Start - Oferta Edukacyjna - Studia II stopnia

Studia II stopnia

print as PDF

Drodzy kandydaci! W roku akademickim 2023/2024 na II stopniu planujemy otworzyć następujące kierunki: ZARZĄDZANIE, ANGLISTYKA i GERMANISTYKA.

 • Czas trwania nauki - 4 semestry (2 lata)
 • System kształcenia - stacjonarny i niestacjonarny

Wszelkie pytania dotyczące studiów prosimy kierować na adres: wseh@wseh.pl lub pod numer telefonu: 33 816 51 70.

Zasady i terminy rekrutacji, a także pomocne informacje znajdziesz w zakładce: VADEMECUM KANDYDATA

REKRUTACJA ONLINE 2023/2024 - wypełnij swój formularz rekrutacyjny

Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej jako jedyna uczelnia niepubliczna na Podbeskidziu posiada uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich na kierunkach: filologia angielska (anglistyka) i filologia niemiecka (germanistyka).

ZARZĄDZANIE

Sylwetka absolwenta: po ukończeniu studiów w ramach specjalności absolwent: ma szeroka wiedzę z zakresu teorii i praktyki zarządzania procesami bezpieczeństwa w organizacji, głównie biznesowej, prawa europejskiego oraz krajowego, filozofii, etyki i socjologii bezpieczeństwa, potrafi i rozumie jak  podjąć i przeprowadzić badania czynników bezpieczeństwa, podjąć wyzwania dotyczące oceny ryzyka oraz zastosować sposoby jego ograniczania, a także ma być wyposażonym w niezbędne kompetencje praktyczne dotyczące umiejętnego zarządzania procesami bezpieczeństwa w organizacjach.

W dzisiejszych czasach globalizacji i wielokulturowości umiejętne zarządzanie kulturą wysoką i niską, jej znajomość i głębokie zrozumienie jej treści to istotne elementy wiedzy i przygotowania dla menedżerów kultury i jej dóbr.

Dobra kultury rozumiane są tutaj bardzo szeroko – to nie tylko dobra kultury z przeszłości, ale również dobra kultury kreowane obecnie nie tylko technikami ogólnie znanymi i uznanymi, jak tradycyjne malarstwo, rzeźba i architektura, ale również technikami nowszymi jak film, techniki komputerowe oraz internet. Podczas gdy w przypadku tradycyjnych dóbr kultury możemy mówić o jej zarządzaniu w sensie ochrony i wykorzystania dla dobra publicznego dziedzictwa kulturowego, a więc wszystkich wiążących nas z naszą przeszłością pozostałości i wspomnień, znajdujących się w sztuce, języku czy tradycjach, w przypadku nowej kultury zarządzanie jej dobrami wymaga dynamiki i dostosowania się zarządzających do ciągłe zmieniających się nowości i trendów kulturowych.

Dobra orientacja w nowych zjawiskach kultury, takich jak: tworzenie za pomocą technik komputerowych w sztukach wizualnych (malarstwo, happeningi wizualne); nowa architektura; nietypowe wydarzenia sceniczne; sztuka popularna jak popularna muzyka wszelkiego rodzaju (zespoły muzyczne wszelkiej maści, wydarzenia w hip hopie, rapie, soul itd.), jest absolutnym wymogiem dla zarządzających kultura współczesną w sposób odpowiedzialny i pełen szacunku dla najbardziej szokujących i unikatowych wydarzeń w kulturze współczesnej. Co więcej, zarządzający kulturą dawną i współczesną muszą znać podstawy marketingu takich treści i przez odpowiednią promocję i oprawę plastyczną odpowiednio przedstawiać te wydarzenia w środkach przekazu, z szacunkiem dla jej kulturowej różnorodności i niezwykłości.

Absolwent studiów drugiego stopnia:

 • posiada wszechstronną wiedzę o kulturze dawnej i współczesnej, w tym wizualnej, filmie i mediach, w Polsce i na świecie, oraz dogłębną wiedzę na temat zjawisk we współczesnych realizacjach kultury.
 • potrafi samodzielnie wydawać opinie zawodowe na temat zagadnień związanych z organizacją kulturowych eventów i zarządzania kulturą w zakresie, jaki został mu przekazany w czasie studiów, podejmować samodzielne decyzje dotyczące działań zawodowych w miejscu przyszłej pracy zawodowej oraz przekazywać informacje zarówno specjalistom, jak i niespecjalistom w sposób klarowny i dostosowany do poziomu ich kompetencji,
 • nabył umiejętność organizowania pracy grupowej i umiejętności kierownicze, które uprawniają go do objęcia stanowisk kierowniczych w zarządzaniu kulturą natychmiast po uzyskaniu dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia,
 • nabył interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy w różnorodnych dziedzinach związanych z kultura i jej zarządzaniem,
 • jest świetnie przygotowany, dzięki wielokulturowemu aspektowi tej specjalności, do funkcjonowania w kulturowo heterogenicznym świecie, w którym otwartość wobec innych kultur jest warunkiem profesjonalnego funkcjonowania.

Opis specjalności

Celem studiów, jest przygotowanie absolwenta do pracy w międzynarodowych korporacjach, w środowisku biznesowym, w których wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym (C2), w szczególności zdobycie wiedzy z zakresu zaawansowanych pojęć ekonomicznych i prawniczych dotyczących zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu. W dobie globalizacji i zwiększonego popytu na produkty materialne, powstała konieczność zadbania o środowisko naturalne oraz o odpowiedzialny rozwój technologiczno- społeczny. Kształcenie na rzecz zrównoważonego rozwoju wspomaga indywidualne podejście jednostki do decyzji, które podejmujemy na co dzień. Dotyczy to nie tylko decyzji konsumenckich np. zakup artykułów spożywczych i ubrań, wybór środków transportu, korzystania z wody i prądu ale także, a może w tym przypadku przede wszystkim, kształtowaniu relacji z innymi ludźmi. Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju uświadamia nam, że przez zmianę nawyków w życiu zawodowym, wpływamy zarówno na nasze otoczenie, tak na klimat jak i na losy mieszkańców lokalnych społeczności. Kształtuje zatem naszą świadomość i dostarcza nam kompetencji, umożliwiających aktywne kreowanie przyszłości.

 

Adresaci

Studia przeznaczone są dla osób posiadających dyplom licencjata i/lub magistra, które są żywotnie zainteresowane funkcjonowaniem w środowisku biznesowym, w którym wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym, oraz dla tych, którym jakość życia na naszej planecie leży na sercu. Jest to specjalność dla tych, którzy chcą pogłębić znajomość języka angielskiego jako narzędzia do kształtowania swojej kariery zawodowej na niwie międzynarodowego biznesu. Dla których motto ”nie odziedziczyliśmy tej planety od naszych ojców, tylko pożyczamy od naszych dzieci i wnuków” nie jest jedynie pustosłowiem. Są to osoby, których zainteresowania mieszczą się zarówno w obszarze nauk społecznych jak i nauk humanistycznych.

 

Absolwenci i perspektywy zatrudnienia

Absolwent studiów zostanie wyposażony w zaawansowaną wiedzę teoretyczną dotyczącą problematyki tłumaczenia tekstów pisemnych i ustnych z języka angielskiego branżowego na język polski oraz z języka polskiego na język angielski. Absolwent będzie posiadał zaawansowaną wiedzę o realiach gospodarczych krajów angielskiego obszaru językowego, problemach środowiska naturalnego, charakterystycznymi cechami odpowiedzialnego rozwoju, psychologią biznesu oraz istotnych różnicach kulturowych mających wpływ na kształtowanie środowiska w aspekcie międzynarodowym.

Absolwent będzie miał kompetencje w zakresie tłumaczenia pisemnego i ustnego tekstów obejmujących specjalistyczne słownictwo. Absolwent będzie stosował zdobytą wiedzę w działalności zawodowej obejmującej szeroko pojęte kontakty międzynarodowe.

Absolwent znajdzie zatrudnienie w międzynarodowych korporacjach i organizacjach rządowych i poza rządowych na stanowisku menedżera z kompetencjami tłumacza, konsultanta, doradcy i specjalisty w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu z językiem angielskim.

 

Zasadnicze treści kształcenia

Studenci specjalności otrzymują zaawansowaną wiedzę związaną z odpowiedzialnym zarządzaniem przedsiębiorstwem w połączeniu z technikami translacji i interpretacji w języku angielskim. Kształcenie obejmuje teorię przekładu, tłumaczenia pisemne materiałów specjalistycznych oraz tłumaczeni ustne prezentacji i negocjacji biznesowych dotyczących zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności biznesu. Program kształcenia kładzie szczególny nacisk na językoznawczy aspekt specjalności, zakładając, że język w stopniu zaawansowanym stanie się nieodzownym narzędziem pracy zawodowej absolwenta. Specjalność zawiera równomiernie rozłożone treści z obszaru nauk społecznych i humanistycznych.

 

Przedmioty specjalnościowe

1. Linguistics

2. Sustainability and economy

3. Theory of translations and interpretation

4. Written specialized translations

5. Overview of environmental policy and law

6. International business affairs

7. Oral interpretation of public speaking

8. Business Information Systems

9. Seminarium dyplomowe

Specjalność ma na celu przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu planowania i zarządzania przedsiębiorstwem ze szczególnym uwzględnieniem otoczenia wielokulturowego. W toku zajęć studenci poznają, strategie przedsiębiorstw wielokulturowych, istotę i znaczenie kultury organizacyjnej, oraz efektywnego zarządzanie przedsiębiorstwem w oparciu o nowoczesne techniki i technologie w kontekście sprawnego zaspokajania potrzeb rynku.

Program studiów zakłada zdobycie pogłębionej wiedzy z zakresu zarządzania podmiotami gospodarczymi w warunkach konkurencji. Specjalność przygotowuje do sprawnego zarządzania istotą działalności wielokulturowej.

W rezultacie ukończenia specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem w otoczeniu wielokulturowym student zdobędzie wiedzę teoretyczną i praktyczną w dziedzinie działalności wielokulturowej przedsiębiorstwa oraz umiejętności w zakresie stosowanych w tej sferze rozwiązań. Celem programu jest wykształcenia absolwenta, który posiada wiedzę i umiejętności konieczne do zarządzania zespołami ludzi o różnorodnym podłożu kulturowym, zarówno w kraju jak i za granicą.

Absolwent zostaje wyposażony w narzędzia i kwalifikacje do pracy na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach zatrudniających zespoły wielokulturowe, w działach marketingu międzynarodowego, w działach HR oraz jako konsultant w korporacjach międzynarodowych i w dyplomacji.

Zajęcia:

 • Zarządzanie biznesem międzynarodowym
 • Psychologia zarządzania
 • Systemy komunikacji marketingowej
 • Język biznesu (Business English)
 • Przywództwo
 • Marketing międzynarodowy
 • Prezentacje i wystąpienia publiczne
 • Komunikacja niewerbalna i międzykulturowa
 • Zachowania organizacyjne
 • Wykład monograficzny
 • Seminarium magisterskie

Specjalność Gospodarka miejska i regionalna dostarcza wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania gospodarką miejską i regionalną na podstawie analizy efektywności i skuteczności procesów gospodarczych zachodzących w miastach i regionach.

Program specjalności Gospodarka miejska i regionalna obejmuje następujące obszary:

 • podstawy funkcjonowania gospodarki miejskiej i regionalnej,
 • ekonomikę miast i regionów,
 • zagospodarowanie przestrzenne,
 • zarządzanie strategiczne,
 • przedsiębiorczość,
 • możliwość wykorzystania funduszy strukturalnych UE w rozwoju gospodarki miejskiej i regionalnej,
 • zarządzanie projektami związanymi z rozwojem gospodarki miejskiej i regionalnej,
 • negocjacje w obszarze zarządzania gospodarką miejską i regionalną.

Absolwent specjalności Gospodarka miejska i regionalna będzie przygotowany do pracy jako:

 • menedżer różnych szczebli w jednostkach administracji publicznej oraz w firmach funkcjonujących na rynku nieruchomości,
 • pracownik agencji rozwoju lokalnego/regionalnego,
 • specjalista/konsultant/doradca ds. zarządzania projektami związanymi z rozwojem gospodarki miejskiej i regionalnej,
 • lider społeczności lokalnych oraz regionalnych mających wpływ na efektywne zagospodarowanie przestrzeni miast i regionów.

Specjalność „Komunikacja w biznesie” ma na celu zapoznanie studentów z mechanizmami nawiązywania i utrwalania kontaktów biznesowych, zasadami kreowania wizerunku firmy i budowania marki oraz organizowania promocji i zarządzania sprzedażą.

Wykaz przedmiotów realizowanych w ramach specjalności:

 • Systemy komunikacji marketingowej
 • Rola mediów w komunikacji
 • PR i reklama
 • Technologie mobilne w pracy zespołowej
 • Kultura języka polskiego
 • Metody zarządzania konfliktem
 • Zarządzanie wizerunkiem firmy
 • Komunikacja niewerbalna

W wyniku procesu kształcenia student zdobędzie wiedzę i umiejętności w zakresie budowania zaufania społecznego, zarówno wewnątrz firmy, jak i w jej kontaktach z otoczeniem, zasad projektowania skutecznych programów lojalnościowych oraz efektywnego wykorzystywania narzędzi Public Relations. Absolwenci przygotowani będą do podjęcia pracy w działach Public Relations.

Studia mają na celu przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do efektywnego zarządzania procesami logistycznymi w organizacjach, z wykorzystaniem umiejętności psychologicznych. Program studiów pozwala również na dobycie wiedzy w zakresie usług logistycznych oraz zarządzania transportem i spedycją. Studia pozwolą również wzmocnić indywidualną wiedzę i umiejętności menadżerskie uczestników oraz wykorzystać wspomniane elementy do zapewnienia satysfakcji partnerów w łańcuchu dostaw.

Specjalność „Logistyka w biznesie” kształtuje menedżerów logistyki, transportu oraz spedycji.

Studia umożliwiają zdobycie kompleksowej wiedzy w zakresie projektowania systemów logistycznych, a także zarządzania nimi przy wykorzystaniu systemów informatycznych i komunikacyjnych.

Specjalność „Nowoczesne zarządzanie marketingowe w sprzedaży” ma na celu przekazanie studentom wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania nowoczesnych metod oraz narzędzi zarządzania marketingowego w obszarze produktów i usług.

Wykaz przedmiotów realizowanych w ramach specjalności:

 • Marketing w handlu i usługach
 • Zarządzanie zespołem sprzedaży
 • Techniki sprzedaży
 • PR i reklama
 • Marketing relacji
 • Systemy komunikacji marketingowej

W wyniku procesu kształcenia student zdobędzie wiedzę i umiejętności w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi i metod w procesie promowania i sprzedaży towarów i usług na rynku, w tym: technologia oraz narzędzia biznesu on-line, online-marketingu, web-analityki. Absolwenci przygotowani będą do podjęcia pracy na stanowiskach menedżerów sprzedaży.

Specjalność „Psychologia w biznesie” ma na celu zapoznanie studentów z ideą tworzenia przyszłości organizacji, budowy nowych koncepcji rozwoju organizacyjnego, kształtowania zdrowych i bezpiecznych warunków pracy oraz osiągania wysokiej motywacji do pracy w oparciu o mechanizmy psychologicznego zarządzania zasobami ludzkimi.

Wykaz przedmiotów realizowanych w ramach specjalności:

 • Psychologia komunikacji i budowanie relacji z klientem
 • Psychologiczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi
 • Kierowanie zespołem
 • Rozwój i doskonalenie zasobów ludzkich i systemy motywacji pracowników
 • Coaching i mentoring W wyniku procesu kształcenia student zdobędzie wiedzę i umiejętności w zakresie wykorzystania psychologicznych mechanizmów wspierających sprawne i skuteczne zarządzanie organizacją, budowanie relacji z klientem oraz kierowanie zespołem pracowniczym.

Absolwenci przygotowani będą do podjęcia pracy w roli trenera (coacha) w działach HR oraz w ramach własnej działalności gospodarczej.

Celem specjalności jest wykształcenie profesjonalistów zarządzania sportem potrafiących zarządzać organizacjami sportowymi, imprezami i obiektami sportowymi. W programie tej specjalności znajdziemy: tradycyjne aspekty prawne i finansowe funkcjonowania sportu, a także innowacyjne podejście do zaspokajania różnorodnych często zmieniających się wymagań trenerów, sportowców, kibiców czy też uczestników zawodów sportowych i ogólnodostępnych imprez sportowo-rekreacyjnych.

Specjalność ta uwzględnia najważniejsze przedmioty przydatne w pracy menedżera sportowego. Zajęcia w ramach tej specjalności prowadzone są w następujących formach: studia przypadków, zajęcia warsztatowe, inscenizacje oraz zajęcia praktyczne w obiektach sportowych i rekreacyjnych. W trakcie studiów studenci mają możliwość odbywania praktyki w kraju lub zagranicą.

Wykłady specjalnościowe :

 • Turystyka sportowa.
 • Organizacja imprez sportowych.
 • Finanse w sporcie.
 • Zarządzanie projektami w sporcie.
 • Marketing w sporcie.
 • Coaching w sporcie.
 • Technologie informatyczne w sporcie.
 • Międzynarodowy rynek sportowy.
 • Prawo sportowe.

Zarządzanie w administracji to specjalność, na której studenci zdobywają interdyscyplinarną wiedzę w zakresie specyfiki funkcjonowania administracji publicznej, w tym w szczególności dotyczącej zarządzania rozwojem jednostki samorządu terytorialnego, zarządzania informacją w administracji publicznej, organizacji usług publicznych oraz identyfikowania i wykorzystywania relacji, jakie istnieją między administracją publiczną a otoczeniem, w którym ona działa.

Program specjalności Zarządzanie w administracji obejmuje następujące obszary:

 • system administracji publicznej,
 • samorząd terytorialny,
 • organizacja usług publicznych,
 • prawo administracyjne,
 • finanse publiczne,
 • fundusze strukturalne UE a rozwój administracji,
 • zarządzanie projektami związanymi z rozwojem administracji,
 • zarządzanie informacją w administracji publicznej,
 • instytucje polityczne i prawodawcze UE.

Specjalność Zarządzanie w administracji przygotowuje naszych absolwentów do pracy na stanowiskach w:

 • organach administracji publicznej wszystkich szczebli,
 • sektorze usług publicznych związanych z organizowaniem szeroko rozumianych imprez publicznych,
 • firmach konsultingowych/doradczych świadczących usługi w zakresie zarządzania projektami związanymi z rozwojem administracji publicznej.

ANGLISTYKA

Zadaniem programu jest wprowadzenie studenta w problematykę biznesową, która znajduje odzwierciedlenie w języku. Absolwenci tej specjalności są przygotowani do pracy w podmiotach gospodarczych mających powiązanie z zagranicą, mogą prowadzić korespondencję, negocjacje oraz debaty w języku angielskim.

Oprócz wysokich kompetencji językowych, które przekładają się na biegłą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego absolwent posiada również wiedzę związaną z zagadnieniami biznesu, co zapewnia studentowi orientację w tej sferze (psychologia zarządzania, nowoczesne metody marketingowe, zarządzanie międzykulturowe).

Studia te dają również rozległe możliwości zatrudnienia nie tylko w charakterze specjalisty języka biznesu, lecz wszędzie tam, gdzie niezbędna jest doskonała znajomość języków obcych w mowie i piśmie wraz z odpowiednią „modalnością” czy też „fleksybilnością” przy szybkim przechodzeniu z języka ojczystego na język obcy (tłumaczenie tekstów biznesowych).

Dodatkowo praktyka zawodowa odbywana w trakcie studiów pozwala na wykorzystanie kompetencji studenta w pracy zawodowej, doskonaląc umiejętność gromadzenia, przetwarzania, przekazywania informacji oraz współdziałania w zespole pracowniczym.

Przekładoznawstwo to interdyscyplinarna nauka humanistyczna zajmująca się problematyką tłumaczenia. Charakterystyczną cechą tej dziedziny jest wielość różnych ujęć tematu, a co za tym idzie wiele konkurujących ze sobą i uzupełniających się teorii tłumaczenia. Kandydaci wybierający tę specjalność będą poznawać istniejące formy przekładu np. tłumaczenie specjalistyczne, tekstów literackich, kulturowe. Dodatkowo praktyka zawodowa odbywana w trakcie studiów pozwala na wykorzystanie kompetencji studenta w pracy zawodowej, doskonaląc umiejętność gromadzenia, przetwarzania, przekazywania informacji oraz współdziałania w zespole pracowniczym.

Absolwent studiów drugiego stopnia specjalności przekładoznawstwo:

 • zna język na poziomie C2 ESOKJ (konwersacja, rozumienie tekstu, język pisany, tłumaczenie),
 • posiada umiejętność redagowania tekstów na poziomie akademickim (academic writing, creative writing),
 • jest przygotowany do każdej pracy w której ceni się znajomość języków, samodzielność myślenia, szerokie horyzonty,
 • posiada rozległą wiedzę o języku, literaturze i kulturze angielskiego obszaru językowego (interpretacja współczesnej literatury brytyjskiej i amerykańskiej, współczesna kultura Wielkiej Brytanii i USA),
 • przygotowany jest do wykorzystania wiedzy i umiejętności językowych w biurach tłumaczeń, sektorze turystycznym, działach współpracy z zagranicą, instytucjach odpowiedzialnych za popularyzację wiedzy o kulturze krajów anglojęzycznych itp.

Specjalność „Zarządzanie w środowisku międzykulturowym” (Managing in Cross-cultural Environment) jest programem innowacyjnym, który jest realizowany w całości w języku angielskim prowadzonym w większości przez wykładowców z uczelni zagranicznych. Dzięki temu, studenci będą mieli możliwość zaznajomienia się z żywym językiem biznesu oraz będą uczestniczyć w zajęciach różnorodnych pod względem metodycznym. Począwszy od wykładów prowadzonych osobiście przez wykładowców w siedzibie uczelni, poprzez wideokonferencje, aż do wspólnych projektów międzynarodowych prowadzonych z kolegami z innych zaprzyjaźnionych uczelni.

Korzystanie z pomocy multimedialnych będzie ułatwione przez przygotowane źródła na platformach e-learning włączając w to linki do open-source, Massive Open Online Courses. Program jest interdyscyplinarny. Połączenie obszaru nauk humanistycznych i społecznych pozwala na włączenie wrażliwych aspektów prowadzenia biznesu w środowisku wielokulturowym, takich jak tolerancja różnorodności, szacunek dla innych kultur, zwyczajów i wartości.

Studia takie są nowatorskie w polskim środowisku akademickim i oferują unikalne możliwości poznania przedmiotów z zakresu zarządzania w wielokulturowym kontekście. Zestaw przedmiotów został dobrany w taki sposób, aby niezależnie od ścieżki kariery, każdy student mógł odkryć w sobie i rozwinąć te cechy, które pozwolą jej lub jemu podążyć za głosem własnych predyspozycji.

GERMANISTYKA

Zadaniem programu jest wprowadzenie studenta w problematykę biznesową, która znajduje odzwierciedlenie w języku. Absolwenci tej specjalności są przygotowani do pracy w podmiotach gospodarczych mających powiązanie z zagranicą, mogą prowadzić korespondencję, negocjacje oraz debaty w języku niemieckim.

Oprócz wysokich kompetencji językowych, które przekładają się na biegłą znajomość języka niemieckiego w mowie i piśmie na poziomie C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego absolwent posiada również wiedzę związaną z zagadnieniami biznesu, co zapewnia studentowi orientację w tej sferze (psychologia zarządzania, nowoczesne metody marketingowe, zarządzanie międzykulturowe).

Studia te dają również rozległe możliwości zatrudnienia nie tylko w charakterze specjalisty języka biznesu, lecz wszędzie tam, gdzie niezbędna jest doskonała znajomość języków obcych w mowie i piśmie wraz z odpowiednią „modalnością” czy też „fleksybilnością” przy szybkim przechodzeniu z języka ojczystego na język obcy (tłumaczenie tekstów biznesowych).

Dodatkowo praktyka zawodowa odbywana w trakcie studiów pozwala na wykorzystanie kompetencji studenta w pracy zawodowej, doskonaląc umiejętność gromadzenia, przetwarzania, przekazywania informacji oraz współdziałania w zespole pracowniczym.

Przekładoznawstwo to interdyscyplinarna nauka humanistyczna zajmująca się problematyką tłumaczenia. Charakterystyczną cechą tej dziedziny jest wielość różnych ujęć tematu, a co za tym idzie wiele konkurujących ze sobą i uzupełniających się teorii tłumaczenia. Kandydaci wybierający tę specjalność będą poznawać istniejące formy przekładu np. tłumaczenie specjalistyczne, tekstów literackich, kulturowe. Dodatkowo praktyka zawodowa odbywana w trakcie studiów pozwala na wykorzystanie kompetencji studenta w pracy zawodowej, doskonaląc umiejętność gromadzenia, przetwarzania, przekazywania informacji oraz współdziałania w zespole pracowniczym.

Absolwent studiów drugiego stopnia specjalności przekładoznawstwo:

 • zna język na poziomie C2 ESOKJ (konwersacja, rozumienie tekstu, język pisany, tłumaczenie),
 • posiada umiejętność redagowania tekstów na poziomie akademickim (academic writing, creative writing),
 • jest przygotowany do każdej pracy w której ceni się znajomość języków, samodzielność myślenia, szerokie horyzonty,
 • posiada rozległą wiedzę o języku, literaturze i kulturze niemieckiego obszaru językowego (interpretacja współczesnej literatury germańskiej, współczesna kultura Niemiec),
 • przygotowany jest do wykorzystania wiedzy i umiejętności językowych w biurach tłumaczeń, sektorze turystycznym, działach współpracy z zagranicą, instytucjach odpowiedzialnych za popularyzację wiedzy o kulturze Niemiec itp.

Specjalność „Zarządzanie w środowisku międzykulturowym” jest programem innowacyjnym, który jest realizowany w całości w języku niemieckim prowadzonym w większości przez wykładowców z uczelni zagranicznych. Dzięki temu, studenci będą mieli możliwość zaznajomienia się z żywym językiem biznesu oraz będą uczestniczyć w zajęciach różnorodnych pod względem metodycznym. Począwszy od wykładów prowadzonych osobiście przez wykładowców w siedzibie uczelni, poprzez wideokonferencje, aż do wspólnych projektów międzynarodowych prowadzonych z kolegami z innych zaprzyjaźnionych uczelni.

Korzystanie z pomocy multimedialnych będzie ułatwione przez przygotowane źródła na platformach e-learning włączając w to linki do open-source, Massive Open Online Courses. Program jest interdyscyplinarny. Połączenie obszaru nauk humanistycznych i społecznych pozwala na włączenie wrażliwych aspektów prowadzenia biznesu w środowisku wielokulturowym, takich jak tolerancja różnorodności, szacunek dla innych kultur, zwyczajów i wartości.

Studia takie są nowatorskie w polskim środowisku akademickim i oferują unikalne możliwości poznania przedmiotów z zakresu zarządzania w wielokulturowym kontekście. Zestaw przedmiotów został dobrany w taki sposób, aby niezależnie od ścieżki kariery, każdy student mógł odkryć w sobie i rozwinąć te cechy, które pozwolą jej lub jemu podążyć za głosem własnych predyspozycji.