Start - Publikacje - The language of sense, common-sense and nonsene

The language of sense, common-sense and nonsene

print as PDF

THE LANGUAGE OF SENSE, COMMON-SENSE AND NONSENSE
Redakcja naukowa: Ewa Borkowska, Tomasz Burzyński i Maciej Nowak
Bielsko-Biała 2012, 240 stron, ISBN 978-83-928226-2-2

Mimo dużego zróżnicowania perspektyw badawczych i metodologicznych prezentowanych przez poszczególne artykuły składające się na tom The Language of Sense, Common-Sense and Nonsense, ich autorzy w istocie zadają jedno zasadnicze pytanie: czy – a jeśli tak to w jakim stopniu – sens lub sensy tego, co nazywamy naszą rzeczywistością są zapośredniczone przez „nonsens”? Ów nonsens semantycznie nawiązuje do absurdalności, ale także do nie-sensu, czyli ontologicznego braku sensu. Zamysłowi tomu – jeśli ujmiemy jego treść całościowo – udaje się pogodzić gravitas myśli filozoficznej – tu efekt lektury klasyków egzystencjalizmu i hermeneutyki – z intelektualnie mniej napiętą refleksją interdyscyplinarną. Ostatecznie dyskurs nie-sensu jest na wskroś poważny, łączy bowiem w sobie rzetelne odwołania do klasyki literackiej (Bruno Schultz, John Milton, Lewis Carroll, nurty gotyku, współczesna powieść amerykańska), rozważania nad filmem popularnym i eksperymentującym zarazem (Michael Winterbottom, Rob Marshall), nostalgiczne zwroty literackiej Ameryki ku tradycyjnej Japonii (Gary Snyder) oraz rozmyślania nad rzeczywistością wirtualną, w tym nad jej popularnymi produktami (gra Fallout.) W niniejszym zbiorze 21 artykułów czytelnik odnajdzie wielkie nazwiska klasyki literatury akademickiej (Bachtin, Camus, Gadamer), ale może przede wszystkim błyskotliwe próby zobrazowania kultury współczesnej jako pletni rejestrów, stylów, kodów semiotycznych, systemów znaków.

Varied as the cognitive and methodological attitudes assumed in the volume’s 21 articles are, their authors seem to be actually posing one question: how – or to what extent – is the sense, or senses, we make our reality of mediated by non-sense (meaning nonsense as well as, ontologically speaking, no sense)? Taken as a whole, this stimulating inquiry into non-sense has been capable of reconciling the gravity of philosophical issues, ushered in by readings of the classics of existentialism or hermeneutics, with intellectually less strained escapades and migrations into various contexts of trendy, interdisciplinary thought. The reflective stances on nonsense create a serious issue indeed, bringing together literary classics (Bruno Schulz, John Milton, Lewis Carroll, Gothic fiction, contemporary American novel), popular cinematic experiments (Michael Winterbottom, Rob Marshall), existential quests into traditional Japanese philosophy (Zen) and its American, literary metastases (Gary Snyder), as well as incidental broodings on virtual reality, including its popular products (Fallout.) The tome recollects academic must-knows (Bachtin, Camus, Gadamer), but it, first of all, successfully unveils the motley image of contemporary culture, a vivid crisscross of languages, semiotic codes, styles, systems of signs.

Cena: 29,99 PLN

zamów