Start - O Uczelni - Historia i misja

Historia i misja

print as PDF

HISTORIA:

Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna powstała w 1997 roku pod pierwotną nazwą Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania, korzystając z bazy lokalowej i materialnej oraz doświadczeń College'u THE TOP.

Dynamiczny rozwój oraz utworzenie dwóch nowych kierunków humanistycznych - filologii i politologii spowodowały zmianę nazwy na Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna. Uczelnie wciąż łączy ścisła współpraca z College'em THE TOP, który jako najstarsza szkoła językowa na Podbeskidziu i współzałożyciel WSEH przekazał Uczelni swoje bogate doświadczenie i tradycje. Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna stała się pionierem na Podbeskidziu w zakresie prowadzenia humanistycznych kierunków studiów.

Od początku swego istnienia kładzie szczególny nacisk w programie kształcenia na wiedzę z zakresu nauk o Europie, języków obcych i na praktyki zawodowe, co w nowych warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej jest szczególnie ważne dla absolwentów Uczelni, a także dla regionu i kraju. WSEH jest Uczelnią ponadregionalną studiują w niej studenci z całego kraju i z zagranicy.

Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna przywiązuje wielką wagę do kształtowania postaw obywatelskich oraz przestrzegania zasad tolerancji, które wynikają z solidnego wykształcenia opartego na zasadach etycznych zgodnie z sentencją Katona Starszego, że orator vir bonus dicendi peritus. Wynika z niej dla nas, że człowiek wykształcony, czyli orator, a więc mówca, czyli także polityk, nauczyciel oraz człowiek zarządzający innymi i mający na nich wpływ, powinien być nie tylko biegłym w posługiwaniu się słowem i wiedzą, ale również dobry, czyli zobowiązany do przestrzegania zasad etycznych. Takie zasady przyświecają całej wspólnocie akademickiej, stanowiąc ideowy fundament Statutu Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej.

Uczelnia działa na podstawie zezwolenia Ministra Edukacji Narodowej nr DNS-1-0145-348TBM/2000 i jest wpisana do Rejestru Uczelni Niepublicznych i Związków Uczelni Niepublicznych prowadzonego przez Ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego.

MISJA UCZELNI:

Od 1997 roku Uczelnia realizuje misję:

„Obudzić w studentach niepohamowaną ciekawość świata”

Misja ta realizowana jest poprzez kształtowanie w studentach twórczych osobowości oraz umiejętności zdobywania potrzebnej wiedzy, a także poprzez wysoką jakość kształcenia i elastyczny system nauczania.