Start - Badania Naukowe I Konferencje - Konferencje

Konferencje

print as PDF

Poniżej lista konferencji naukowych. Szczegóły pokazują się po "kliknięciu" w nazwę konferencji.

Legenda:

  • O – uczelnia to organizator konferencji,
  • W – uczelnia to współorganizator konferencji,
  • Z – udział pracowników i/lub studentów uczelni w konferencji zewnętrznej.
lp opis lokalizacja data typ
Konferencja charytatywna Psychologia Sukcesu

Nasi Studenci oraz dr Stanisław Ciupka wzieli udział w charytatywnej konferencji pt. Psychologia Sukcesu. Podczas tego wydarzenia uczestnicy mieli okazję brać udział w szeregu wykładów rozwijających umiejętności i poszerzających wiedzę z zakresu psychologii sprzedaży oraz motywacji i sposobów generowania zaufania, a także storytelling'u w biznesie.

Cieszyn
10 maj 2018
z
Wyzwania pracy współczesnego menedżera

Tematem III międzyuczelnianego Studenckiego Seminarium Naukowego były wyzwania pracy współczesnego menedżera. Wydarzenie to zostało objęte honorowym patronatem przez Senatora RP Andrzeja Kamińskiego oraz Kazimierza Matusznego Posła na Sejm RP. 
W obradach oprócz studentów udział wzięli: prof. dr hab. Ольга Прокопенко z Uniwersytetu w Kijowie, dr hab. Lubomir Hampl, prof. ATH oraz dr Stanisław Ciupka z WSEH.

Bielsko-Biała
25 sty 2018
o
46. Sympozjum GAP: Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna

Pomysłodawcą i gospodarzem każdego Sympozjum jest prof. dr hab. Jerzy Hausner, założyciel Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Blokami tematycznymi tego wydarzenia były:

- miejska gospodarka okrężna – gospodarz dnia: dr Michał Kudłacz, Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,

- nierówności społeczne – gospodarz dnia: dr hab. Barbara Gąciarz, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

Szczyrk
Od 19 sty 2018 do 21 sty 2018
z
Modelowanie kompetencji menedżerskich

Celem II Studenckiego seminarium naukowego była konsktruktywna wymiana zdań studentów i kadry naukowej, dotycząca modelowania kompetencji menedżerskich. Seminarium to było objęte honorowym patronatem przez Senatora RP Andrzeja Kamińskiego oraz Posła na Sejm RP Kazimierza Matusznego! 

Bielsko-Biała
13 gru 2017
o
"Senior +"

W bielskiej placówce Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się konferencja "Senior +". Naszą Uczelnię reprezentowali na niej: JM Rektor dr Iwona Kłóska, dr Stanisław Ciupka oraz mgr Aleksander Sapiński.

Więcej o konferencji i programie "Senior+" -> TUTAJ.

Bielsko-Biała
27 lis 2017
z
Seminarium o humanistyczno-społecznej perspektywie życia bł. cesarza Karola Habsburga

W Sali Lustrzanej żywieckiego Pałacu Habsburgów, odbyło się seminarium naukowo-dydaktyczne o humanistyczno-społecznej perspektywie życia bł. cesarza Karola Habsburga.

Tematy wystąpień:

  • Bł. cesarz Karol Habsburg orędownikiem pokoju
  • Żywieccy Habsburgowie
  • Życie i działaność Komeńskiego w okresie panowania Habsburgów
  • Rodzina i naród w poglądach bł. Karola Habsburga
  • Duchowość bł. cesarza Karola Habsburga
Żywiec
25 paź 2017
w
Zarządzanie procesowe w pracy współczesnego menedżera

Celem I Studenckiego seminarium naukowego była wymiana poglądów studentów i młodych pracowników nauki na temat efektywnego wykorzystywania zarządzania procesowego w pracy współczesnego menedżera. Uczestnicy zapoznali się także z poglądami na temat coachingu, kreatywnych metod rozwiązywania konfliktów oraz innowacyjnych metod procesowego zarządzania jakością w stylu japońskim.

Bielsko-Biała
14 paź 2017
o
Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej (od teorii do praktyki)

Główne cele:

- popularyzacja w obszarach samorządu, gospodarki, ekonomii społecznej i edukacji,

- integracja środowisk realizujących zasady katolickiej nauki społecznej oraz wymiana dobrych praktyk w tej dziedzinie,

- wypracowanie opinii, które zostaną skierowane do Rady ds. Społecznych Konferencji Episkopatu Polski oraz władz parlamentarnych i samorządowych.

Warszawa
05 paź 2017
z
Toposy (w) filozofii. Filozofia i jej miejsce w doświadczeniu kulturowym

Sprzęgnięcie tradycyjnego sensu pojęcia toposu z metaforyką toposu-miejsca o antycznej proweniencji tworzy nowe miejsce: platformę krzyżowania się różnorodnych kierunków badań dorobku filozoficznego, a to za sprawą kulturowej wszechobecności filozofii. Dlatego organizatorzy konferencji pragnęli zainteresować filozofów różnych specjalności, ale również teoretyków, socjologów i historyków kultury, badaczy mediów i komunikacji społecznej i innych specjalistów do badań toposów filozoficznych i ich „lokacji” w różnych dziedzinach życia.

Częstochowa
Od 28 wrz 2017 do 29 wrz 2017
z
Teoria i praktyka. Nauka społeczna kościoła a rzeczywistość ekonomiczna

Forum poświęcone było zagrożeniem jakie niesie ze sobą globalizacja oraz wyzwaniom, które stoją przed pracodawcami i pracownikami. W trakcie konferencji poruszono temat wychowania młodego pokolenia uniezależnionego od konsumpcjonizmu i potrafiącego samodzielnie formułować wnioski  płynące z praktyki życia.

 

Kraków
20 wrz 2017
z
Etyczne myślenie o przeszłości i teraźniejszości

Celem konferencji jest analiza i ocena postrzegania człowieka we współczesnej etyce w kontekście etycznych i moralnych wyzwań dla jednostek, społeczności, narodów, państw, ale również całej ludzkości. Człowiek jako przedmiot moralności człowieka, osoby lub podmiotu moralnego jest ważnym punktem wyjścia, ale także przedmiotem etyki  od jego utworzenia w intelektualnej i kulturowej historii ludzkości.

Zemplínska Šírava (Słowacja)
Od 13 wrz 2017 do 14 wrz 2017
z
Etyka-społeczeństwo-zarządzanie

Celem seminarium naukowego jest prezentacja wyników wieloaspektowych badań z zakresu etyki w zarządzaniu w obszarze humanistycznym i społecznym.

Bielsko-Biała
07 lip 2017
o
Współczesne perspektywy zarządzania zrównoważonym rozwojem

Głównym celem konferencji jest propagowanie idei rozwoju zrównoważonego, która staje się realną praktyką przemysłu, biznesu, edukacji i polityki. Ponadto celem utylitarnym konferencji jest integracja środowisk naukowych ze środowiskiem praktyków.

Żywiec
06 cze 2017
w
Zarządzanie procesowe. Od kreacji do implementacji projektu

Celem konferencji jest próba zaprezentowania podstawowych reguł i zasad podejścia procesowego i implementacji zarządzania projektami we współczesnych organizacjach. Równocześnie uczestnicy konferencji będą koncentrować się na wymianie poglądów i doświadczeń z zakresu perspektyw rozwoju zarządzania procesowego i projektowego zarówno w teorii jak i praktyce. Głównym założeniem tej konferencji jest stworzenie symbiozy pomiędzy środowiskiem naukowym i biznesowym.

Warszawa
24 maj 2017
z
Zrównoważony rozwój – XXI wiek: zarządzanie, technologie, modele

Cel konferencji: prezentacja wyników aktualnych badań naukowych i doświadczeń aplikacyjnych problemów zrównoważonego rozwoju w ХХІ wieku.
Obszary tematyczne:- zrównoważony rozwój państwa: teoria, metodologia, mechanizmy zapewnienia,- realizacja zasad zrównoważonego rozwoju w zapewnieniu ekonomicznego i ekologicznego bezpieczeństwa państwa,- energetyka w systemie zapewnienia zrównoważonego rozwoju państwa,- organizacyjno-ekonomiczne mechanizmy i praktyczna realizacja zapewnienia zrównoważonego rozwoju państwa,- technologie informacyjne w systemie zapewnienia zrównoważonego rozwoju.

Kijów (Ukraina)
11 maj 2017
w
Migracja jako zjawisko społeczno-ekonomiczne

Celem konferencji jest doskonalenie i rozwój teoretycznych, metodycznych i praktycznych aspektów nowoczesnego zarządzania procesami migracyjnymi.

Bielsko-Biała
25 lut 2017
o
Conflict and Controversy

Celem konferencji jest zbadanie, z punktu widzenia interdyscyplinarnych i międzykulturowych studiów, sposobu obrazowania społeczeństwa przez lokalne kinematografie w czasach, gdy ludzie na co dzień doświadczają różnego rodzaju konfliktów. Międzynarodowy charakter spotkania pozwoli na uzyskanie bezcennego połączenia różnych perspektyw i punktów widzenia dotyczących sposobów portretowania konfliktu i kontrowersji w kinach lokalnych.

Kraków
28 wrz 2016
w
Determinanty rozwoju społeczno-gospodarczego – gospodarka, edukacja, innowacje

Celem konferencji jest popularyzacja wyników badań naukowych, a także przeprowadzenie debaty na temat zarządzania miastem w obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej.

Bielsko-Biała
19 maj 2016
z
Zrównoważony rozwój – XXI wiek: zarządzanie, technologie, modele

Celem konferencji jest omówienie aktualnych problemów dotyczących zrównoważonego rozwoju w XXI wieku oraz wymiana praktycznych doświadczeń i wyników badań w przedmiotowym zakresie.

Kijów (Ukraina)
19 maj 2016
w
Globalne konteksty poszanowania praw i wolności człowieka

Celem konferencji jest upowszechnienie wiedzy na temat Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz jej kluczowego znaczenia we współczesnym świecie. Konferencja ma za zadnie skupić różne podmioty życia społecznego – naukowców, nauczycieli, studentów, uczniów, polityków, przedstawicieli świata biznesu, organizacji pozarządowych i społeczności lokalnej – by w referatach i dyskusji podjąć ważne kwestie poszanowania praw i wolności człowieka.

Zabrze
10 gru 2015
z
Problemy, wyzwania i perspektywy współczesnej logistyki

Celem konferencji jest prezentacja wyników badań naukowych, wymiana doświadczeń praktyków z obszarów logistyki, transportu i dziedzin pokrewnych, a także dyskusja na temat nowych koncepcji doskonalących systemy logistyczne i transportowe.

Bielsko-Biała
15 paź 2015
o
Zrównoważony rozwój regionów Ukrainy: ekonomia, ekologia, prawo

Celem konferencji jest prezentacja i wymiana doświadczeń w zakresie zrównoważonego rozwoju regionów Ukrainy.

Sumy (Ukraina)
24 lip 2015
w
Przemiany w obszarze kultury i biznesu w dobie globalizacji: wyzwania i zagrożenia

Celem konferencji:
a) zaprezentowanie doświadczeń i dobrych praktyk dotyczących budowania świadomości międzykulturowej w dobie globalizacji,
b) omówienie wyników badań dotyczących sposobów burzenia stereotypów,
c) wykorzystanie doświadczeń dydaktycznych Wolontariuszy Fundacji Kościuszkowskiej, w zakresie wprowadzania komponentu kulturowego w nauczaniu języka angielskiego na świecie,
d) zaprezentowanie doświadczeń w zakresie zarządzania w środowisku wielokulturowym,
e) globalizacja z ludzką twarzą: dyskusje na temat zmian w ogólnym zrozumieniu globalizacji.

Bielsko-Biała
07 lip 2015
o
Od kryzysu do sukcesu w biznesie

Zakres tematyczny konferencji obejmuje następujące obszary problemowe:
a) kryzys gospodarczy i jego wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw,
b) przywództwo w organizacji i rola kadry kierowniczej w zarządzaniu kryzysowym,
c) współpraca międzyorganizacyjna jako narzędzie wsparcia w sytuacjach kryzysowych,
d) kryzys i rozwiązania antykryzysowe w sektorze MSP,
e) narzędzia wspierające zarządzanie kryzysowe (systemy wczesnego ostrzegania),
f) profilaktyka antykryzysowa w biznesie,
g) odnowa strategiczna i organizacyjna przedsiębiorstw,

Łódź
27 maj 2015
z
Zrównoważony rozwój – XXI wiek: zarządzanie, technologie, modele

Problematyka konferencji:
a) zrównoważony rozwój państwa: teoria, metodologia, mechanizmy zapewnienia,
b) realizacja zasad zrównoważonego rozwoju w zapewnieniu ekonomicznego i ekologicznego bezpieczeństwa państwa,
c) energetyka w systemie zapewnienia zrównoważonego rozwoju państwa,
d) organizacyjno-ekonomiczne mechanizmy i praktyczna realizacja zapewnienia zrównoważonego rozwoju państwa,
e) technologie informacyjne w systemie zapewnienia zrównoważonego rozwoju.

Kijów (Ukraina)
28 kwi 2015
w
Obnovitelné energetické zdroje pro vyšší zamestnanost a lepší životní prostredí

Tematyka konferencji koncentrowała się wokół zarządzania ochroną środowiska i energetyką. Uczestnicy konferencji poznali także praktyczne podejście do wykorzystania zasobów ekologicznej energii ze źródeł odnawialnych.

Czeski Cieszyn (Czechy)
22 kwi 2015
z
Management of companies and non-profit organizations in science, education and practice
Bielsko-Biała
24 sty 2015
o
Zrównoważony rozwój – XXI wiek: zarządzanie, technologie, modele

Konferencja została poświęcona najnowszym badaniom dotyczącym zrównoważonego rozwoju.

Kijów (Ukraina)
09 paź 2014
w
Perspektywy rozwoju branży transportowej
Kielce
08 paź 2014
z
Zarządzanie jednostkami samorządu terytorialnego w dobie globalizacji XXI wieku

Cele konferencji:
a) prezentacja wyników aktualnych badań naukowych i doświadczeń aplikacyjnych w zakresie funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego,
b) dyskusja na temat funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego w warunkach globalizacji,
c) podejście do modeli funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego,
d) organizacja forum wymiany doświadczeń praktyków z obszarów zarządzania jednostek samorządu terytorialnego i dziedzin pokrewnych.

Ibidem immitto lucidus voco.
18 wrz 2014
o
Problemy ekonomiczne ekorozwoju

Cele konferencji:
a) rzeczywiste problemy teorii uszkodzenia Balatsky,
b) ekologiczne i ekonomiczne sprzeczności procesów reprodukcji w kontekście globalizacji,
c) mechanizmy rozwoju innowacji ekologicznych,
d) problemy pieniężne i finansowe mierzalności i ewidencji majątku narodowego,
e) mechanizmy rozwoju, cykliczne oddziaływanie środowiskowe i ekonomiczne,
f) koncepcja zrównoważonego rozwoju i problemy dominacji kapitału finansowego.

Sumy (Ukraina)
06 maj 2014
o
Marketing edukacji: nowe podejście do promowania usług edukacyjnych

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń w zakresie innowacyjnego podejścia do promocji usług edukacyjnych w świetle najnowszych badań w zakresie procesów komunikacji, kodów socjolingwistycznych, badań marketingowych, hierarchii potrzeb, sposobów motywacji i analizy grup docelowych. Zakresy tematyczne:
a) zmieniające się potrzeby edukacyjne konkretnych grup odbiorców usług edukacyjnych,
b) rodzaje motywacji do korzystania z usług edukacyjnych i sposoby ich stymulacji,
c) kody socjolingwistyczne a efektywność procesów komunikacyjnych,

Bielsko-Biała
26 lut 2014
o
Konkurencyjność oferty edukacyjnej: innowacje i otwarcie na nowe rynku

Prezentowane na konferencji referaty ogniskują się wokół tematyki związanej z nowymi trendami w edukacji i problemami rynku usług edukacyjnych. Interdyscyplinarny charakter obrad pozwolił przedstawić szerokie spektrum problemów związanych z kształceniem i zarządzaniem w dziedzinie edukacji. Swoje miejsce znalazły tu zagadnienia nowych technologii kształcenia, zrównoważonego rozwoju, kwestie związane z zarządzaniem i marketingiem na rynku edukacyjnym oraz wyzwania pedagogiczne i dydaktyczne, zmieniającego się rynku usług edukacyjnych.

Bielsko-Biała
20 sty 2014
o
Teoretyczne i praktyczne aspekty kierowania zrównoważonym rozwojem regionu, przedsiębiorstwa i społeczeństwa

Główne założenia i cele konferencji oscylują wokół:
a) wymiany informacji dotyczących możliwości i strategii współpracy oraz promocji zrównoważonego rozwoju,
b) utworzenia sieci ekspertów,
c) integracji środowisk podejmujących tematykę zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwach, organizacjach oraz instytucjach edukacyjnych.

Bielsko-Biała
09 lis 2013
o
Współczesne koncepcje zarządzania w szkolnictwie wyższym

Cele konferencji:
a) wymiana doświadczeń w zakresie szeroko rozumianej problematyki, obejmującej współczesne koncepcje i strategie zarządzania w szkolnictwie wyższym w ujęciu teoretycznym i praktycznym,
b) integracja środowisk akademickich podejmujących badania naukowe oraz działania praktyczne w zakresie doskonalenia procesów zarządzania w szkolnictwie wyższym zarówno z punktu widzenia całości systemu szkolnictwa wyższego, jak i poszczególnych szkół wyższych,

Bielsko-Biała
28 lis 2012
o
GRIEVINGS

Konferencja poświęcona została tematyce ambiwalentnego i wieloaspektowego zjawiska żalu i smutku. Debata dotyczyła miejsca tych afektów w kulturze i roli ich przejawów w literaturze, sztuce, historii i polityce.

Ustroń
20 wrz 2012
w
Deutsch in lingustischer und glottodidaktischer Forschung
Bielsko-Biała
29 cze 2012
o
Samorząd terytorialny: wspólnota polityczna czy obywatelska?

Konferencja poświęcona została teorii i praktyce funkcjonowania samorządu terytorialnego.

Bielsko-Biała
25 lis 2011
o
Ideology
Denizli (Turcja)
05 paź 2011
z
Cognitive Perspectives on Contrastive Grammar

Tematem ogólnym konferencji były możliwości stosowania gramatyki kognitywnej w badaniach kontrastywnych. Szczegółowe zagadnienia obejmowały:
a) porównanie analitycznych i syntetycznych zasobów języków,
b) fleksja wobec konstrukcji frazowych i zdaniowych,
c) co rozumiemy przez ekwiwalencję kognitywną,
d) reprezentacja kontrastów leksykalnych miedzy językami,
e) ekwiwalencja konceptualna wobec różnic kategorialnych,
f) wpływ metonimii i metafory na różnice gramatyczne,
g) rola gramatyki konstrukcji w gramatyce kontrastywnej,

Bielsko-Biała
26 wrz 2011
o
International Cognitive Linguistics Conference
Xian (Chiny)
11 lip 2011
z
Państwo, gospodarka, społeczeństwo
Kraków
11 cze 2011
z
Dylematy polskiej polityki społeczno-gospodarczej

Tematyka konferencji:
a) czynniki rozwoju społeczno-gospodarczego – teoria i praktyka,
b) gospodarka a środowisko naturalne,
c) procesy dostawcze przedsiębiorstw i regionów w zróżnicowanych warunkach otoczenia,
d) rola władz publicznych w zarządzaniu gospodarką narodową.

Borków
19 maj 2011
z
Współczesne koncepcje i strategie zarządzania: teoria a praktyka

Celem konferencji było umożliwienie wymiany poglądów i doświadczeń, dyskusja oraz prezentacja osiągnięć teoretycznych, metodologicznych i praktycznych dotyczących nowoczesnych koncepcji zarządzania organizacją.
Obszary tematyczne:
a) aktualne wyzwania w rozwoju organizacji,
b) współczesne koncepcje doskonalenia procesu zarządzania w organizacji,
c) bieżące i perspektywiczne warunki społeczno-gospodarcze funkcjonowania organizacji,
d) metody i instrumenty kształtowania pożądanych zachowań organizacyjnych,
e) zarządzanie zasobami organizacji,

Wisła
31 mar 2011
o
Nauczanie przedszkolne i wczesnoszkolne języka niemieckiego

Obszary tematyczne konferencji:
a) mity i rzeczywistość nauczania języków obcych na poziomie przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
b) nauczanie przedszkolne i wczesnoszkolne języków obcych,
c) zastosowanie nowoczesnych mediów w nauczaniu języków obcych na poziomie przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
d) zabawy komunikacyjne we wczesnoszkolnym nauczaniu języków obcych,
e) prezentacja i analiza wybranych podręczników do nauki języka niemieckiego na poziomie przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Bielsko-Biała
07 sty 2011
o
Współczesne koncepcje i strategie zarządzania: teoria a praktyka

Celem konferencji była wymiana doświadczeń w zakresie szeroko rozumianej problematyki obejmującej współczesne koncepcje i strategie zarządzania w ujęciu teoretycznym i empirycznym.

Bielsko-Biała
04 cze 2010
o
Synergia a dobro wspólne

Konferencja poświęcona problematyce synergii tj. takiemu współdziałaniu części złożonego systemu/całości, które powoduje w nim dobroczynne zmiany funkcjonalne i/lub strukturalne, których nie może spowodować żaden z jego poszczególnych elementów składowych wziętych oddzielnie. Innymi słowy, takie współdziałanie przynajmniej dwu rzeczy/podmiotów, którego wynik jest większy niż suma indywidualnych osiągnięć.

Nowy Sącz
22 kwi 2010
z
'The Surplus of Culture: Sense, Common-sense, Non-sense'

Tematy konferencji dotyczyły takich zagadnień jak nadmiar w kulturze, sens, zdrowy rozsądek i nonsens. W kilkunastu sekcjach tematycznych badano na ile zasadne jest stwierdzenie, że kultura popularna finalizuje kierunek zapoczątkowany przez europejskie tradycje oświeceniowe, tj. przejście od społeczeństw reprodukujących tradycję do społeczeństw wytwarzających tradycję, a na ile kultura popularna raczej utrwala mity, sposoby myślenia i stereotypy.

Ustroń
16 wrz 2009
w
INTERIORS

Temat konferencji brzmiał: WNĘTRZA i ze względu na swą wieloznaczność stanowił bogaty przedmiot eksploracji. Zamysłem konferencji było zgłębienie szeroko rozumianej problematyki wnętrza.

Ustroń
18 wrz 2008
w
The Contextuality of Language and Culture

Tematem konferencji była rola i funkcja kontekstu w języku i kulturze. Konferencja była wydarzeniem interdyscyplinarnym skupiającym uwagę naukowców z różnych dziedzin takich jak: literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, filozofia języka, pragmatyka, językoznawstwo czy metodyka. Konferencja podzielona została na 6 sesji tematycznych:
a) studia literackie i kulturowe,
b) pragmatyka,
c) hermeneutyka i interpretacja,
d) językoznawstwo stosowane,
e) składnia i pragmatyka,
f) filozofia języka.

Kraków
30 maj 2008
o