edukacji do organizacji retrospektyw filmowych, festiwali i do produkcji krótkich filmów na potrzeby małego biznesu lub też do pracy przy produkcji filmów.

Program studiów został przygotowany w ten sposób aby absolwent po zakończeniu nauki mógł nie tylko stawiać pierwsze kroki w tłumaczeniach, ale i innych sferach działalności, w których wymagane są dobrze rozwinięte umiejętności językowe.

Absolwent posiada umiejętności lingwistyczne podparte wiedzą literaturoznawczą oraz szerokimi wiadomościami o historii i kulturze danego obszaru językowego wraz z jego specyfiką społeczną, polityczną i gospodarczą. Ukończenie studiów gwarantuje absolwentowi biegłe opanowanie języków, zdobycie i ugruntowanie umiejętności translatorskich.

W czasie studiów student nabędzie przygotowanie m.in. w zakresie:

 • teorii przekładu,
 • technik tłumaczeń,
 • skutecznego tłumaczenia pisemnego i ustnego,
 • dokonywania interpretacji tekstu w trakcie jego translacji.

Takie przygotowanie powinno pozwolić absolwentowi na skuteczne organizowanie warsztatu tłumacza oraz podejmowanie współpracy ze środowiskiem zawodowym. Absolwenci specjalności tłumaczeniowej mogą znaleźć zatrudnienie wszędzie gdzie wymagana jest znajomość języków obcych. Między innymi w:

 • ośrodkach językowych, biurach tłumaczeń,
 • urzędach administracji państwowej i samorządowej,
 • organizacjach międzynarodowych,
 • organizacjach pozarządowych.

PRACA SOCJALNA

Podstawowym celem kształcenia na kierunku praca socjalna jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne studentów do profesjonalnego wykonywania zadań pracownika socjalnego. Praca socjalna jest specyficzną działalnością zawodową wspierającą zmiany społeczne, sprzyjającą rozwiązywaniu problemów i przeciwdziałaniu marginalizacji, zaangażowaną w kształtowanie środowiska społecznego, co wymaga konstruowania kwalifikacji zawodowych w oparciu o doświadczenie praktyczne uzupełniające proces zdobywania wiedzy.

W zaprojektowanej koncepcji przyjęto praktyczny profil studiów, który zakłada uzyskanie przez studenta wiedzy i umiejętności w następujących zakresach:

 • identyfikacja z zawodem pracownika socjalnego, a tym samym z systemem wartości i kodeksem etycznym,
 • integrowanie i stosowanie wiedzy o pracy socjalnej, wartości i rzeczywistych umiejętności w działaniach pomocowych,
 • umiejętność i gotowość stosowania holistycznego modelu skoncentrowanego na rozwiązywaniu problemów, pracy socjalnej z jednostkami, małymi grupami, społecznościami lokalnymi i organizacjami,
 • kształtowanie umiejętności funkcjonowania w różnorodnych rolach wynikających z potrzeb praktyki,
 • rozwinięcie zdolności (umiejętności) pracy z grupami osób wykluczonych, dyskryminowanych lub będących w trudnym położeniu, w sposób respektujący prawo do odmienności i polepszania jakości życia wszystkich ludzi,
 • kształtowanie samoświadomości niezbędnej do wykonywania zawodu oraz motywacji do stałego rozwoju profesjonalnego i zaangażowania we współpracę (wymiana informacji, doświadczeń) z kolegami – profesjonalistami,
 • rozwinięcie umiejętności wspierania i wzmacniania osób i rodzin w rozwiązywaniu problemów, w tym współdziałania z innymi i radzenia sobie celem poprawy funkcjonowania społecznego,
 • opanowanie umiejętności systematycznej ewaluacji działań praktycznych 
  i programów oraz wykorzystywania badań w praktyce,
 • przygotowanie studentów do efektywnej pracy z klientami o zróżnicowanych systemach potrzeb, przy wykorzystaniu różnorodnych metod i technik pracy socjalnej,
 • rozwijanie zaangażowania w rozumienie i realizację zasad demokratycznych 
  i wartości pracy socjalnej – takich jak stosowanie zasady równości możliwości bez względu na wiek, płeć, wyznawaną religię,
 • stworzenie studentom możliwości wykorzystywania zdobytej wiedzy, twórczego działania i wykształcenia u nich pragnienia ustawicznego rozwoju profesjonalnego, tak by skutecznie mogły być rozwiązywane problemy społeczne zarówno istniejące, jak i dopiero pojawiające się.

Absolwenci będą przygotowani do podjęcia pracy w ośrodkach polityki społecznej, centrach pomocy rodzinie, ośrodkach pomocy społecznej, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, domach pomocy społecznej oraz w urzędach pracy.

Podstawowym celem kształcenia na kierunku praca socjalna jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne studentów do profesjonalnego wykonywania zadań pracownika socjalnego. Praca socjalna jest specyficzną działalnością zawodową wspierającą zmiany społeczne, sprzyjającą rozwiązywaniu problemów i przeciwdziałaniu marginalizacji, zaangażowaną w kształtowanie środowiska społecznego, co wymaga konstruowania kwalifikacji zawodowych w oparciu o doświadczenie praktyczne uzupełniające proces zdobywania wiedzy.

W zaprojektowanej koncepcji przyjęto praktyczny profil studiów, który zakłada uzyskanie przez studenta wiedzy i umiejętności w następujących zakresach:

 • identyfikacja z zawodem pracownika socjalnego, a tym samym z systemem wartości i kodeksem etycznym,
 • integrowanie i stosowanie wiedzy o pracy socjalnej, wartości i rzeczywistych umiejętności w działaniach pomocowych,
 • umiejętność i gotowość stosowania holistycznego modelu skoncentrowanego na rozwiązywaniu problemów, pracy socjalnej z jednostkami, małymi grupami, społecznościami lokalnymi i organizacjami,
 • kształtowanie umiejętności funkcjonowania w różnorodnych rolach wynikających z potrzeb praktyki,
 • rozwinięcie zdolności (umiejętności) pracy z grupami osób wykluczonych, dyskryminowanych lub będących w trudnym położeniu, w sposób respektujący prawo do odmienności i polepszania jakości życia wszystkich ludzi,
 • kształtowanie samoświadomości niezbędnej do wykonywania zawodu oraz motywacji do stałego rozwoju profesjonalnego i zaangażowania we współpracę (wymiana informacji, doświadczeń) z kolegami – profesjonalistami,
 • rozwinięcie umiejętności wspierania i wzmacniania osób i rodzin w rozwiązywaniu problemów, w tym współdziałania z innymi i radzenia sobie celem poprawy funkcjonowania społecznego,
 • opanowanie umiejętności systematycznej ewaluacji działań praktycznych 
  i programów oraz wykorzystywania badań w praktyce,
 • przygotowanie studentów do efektywnej pracy z klientami o zróżnicowanych systemach potrzeb, przy wykorzystaniu różnorodnych metod i technik pracy socjalnej,
 • rozwijanie zaangażowania w rozumienie i realizację zasad demokratycznych 
  i wartości pracy socjalnej – takich jak stosowanie zasady równości możliwości bez względu na wiek, płeć, wyznawaną religię,
 • stworzenie studentom możliwości wykorzystywania zdobytej wiedzy, twórczego działania i wykształcenia u nich pragnienia ustawicznego rozwoju profesjonalnego, tak by skutecznie mogły być rozwiązywane problemy społeczne zarówno istniejące, jak i dopiero pojawiające się.

Absolwenci będą przygotowani do podjęcia pracy w ośrodkach polityki społecznej, centrach pomocy rodzinie, ośrodkach pomocy społecznej, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, domach pomocy społecznej oraz w urzędach pracy.