Start - Oferta Edukacyjna - Studia podyplomowe

Studia podyplomowe

print as PDF

Wszelkie pytania dotyczące studiów podyplomowych prosimy kierować na adres: wseh@wseh.pl lub pod numer telefonu (33) 816 51 70, z wyjątkiem studiów podyplomowych sztuka coachingu i certyfikowany Project Manager - w ich przypadku informacje o osobach kontaktowych podane są w ich opisie.

Jednocześnie przypominamy, że na studia podyplomowe przyjmowani są kandydaci posiadający kwalifikację przynajmniej I stopnia (licencjat/ inżynier).

Prowadzone przez nas studia podyplomowe:

Studia podyplomowe certyfikowany Project Manager prowadzone są przez akredytowanych Project Managerów IPMA oraz przez praktyków biznesu na co dzień zarządzających projektami. Podczas studiów nauczysz się jak samodzielnie planować i zarządzać projektami w ramach działalności przedsiębiorstw, organizacji oraz instytucji publicznych. Przygotujesz się do efektywnej i skutecznej realizacji projektów dzięki wiedzy i umiejętnościom, które nabędziesz na studiach. Opanujesz techniki przygotowania, sposoby realizacji i monitoringu przebiegu projektów. Będziesz rozumiał jak istotne jest w projektach zarządzanie jakością, finansami oraz ryzykiem.

Program edukacyjny dedykujemy także tym, którzy chcą jeszcze lepiej zarządzać zespołem projektowym, trafnie dobierać i motywować członków zespołu, co niewątpliwie w dużej mierze decyduje o sukcesie realizowanych projektów.

Jeśli zawodowo zajmujesz się realizacją projektów gwarantujemy, że uczestnicząc w naszych studiach pogłębisz posiadane kompetencje o nowe trendy na rynku, poparte praktyką biznesową. Program kształcenia składa się z czterech unikatowych modułów – przygotowanych przez wieloletnich Project Managerów - trenerów i praktyków biznesu z wykorzystaniem ich eksperckiej wiedzy i know - how.

Przygotujemy Cię do jeszcze lepszego rozumienia potrzeb współczesnego biznesu. Będzie potrafił wdrażać filozofię zarządzania projektowego, dzięki czemu w sposób skuteczny poprowadzisz zróżnicowane przedsięwzięcia, które wpłyną na rozwój instytucji dla której je zrealizujesz.

Kluczowe informacje związane z kierunkiem certyfikowany Project Manager to lista atutów, gwarantujących najlepsze przygotowanie uczestników do pracy w roli PM:

 • łączna ilość godzin skoncentrowanych na rozwoju kluczowych kompetencji Project Managera na poziomie kompetencyjnym IPMA STUDENT to ponad 160 godzin;
 • bardzo dobre przygotowanie studentów do samodzielnego ubiegania się o certyfikaty IPMA-D (istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu na poziomie IPMA – D, który zorganizuje na określonych warunkach uczelnia);
 • organizacja certyfikowanego egzaminu IPMA – STUDENT;
 • 188 godzin zajęć na dwusemestralnym kierunku;
 • kadra dydaktyczna – Project Managerowie IPMA oraz praktycy biznesu;
 • bardzo dobrze oceniany przez praktyków zarządzania projektami program dostosowany do najnowszych wytycznych National Competence Baseline 3.0 IPMA;
 • praktyczny egzamin końcowy w formie demonstracji raportu końcowego ze zrealizowanego podczas całych studiów podyplomowych projektu Twojej grupy projektowej (w trakcie trwania studiów będziesz brał udział w pracach grup projektowych, w ramach których będziesz wspólnie, jak i indywidualnie, realizował praktyczne zadania projektowe, wdrażane adekwatnie do zrealizowanego materiału i osiąganych efektów kształcenia).

Do kogo kierujemy nasz unikatowy program kształcenia?

 • do osób zainteresowanych tematyką metodycznego zarządzania projektami: inwestycyjnymi, szkoleniowymi oraz badawczo-rozwojowymi w różnego rodzaju instytucjach i podmiotach gospodarczych (m. in. przedsiębiorstwach, instytucjach publicznych, jednostkach administracji państwowej i terenowej),
 • do osób, które w przyszłości chciałyby zajmować stanowiska Koordynatorów Projektów/Project Managerów lub być efektywnymi członkami zespołów projektowych.

Odpłatność: 6000 zł (2 semestry po 3000 zł)

Wpłat prosimy dokonywać na konto o numerze 36 1030 0019 0109 8503 3002 1998.

Wszelkie pytania dotyczące aspektów merytorycznych studiów podyplomowych certyfikowany Projekt Manager kierować można na adres podyplomowe@wseh.pl.

Prowadzisz transakcje z zagranicznymi kontrahentami, ale brakuje Ci czasem odpowiednich wyrażeń? Chciałbyś / chciałabyś zabłysnąć podczas rozmowy kwalifikacyjnej i zdobyć wymarzoną pracę? Potrzebujesz wskazówek jak przygotować efektywną prezentację biznesową lub poprowadzić spotkanie po angielsku?

Zapraszamy na studia podyplomowe „Języki obce w biznesie”!

Program Studiów skierowany jest do pracowników / pracowniczek firm międzynarodowych, instytucji, administracji publicznej i samorządowej, przedsiębiorców prowadzących transakcje z zagranicznymi kontrahentami oraz absolwentów / absolwentek studiów wyższych poszukujących pracy w Polsce i zagranicą - dla wszystkich osób podnieść swoje kwalifikacje i wiarygodność w zakresie swobodnego posługiwania się językiem angielskim w środowisku biznesowym.

Celem Studiów jest rozwinięcie biegłości w zakresie Business English w połączeniu z umiejętnościami praktycznymi, komunikacyjnymi i interpersonalnymi, potrzebnymi do skutecznego porozumiewania się zarówno w mowie, jak i piśmie z zagranicznymi klientami i partnerami biznesowymi. Studia prezentują wiedzę z różnych sfer funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku oraz uczą jej skutecznego aplikowania w konkretnych sytuacjach, ułatwiając realizację codziennych obowiązków zawodowych w środowisku anglojęzycznym. Program studiów: Studia pogłębiają wiedzę i systematyzują niezbędne słownictwo branżowe, a także doskonalą efektywne komunikowanie się w takich obszarach, jak np.: prowadzenie spotkań i rozmów telefonicznych, załatwianie formalności, obsługa klientów, przygotowanie raportów i prezentacji biznesowych, korespondencja służbowa i handlowa.

Program Studiów obejmuje ponadto rozwijanie umiejętności porozumiewania się w drugim języku nowożytnym (poziom podstawowy), co stanowi cenny, dodatkowy atut dla osób poszukujących pracy lub starających się o awans.

Każdy uczestnik / uczestniczka studiów podyplomowych „Języki obce w biznesie” musi legitymować się dyplomem ukończenia studiów wyższych oraz znajomością języka angielskiego na poziomie średnio-zaawansowanym (poziom B2, FCE), potwierdzoną wewnętrznym testem sprawdzającym (pisemnym i ustnym) lub stosownym certyfikatem.

Dlaczego warto podjąć studia podyplomowe "Języki obce w biznesie"?

 • odpowiednia „kąpiel” językowa – większość zajęć prowadzona jest w języku angielskim, co daje możliwość osłuchania się z terminologią branżową, stwarza okazję do własnych wypowiedzi i wykształca automatyczne reakcje komunikacyjne w środowisku obcojęzycznym;
 • elastyczna oferta – przekazywana wiedza i umiejętności dostosowywane są do uczestników / uczestniczek projektu zgodnie z ich potrzebami i biegłością w zakresie Business English;
 • obszerne kompendium wiedzy – zajęcia, często przybierające formę warsztatów, urozmaica bogaty merytorycznie materiał w wersji tak drukowanej, jak i elektronicznej: książki (aż 9 podręczników znanych wydawnictw!), skrypty, prezentacje w PowerPoint czy materiały zamieszczane na platformie e-learningowej;
 • wyselekcjonowana kadra – do współpracy zaprosiliśmy znakomitych wykładowców i praktyków z bogatym dorobkiem, którzy podzielą się swoją wiedzą, zdobywaną przez wiele lat; indywidualna opieka koordynatora - jesteśmy do Państwa dyspozycji przez cały czas trwania projektu, pozostając w stałym kontakcie telefonicznym oraz mailowym z każdym uczestnikiem / uczestniczką;
 • zewnętrzny dyplom TOEIC – uczestnicy Studiów mogą przystąpić do egzaminu TOEIC i otrzymać certyfikat potwierdzający znajomość angielskiego (punktacja od 10–990 wraz ze szczegółowym raportem wyników), który uznawany jest przez 10 000 globalnych firm i korporacji, w tym Służbę Cywilną w Polsce;
 • inwestycja w siebie – usystematyzowanie wiedzy oraz rozwinięcie umiejętności czytania, pisania i rozmawiania po angielsku w obszarze biznesu to lokata w lepszą przyszłość.

Cena: 6200 zł

Studia podyplomowe nowoczesne koncepcje zarządzania są studiami specjalistycznymi, które pozwalają uczestnikom na rozszerzenie wiedzy do pracy na stanowisku specjalisty nowoczesnych koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem lub merytorycznego przygotowania do otwarcia przewodu doktorskiego na wydziale zarządzania uczelni publicznej i niepublicznej w Polsce.

Celem studiów podyplomowych jest przekazanie specjalistycznej wiedzy połączonej z praktycznymi umiejętnościami z zakresu nowoczesnych koncepcji zarządzania. Program obejmuje pełny zakres wiedzy niezbędny do wykonywania funkcji specjalisty koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem.

Oferta studiów skierowana jest do absolwentów szkół wyższych, wiążących swoją przyszłość zawodową z obszarem zarządzania nowoczesnymi koncepcjami zarządzania, w szczególności do: menedżerów organizacji i kandydatów na to stanowisko, przedsiębiorców, pracowników i kadry kierowniczej MŚP.

Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzić będą profesorowie i doktorzy z dziedziny nauk ekonomicznych, dyscypliny nauk o zarządzaniu.

Kierownik studiów podyplomowych: dr Rafał Tyszkiewicz

Kadra wykładowców: prof. dr hab. Leszek Kiełtyka, prof. dr hab. Stanisław Brzeziński, prof. nadzw. Robert Ulewicz, prof. nadzw. Dorota Jelonek, prof. nadzw. Elżbieta Weiss, prof. nadzw. Agnieszka Bitkowska, dr inż. Agnieszka-Wolanin.

Studia są realizowane w trybie niestacjonarnym, raz w miesiącu, w soboty i niedziele, w formie: wykładów, konwersatoriów, ćwiczeń.

Czas trwania: 2 semestry

Liczba godzin: 130 Program studiów:

W ramach studiów podyplomowych prowadzone będą przedmioty dotyczące: metodologiczno-metodycznych założeń badawczych realizowanych koncepcji zarządzania, miejsc koncepcji zarządzania w nurcie nauk o zarządzaniu, zarządzania wiedzą, zarządzania procesowego, zarządzania projektami, zarządzania przez komunikację, logistyczne zarządzanie produkcją i usługami, zarządzania jakością, zarządzania relacjami.

W ramach zajęć prowadzone będą również seminaria naukowe przygotowujące do napisania pracy w zakresie wybranej koncepcji zarządzania lub autoreferatu koncepcji rozprawy doktorskiej. Seminaria prowadzić będą: dr hab. Elżbieta Weiss, prof. nadzw, dr hab. Agnieszka Bitkowska, prof. nadzw. i dr Rafał Tyszkiewicz.

Warunki ukończenia:

Warunkiem wydania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie określonych w programie kształcenia efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS, złożenie egzaminów oraz złożenie pracy końcowej, zgodnie z przyjętym programem kształcenia.

Cena: 4000 zł (możliwość wniesienia opłaty w dwóch ratach)

Program studiów obejmuje obszary zarządzania zasobami i procesami współczesnego przedsiębiorstwa z uwzględnieniem nowoczesnych koncepcji, trendów i instrumentów. Pośród realizowanych przedmiotów znajdą się zagadnienia związane z zarządzaniem strategicznym, zarządzaniem zasobami materialnymi (w tym z budową i metodami wyceny wartości przedsiębiorstwa, nowoczesnym marketingiem i procesami logistycznymi), zarządzaniem zasobami ludzkimi (w tym pomiarem jego kapitału intelektualnego oraz zasobami informacyjnymi w oparciu o informatyczne systemy zarządzania przedsiębiorstwem).

W ramach studiów przewidziane są także zajęcia z zakresu etyki menedżerskiej i społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Wiedza i umiejętności zarządzania organizacją komercyjną zostaną poparte praktykami w wiodących instytucjach i firmach województwa śląskiego.

Dlaczego warto podjąć studia „Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem”?

 • studia pozwalają na zdobycie aktualnej wiedzy w zakresie nowoczesnych metod zarządzania przedsiębiorstwem oraz praktycznych umiejętności, mających bezpośredni wpływ na samodzielne podejmowanie decyzji w zakresie różnych obszarów zarządzania;
 • absolwenci i absolwentki mogą znaleźć zatrudnienie jako kadra zarządzająca w przedsiębiorstwach.

Program studiów obejmuje wiedzę z zakresu psychologii stosowanej w biznesie, w połączeniu z zagadnieniami z dziedziny rynków finansowych, negocjacji i etyki w biznesie. Ponadto uczestnicy i uczestniczki zdobędą praktyczne umiejętności unikania błędów przy szacowaniu ryzyka, budowania stosunków w biznesie zgodnie z zasadami psychologii, zapoznają się z zagadnieniami manipulacji czy perswazji oraz zasadami przełamywania obojętności konsumentów.

Dlaczego warto podjąć studia „Psychologia w biznesie”? Uczestnicy i uczestniczki: zdobędą wiedzę z zakresu psychologii pracy, motywowania do działania, negocjowania i rozwiązywania konfliktów, budowania właściwych stosunków w organizacji biznesowej, skutecznej reklamy i pracy z klientem; nauczą się radzenia sobie ze stresem, podejmowania decyzji oraz unikania błędów przy szacowaniu i podejmowaniu ryzyka; poznają w sposób praktyczny możliwości zastosowania i wykorzystania wiedzy w tym zakresie.

Cena: 6200 zł

W trakcie zajęć słuchacze i słuchaczki poznają możliwości stosowania wszystkich narzędzi i technik PR. Równolegle z wykładami prowadzone będą zajęcia warsztatowe z zakresu organizowania działu PR w przedsiębiorstwie, metod i technik PR, podstaw pisania tekstów prasowych, praktyki wystąpień radiowych i telewizyjnych, organizacji imprez i sponsoringu oraz zarządzania antykryzysowego.

Dlaczego warto podjąć studia „Public Relations”? studia umożliwiają zdobycie nowego, ciekawego zawodu, który zdecydowanie zwiększy konkurencyjność absolwenta i absolwentki na rynku pracy; ukończenie tego kierunku daje duże możliwości wyboru potencjalnego miejsca pracy w różnych branżach; kontakt z praktykami prowadzącymi zajęcia pozwala na zdobywanie wiedzy od najlepszych; studia kształtują wysokiej klasy specjalistów i specjalistki public relations, posiadających najnowszą wiedzę i umiejętności praktyczne w tym zakresie, pozwalające podjąć pracę jako kadra zarządzająca, personel działu PR firm prywatnych i państwowych czy też organizacji politycznych.

Cena: 6200 zł

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom eksperckiej wiedzy z zakresu controlingu oraz rachunkowości zarządczej, a także nabycie przez nich umiejętności zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce w procesie zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem.

Słuchacze poznają praktyczne zasady projektowania systemów informacyjnych rachunkowości zarządczej i controllingu w różnych rodzajach przedsiębiorstw. Nabędą umiejętności stosowania narzędzi i technik budżetowania, kontroli kosztów oraz analizy sprawozdań finansowych i stosowania nowoczesnych metod zarządzania finansami przedsiębiorstw.

Zajęcia będą prowadzone przez praktyków – dyrektorów finansowych, i specjalistów w zakresie rachunkowości zarządczej i controllingu z firm usługowych, produkcyjnych, handlowych, budowlano-montażowych, które wdrożyły nowoczesne systemy informacyjne rachunkowości zarządczej i controllingu.

EWA FLOR - Doradca Podatkowy z ponad 13 letnim doświadczeniem w doradztwie podatkowym i księgowości. Obecnie Dyrektor Departamentu Podatków w Getin Noble Bank S.A. Wcześniej Menadżer w Ernst & Young a także BDO. Brała udział w projektach międzynarodowych dotyczących optymalizacji podatkowych i restrukturyzacyjnych. Doradzała polskim spółkom giełdowym. W trakcie uzyskiwania uprawnień na Biegłego Rewidenta. Autorka publikacji o tematyce podatkowej. Wykładowca szkoleniowy

SŁAWOMIR LASOTA – Dyrektor finansowy Parku Śląskiego, wieloletni trener studiów MBA. Absolwent Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej oraz stypendysta na Otto Friedrich Uniwersitat w Bamberg (Niemcy). Specjalizuje się w doradztwie oraz szkoleniach w zakresie rachunkowości zarządczej, budżetowaniu, controllingu oraz zarządzaniu płynnością finansową. Na dorobek zawodowy składa się wieloletnie doświadczenie w zakresie samodzielnego prowadzenia projektów i wdrożeń systemów z zakresu rachunkowości zarządczej, budżetowania, controllingu i zarządzania płynnością finansową w ponad dwudziestu przedsiębiorstwach, m.in. w Grupie LOTOS.

TOMASZ SOWIŃSKI – trener, praktyk zarządzania i restrukturyzacji przedsiębiorstw, coach, wykładowca uniwersytecki i MBA, magister ekonomii, absolwent studiów podyplomowych z zakresu zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Z pasji i doświadczenia trener od 17 lat. Jako trener/wykładowca zrealizował samodzielnie ponad 2000 dni szkoleniowych.

JAROSŁAW BOGUSZ – ukończył Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny na Uniwersytecie Łódzkim o specjalności: organizacja i zarządzanie oraz odbył szereg staży naukowych: w European School of Management w Niemczech (Paris – Berlin – Oxford – Madrid – Berlin), Middlesex University Business School w Wielkiej Brytanii oraz School of Management (Lund University) w Szwecji. Od wielu lat jest doradcą zarządów spółek i trenerem w zakresie nowoczesnych metod zarządzania. Specjalizuje się w zarządzaniu planowaniu strategicznym. Przeprowadza audyty i warsztaty strategiczne, kieruje procesem planowania strategicznego oraz tworzenia strategii rozwoju przedsiębiorstw, a także oraz wdrażaniem systemów zarządzania. Będąc konsultantem służy wiedzą i doświadczeniem polskim i międzynarodowym korporacjom działającym w Polsce.

KORZYŚCI:

 • użyteczna wiedza z rachunkowości zarządczej, finansów i zarządzania
 • poprawa przepływu informacji między jednostkami wewnętrznymi firmy
 • poprawa zdolności szybkiego reagowania na wewnętrzne i zewnętrzne zagrożenia,
 • praktyczne metody wykorzystania narzędzi controllingu operacyjnego i strategicznego

ADRESACI:

Nowoczesny i unikalny program skierowany do menedżerów i pracowników firm produkcyjnych, usługowych, handlowych i instytucji publicznych w tym:

 • kadry zarządzającej wszystkich szczebli firm produkcyjnych, usługowych, handlowych, budowlanych i instytucji publicznych, chcących podnieść swoje kwalifikacje i odgrywać znaczącą rolę w swojej firmie
 • przedsiębiorców zainteresowani wykorzystaniem informacji z rachunkowości zarządczej i rachunku kosztów w procesie podejmowania decyzji, planowaniu i kontroli,
 • głównych księgowych i pracowników działów księgowości, pragnących rozszerzyć swoją wiedzę o zagadnienia związane z wykorzystaniem rachunkowości i finansów dla celów zarządzania firmą
 • pracowników działów controllingu, rachunkowości zarządczej, rachunku kosztów itp. którzy przygotowują informacje do zarządzania.
 • studia przeznaczone są również dla osób, które w przyszłości chciałyby zajmować podobne stanowiska.

CZAS TRWANIA I MIEJSCE PROWADZENIA ZAJĘĆ:

Studia trwają 2 semestry łącznie 224 godz. są uruchamiane w semestrze zimowym.

Zajęcia rozpoczynają się w październiku danego roku, a kończą w czerwcu następnego roku. Zapisy przyjmowane są od maja tego roku, w którym ma zostać uruchomiona dana edycja studiów. Zajęcia w ramach studiów odbywają się co dwa lub trzy tygodnie, w soboty i niedziele.

PROGRAM STUDIÓW

 1. Wstęp do zarządzania finansowego Finansowa natura przedsiębiorstwa, Sprawozdania finansowe, Wskaźniki finansowe
 2. Rachunkowość Finansowa Ustawa o rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości Ewidencja i rozliczanie kosztów Rachunek kosztów Sprawozdawczość finansowa
 3. Prawo podatkowe, zobowiązania o charakterze podatkowym Podatek dochodowy od osób prawnych Podatek od towarów i usług Inne podatki (m.in. PIT, PCC, Podatek od nieruchomości) Wynik księgowy a wynik podatkowy Zarządzanie podatkami w przedsiębiorstwie
 4. Wstęp do Rachunkowość Zarządczej
 5. Rachunek kosztów i metody ich rozliczania Rachunek Kosztów Pełnych Rachunek Kosztów Zmiennych Activity Based Costing
 6. Analiza progu rentowności i kalkulacje cenowe Założenia analizy Break Even Point Zależności matematyczne Decyzje menedżerskie płynące z analizy BEP Marża a Narzut Metody kalkulowania cen
 7. Controlling Strategiczny Wizja, misja, cele strategiczne. Analizy rozwoju firmy Budowanie strategii Biznes plan Długoterminowe planowanie finansowe
 8. Controlling Inwestycyjny, pozyskiwanie kapitału Wartość pieniądza w czasie Inwestowanie Ocena ryzyka inwestycyjnego Analiza opłacalności inwestycji
 9. Controlling operacyjny. Budżetowanie Zakres odpowiedzialności budżetowej Budżetowanie przychodów i kosztów działalności firmy Budżetowanie kosztów utrzymania potencjału Procedury i formularze budżetowe Negocjacje i zatwierdzanie budżetu
 10. Kontrola budżetu, analiza i interpretacja odchyleń Rachunek Kosztów Postulowanych Separowanie odchyleń Obliczanie i analiza odchyleń Metody raportowania realizacji budżetu
 11. Controlling Finansowy, prognozy płynności Rentowność, a płynność finansowa Zarządzanie Kapitałem Pracującym Prognozowanie wpływów i wydatków Przepływy pieniężne Cash Flow Ujęcie menedżerskie Funds Flow
 12. Projekt dyplomowy - seminarium

FORMY ZALICZENIA:

Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie rachunkowości zarządczej i controllingu na podstawie zaliczeń przedmiotów oraz obrony pracy dyplomowej.

ZGŁOSZENIE:

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe zgłaszają swoją aplikację on-line na wybrane studia podyplomowe. Po zgłoszeniu on-line, kandydaci składają dokumenty w formie papierowej. Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną zawiadomione przez Kierownika Studiów listownie o przyjęciu na studia, terminie uiszczenia opłaty za studia, terminie, miejscu i godzinie rozpoczęcia zajęć oraz o harmonogramie zjazdów w I semestrze.

SZKOLENIA KOMPLEMENTARNE Z PROGRAMEM STUDIÓW:

A. Informatyka w controllingu – wielowymiarowe bazy danych Systemy wspierające Controlling Obiekty, atrybuty relacje Budowa baz wielowymiarowych Generowanie raportów Czas trwania 16 godz.

B. Audyt wewnętrzny i Kontrola Zarządcza Natura spółek sektora publicznego Kontrola finansów publicznych Audyt wewnętrzny Kontrola Zarządcza Czas trwania 16 godz.

C. Usługi bankowe Specyfika usług bankowych Produkty bankowe Budowa wniosku kredytowego Negocjowanie z bankami Czas trwania 16 godz.

D. Psychologia pracy Controllera Zarządzanie działem Controllingu Współpraca z menedżerami firmy Prowadzenie negocjacji budżetowych Elementy motywowania i rozwiązywania konfliktów Czas trwania 16 godz.

E. Controlling w projektach Wskaźniki oceny projektów Projekty wspierające wewnętrzny rozwój firmy Projekty inwestycyjne Zarządzanie kosztami i czasem projektu Czas trwania 16 godz.

W przypadku ukończenia studiów podyplomowych i min. 3 szkoleń lub ukończenia 5 szkoleń z w/w tematów uczestnicy mogą przystąpić do egzaminu w celu uzyskania certyfikatu: MENEDZER CONTROLINGU i są zwolnieni z wnoszenia opłaty egzaminacyjnej która wynosi 850 zł./os.

Cena: 6900 zł

Studia podyplomowe sztuka coachingu w biznesie prowadzone są przez międzynarodowych Coachów ACC ICF, a ich łączne doświadczenie coachingowe to ponad 1000 godzin efektywnej i skutecznej pracy coachingowej opartej o Standardy i Kodeks Etyczny ICF. Udział w naszym programie kształcenia gwarantuje Tobie zdobycie praktycznych kompetencji, które pozwalają na podejmowanie samodzielnej pracy w roli coacha.

Uczymy pracy coachingowej w oparciu o unikatowy model coachingu skoncentrowanego na rozwiązaniach. Przeprowadzimy Cię przez ścieżkę własnego rozwoju, ucząc Cię poprzez praktykę coachingu, zasad budowania zaufania w stosunku do Klienta, słuchania wielopoziomowego i obecności coachingowej. Otrzymasz zestaw praktycznych i profesjonalnych narzędzi coachingowych, które będziesz miał okazję zastosować podczas prowadzonych przez Ciebie sesji coachingowych w trakcie zajęć, jak i pomiędzy nimi.

Zapewniamy Cię, że po ukończeniu naszych studiów podyplomowych będziesz potrafił stosować różne modele prowadzenia sesji coachingowych, dzięki czemu w sposób skuteczny, będziesz wspierał swoich Klientów w ich drodze do odkrywania i eksplorowania własnych możliwości.

Program kształcenia składa się z siedmiu unikatowych modułów – przygotowanych przez trenerów z wieloletnim stażem praktycznym i coachów z wykorzystaniem ich eksperckiej wiedzy i know - how. Przygotujemy Cię do jeszcze lepszego rozumienia potrzeb współczesnego biznesu, nabędziesz umiejętności w zakresie weryfikacji zapotrzebowania na usługi coachingowe, które należą do najbardziej skutecznych metod rozwoju ludzi.

Kluczowe informacje związane z kierunkiem sztuka coachingu w biznesie to lista atutów, gwarantujących najlepsze przygotowanie uczestników do pracy w roli Coacha:

 • łączna ilość godzin skoncentrowanych na rozwoju kluczowych kompetencji coachingowych na poziomie kompetencyjnym ACC ICF to ponad 120 godzin;
 • co najmniej 50 godzin pracy coachingowej zarówno w roli coacha jak i Klienta (doskonalisz nabyte kompetencje coachingowe w praktyce, także poprzez prowadzenie sesji coachingowych w ramach pracy własnej pomiędzy poszczególnymi modułami kształcenia);
 • co najmniej 15 godzin superwizji coachingowej polegającej na odsłuchiwaniu sesji oraz udzielaniu informacji zwrotnej w odniesieniu do 11 kluczowych kompetencji coachingowych według ICF na poziomie ACC;
 • praktyczny egzamin końcowy z Twoim własnym Klientem coachingowym (zapewniasz we własnym zakresie osobę, którą zaprosisz do egzaminu nagrywanego na kamerę lub dyktafon) – otrzymujesz podsumowującą wartościową informację zwrotną w odniesieniu do 11. kluczowych kompetencji coachingowych według ICF na poziomie ACC;
 • komplementarność modułów gwarantująca uczestnikom studiów przygotowanie do pełnienia roli Coacha w biznesie.

Do kogo kierujemy nasz unikatowy program kształcenia?

 • do osób chcących przygotować się do wykonywania zawodu coacha i międzynarodowego egzaminu organizowanego przez ICF;
 • do osób przygotowujących się do roli menadżera stawiającego na osiąganie ponadprzeciętnych rezultatów poprzez stosowanie podejścia coachingowego;
 • do pracowników działów HR, chcących wykorzystywać coaching do budowania efektywnych relacji z pracownikami;
 • do trenerów biznesu dbających o poszerzanie własnego warsztatu i kompetencji;
 • do konsultantów i doradców, którzy bazując na własnych doświadczeniach chcą zdobyć coachingowe narzędzia budowania i utrzymywania długotrwałych relacji z klientami;
 • do psychologów i pedagogów chcących rozwijać umiejętności coachingowe w relacjach biznesowych i we własnym środowisku pracy;
 • do menadżerów chcących poszerzyć swój styl zarządzania o model coachingowy.

Odpłatność: 5800 zł (2 semestry po 2900 zł)

Wpłat prosimy dokonywać na konto o numerze 79 1030 0019 0109 8503 3002 2000.

Wszelkie pytania dotyczące aspektów merytorycznych studiów podyplomowych sztuka coachingu w biznesie kierować można na adres podyplomowe@wseh.pl.