Start - Student - Pomoc dla studentów niepełnosprawnych

Pomoc dla studentów niepełnosprawnych

print as PDF

Na polskich uczelniach studiuje coraz więcej osób niepełnosprawnych. W 2005 roku było ich nieco ponad 9 tysięcy, w 2007 – już prawie 20 tysięcy, a w 2010 – niemal 30 tysięcy. Dzięki rozwiązaniom wprowadzonym w reformie szkolnictwa wyższego z 2011 roku uczelnie uzyskały nowe możliwości pomocy niepełnosprawnym studentom. Od 2011 roku szkoły wyższe są zobowiązane do stwarzania niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia i w badaniach naukowych.

Uczelnie publiczne otrzymują z budżetu państwa dotację, którą mogą przeznaczyć na finansowanie kosztów realizacji inwestycji służących kształceniu niepełnosprawnych studentów, na specjalistyczne szkolenia, wyposażenie wypożyczalni sprzętu dla niepełnosprawnych, zakup specjalistycznych urządzeń, materiałów dydaktycznych i naukowych dostosowanych do potrzeb niepełnosprawnych czy transport między obiektami dydaktycznymi uczelni.

Na co uczelnia może przeznaczyć dotację?

 • wynagrodzenie tłumaczy języka migowego,
 • kursy języka migowego dla pracowników uczelni,
 • wynagrodzenie uczelnianych asystentów studentów niepełnosprawnych,
 • szkolenia umożliwiające orientację przestrzenną na terenie uczelni studentom niepełnosprawnym,
 • szkolenia podnoszące świadomość związaną z niepełnosprawnością i obecnością osób niepełnosprawnych w uczelni,
 • zakup wyposażenia do uczelnianej wypożyczalni sprzętu dla niepełnosprawnych,
 • zakup sprzętu i urządzeń specjalistycznych wspomagających proces dydaktyczny, np. specjalistyczne oprogramowanie komputerowe, rzutniki do wyświetlania tekstu wykładu,
 • organizację zajęć wychowania fizycznego dostosowanych do potrzeb studentów niepełnosprawnych,
 • zakup literatury specjalistycznej i naukowej, z której mogą korzystać niepełnosprawni studenci.

Są to jedynie przykłady. Decyzje o tym, jakie zadania będą finansowane z dotacji, podejmują uczelnie.

Czego nie można finansować z dotacji?

 • opłat związanych z kształceniem na studiach niestacjonarnych, które ponoszą niepełnosprawni studenci,
 • stypendiów lub innych świadczeń dla osób niepełnosprawnych,
 • kosztów zakwaterowania,
 • rehabilitacji studentów niepełnosprawnych.

Dotyczy to w szczególności wydatków na zakup sprzętu do rehabilitacji leczniczej, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz wynagrodzenia za pracę fizjoterapeuty.

Niepełnosprawni studenci mogą otrzymać wsparcie finansowe w postaci stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych przysługujące na pierwszym kierunku studiów pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. Aby otrzymać takie stypendium, student musi jedynie przedstawić orzeczenie o niepełnosprawności. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, podobnie jak pozostałe świadczenia pomocy materialnej, przyznawane jest na semestr lub rok akademicki i wypłacane co miesiąc. Można je otrzymywać tylko na jednym wskazanym przez studenta kierunku studiów.

Pomoc materialna nie zależy od uczelni i typu studiów. Można się o nią starać zarówno na studiach stacjonarnych, jak i niestacjonarnych, w uczelniach publicznych i niepublicznych, uczelniach prowadzonych przez kościoły i związki wyznaniowe, o ile otrzymują one otrzymują dotację z budżetu państwa na pomoc materialną dla studentów.

Niezależnie od stypendium specjalnego osoby niepełnosprawne mogą otrzymywać, na takich samych zasadach jak inni studenci, pozostałe świadczenia pomocy materialnej, m.in. stypendium socjalne, stypendium rektora dla najlepszych studentów, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia i zapomogę. Ponadto niepełnosprawni studenci mogą ubiegać się o kredyty studenckie z dopłatą do oprocentowania z budżetu państwa i preferencyjnymi warunkami spłaty.

Szczegółowe informacje na temat kredytów studenckich znajdują się tutaj.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych studentów, Wyższa Szkoła Ekonomiczno- Humanistyczna, została dostosowana do potrzeb studentów niepełnosprawnych. Dzięki schodołazom studenci niepełnosprawni mogą w bezpieczny sposób poruszać się po klatkach schodowych. Ponadto podjazd przy wejściu został wypoziomowany i przygotowany w celu umożliwienia swobodnego poruszania się m.in. na wózku inwalidzkim Kolejnym udogodnieniem dla osób niepełnosprawnych jest możliwość kształcenia online, dzięki wykorzystaniu platformy e-learningowej. Dzięki temu studenci oraz uczestnicy studiów podyplomowych i kursów mogą brać udział w części zajęć przewidzianych programem bez wychodzenia z domu.

Rolę pełnomocnika osób niepełnosprawnych pełni: Michał Śleziak e-mail: msleziak@wseh.pl tel. (33) 816 51 70